Výber lekára (operatéra, pôrodníka) a pôrodnej asistentky

Domov / Nadštandardné služby / Výber lekára (operatéra, pôrodníka) a pôrodnej asistentky

VÝBER LEKÁRA, OPERATÉRA, PÔRODNÍKA, ANESTÉZIOLÓGA, PÔRODNEJ ASISTENTKY
Postup pri poskytovaní služby

Pacient si môže na realizáciu operačného výkonu pri robotických a ostatných operáciách vo FNsP FDR vybrať lekára – operatéra podľa vlastného uváženia. Pacient si môže vybrať operatéra na operačný výkon len z lekárov, ktorých určil prednosta alebo primár ako spôsobilých vykonávať konkrétny operačný výkon.

Postup v prípade záujmu pacienta o výber lekára – operatéra je nasledovný:

1. Pacient si na príslušnom oddelení (klinike) vo FNsP FDR dohodne s lekárom – operatérom službu „Výber lekára      – operatéra“.
2. Zamestnanec FNsP FDR ho oboznámi s podmienkami tejto služby a jej cenou.
3. V prípade súhlasu pacient uzatvorí Zmluvu o poskytnutí služby – výber operatéra, alebo uzatvorí Zmluvu o      poskytnutí služby – výber anestéziológa. Pacient dostane zmluvu vyplnenú so všetkými potrebnými údajmi na príslušnom oddelení, kde si poskytnutie služby „Výber lekára – operatéra“ dohodol. Poverenie na overenie a podpísanie zmluvy o poskytnutí služby – výber operatéra za FNsP FDR má administratívny pracovník infocentra.
4. Pacient zaplatí za výber lekára – operatéra vopred, najneskôr v deň realizácie samotného výkonu a to buď v hotovosti v pokladni nemocnice alebo na bankový účet nemocnice uvedený v zmluve o poskytnutí služby – výber operatéra. Ako podklad k úhrade bude „Zmluva o poskytnutí služby – výber operatéra“
5. Pred realizáciou výkonu sa pacient preukáže dokladom o zaplatení (blok z registračnej pokladne, výpis z účtu a pod.) na príslušnom oddelení, kde sa bude operácia realizovať.
6. V prípade, že sa pacient rozhodne odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby – výber operatéra, vyplní formulár Odstúpenie od……… Pacient má nárok žiadať o vrátenie zaplateného poplatku za základe podpísanej zmluvy o odstúpení a originálneho bloku z registračnej pokladne v tej pokladni, kde poplatok zaplatil.

Lekára si môžete vybrať na nasledovných oddeleniach:
– II. Interná klinika SZU – Hepatologicko-gastroenterologické transplantácie
– II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU
– II. Chirurgická klinika SZU
– Oddelenie cievnej chirurgie
– Ortopedická klinika SZU
– II. Urologická klinika SZU
– II. Klinika úrazovej chirurgie SZU
– Oddelenie otorinolaryngológie
– II. Očná klinika SZU
– II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU
– Neurochirurgická klinika SZU
– Klinika plastickej chirurgie SZU
– Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie

CENY

Výber lekára – operatéra

II. Interná klinika SZU – Hepatologicko-gastroenterologické transplantácie

Kód vo FP Položka Jednotková cena
JZS01 Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti 70,00 €

II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika  SZU

Kód vo FP Položka Jednotková cena
ROB01 Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii (platné od 01.01.2023) 500.00 €
GYN05 Výber lekára – operatéra pri operácii v malej chirurgii (kyretáž, excízia, hysteroskopia) 150,00 €
GYN06 Výber lekára – operatéra pri operácii vo veľkej chirurgii (laparoskopia, hysterec. vaginálna aj abdominálna, LSK, operačná hysteroskopia) 200,00 €
JZS01 Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti 70,00 €
GYN07 Výber lekára – pôrodníka 230,00 €
GYN08 Výber pôrodnej asistentky 230,00 €

II. Chirurgická klinika SZU

Kód vo FP Položka Jednotková cena
ROB02 Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii (platné od 01.01.2023) 500,00 €
VOP06 Výber lekára – operatéra pri vybraných chirurgických operáciách (resekcie čreva, žalúdka, pankreasu, pečene, pažeráka) 200,00 €
VOP07 Výber lekára – operatéra pri ostatných chirurgických operáciách (žlčník, hernia, prsník) 150,00 €
VOP08 Výber lekára – operatéra pri vybraných chirurgických operáciách miniinvazívna chirurgia a endoskopia) 200,00 €
VOP16 Výber lekára – operatéra pri operácii s morbídnou obezitou 350,00 €
JZS01 Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti 70,00 €

Oddelenie cievnej chirurgie

Kód vo FP Položka Jednotková cena
VOP03 Výber lekára – operatéra 200,00 €

Ortopedická klinika SZU

Kód vo FP Položka Jednotková cena
ROB03 Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii (platné od 01.01.2023) 500,00 €
VOP04 Výber lekára – operatéra pri vybraných ortopedických výkonoch – pri totálnych endoprotézach (koleno, bedro, rameno) 200,00 €
VOP05 Výber lekára – operatéra pri ostatných ortopedických výkonoch a artroskopiách 150,00 €
JZS01 Výber lekára – operatéra pri vybraných ortopedických výkonoch – pri totálnych endoprotézach (koleno, bedro, rameno) – pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti 200,00 €
JZS01 Výber lekára – operatéra pri ostatných ortopedických výkonoch a artroskopiách – pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti 150,00 €

II. Urologická klinika SZU

Kód vo FP Položka Jednotková cena
ROB04 Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii (platné od 01.01.2023) 500,00 €
VOP01 Výber lekára – operatéra pri laparoskopickej a otvorenej operácii 200,00 €
VOP02 Výber lekára – operatéra pri inej urologickej operácii 150,00 €
JZS01 Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti 70,00 €

II. Klinika úrazovej chirurgie SZU 

Kód Položka Jednotková cena
VOP09 Výber lekára – operatéra 200,00 €
JZS01 Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti 70,00 €

Oddelenie otorinolaryngológie

Kód vo FP Položka Jednotková cena
ROB05 Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii (platné od 01.01.2023) 500,00 €
VOP17 Výber lekára – operatéra 200,00 €
JZS01 Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti 70,00 €

II. Očná klinika SZU

Kód vo FP Položka Jednotková cena
VOP10 Výber lekára – operatéra 200,00 €
JZS01 Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti 70,00 €

II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Kód vo FP Položka Jednotková cena
VOP11 Výber lekára – anestéziológa 200,00 €

Neurochirurgická klinika  SZU

Kód vo FP Položka Jednotková cena
VOP12 Výber lekára – operatéra pri malých operáciách 150,00 €
VOP13 Výber lekára – operatéra pri veľkých operáciách 200,00 €
JZS01 Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti 70,00 €

Klinika plastickej chirurgie SZU

Kód vo FP Položka Jednotková cena
VOP14 Výber lekára – operatéra pri plastickej operácii 200,00 €
JZS01 Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti 70,00 €

Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie

Kód vo FP Položka Jednotková cena
VOP15 Výber lekára – operatéra pri operačných výkonoch 200,00 €
JZS01 Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti 70,00 €

Na výber lekára (operatéra, pôrodníka) a pôrodnej asistentky a anestéziológa sa zľava neposkytuje.