Výber lekára (operatéra, pôrodníka) a pôrodnej asistentky

Domov / Nadštandardné služby / Výber lekára (operatéra, pôrodníka) a pôrodnej asistentky

VÝBER LEKÁRA, OPERATÉRA, PÔRODNÍKA, ANESTÉZIOLÓGA, PÔRODNEJ ASISTENTKY
Postup pri poskytovaní služby

Pacient si môže na realizáciu operačného výkonu pri robotických a ostatných operáciách vo FNsP FDR vybrať lekára – operatéra podľa vlastného uváženia. Pacient si môže vybrať operatéra na operačný výkon len z lekárov, ktorých určil prednosta alebo primár ako spôsobilých vykonávať konkrétny operačný výkon.

Postup v prípade záujmu pacienta o výber lekára – operatéra je nasledovný:

1. Pacient si na príslušnom oddelení (klinike) vo FNsP FDR dohodne s lekárom – operatérom službu „Výber lekára      – operatéra“.
2. Zamestnanec FNsP FDR ho oboznámi s podmienkami tejto služby a jej cenou.
3. V prípade súhlasu pacient uzatvorí Zmluvu o poskytnutí služby – výber operatéra, alebo uzatvorí Zmluvu o      poskytnutí služby – výber anestéziológa. Pacient dostane zmluvu vyplnenú so všetkými potrebnými údajmi na príslušnom oddelení, kde si poskytnutie služby „Výber lekára – operatéra“ dohodol. Poverenie na overenie a podpísanie zmluvy o poskytnutí služby – výber operatéra za FNsP FDR má administratívny pracovník infocentra.
4. Pacient zaplatí za výber lekára – operatéra vopred, najneskôr v deň realizácie samotného výkonu a to buď v hotovosti v pokladni nemocnice alebo na bankový účet nemocnice uvedený v zmluve o poskytnutí služby – výber operatéra. Ako podklad k úhrade bude „Zmluva o poskytnutí služby – výber operatéra“
5. Pred realizáciou výkonu sa pacient preukáže dokladom o zaplatení (blok z registračnej pokladne, výpis z účtu a pod.) na príslušnom oddelení, kde sa bude operácia realizovať.
6. V prípade, že sa pacient rozhodne odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby – výber operatéra, vyplní formulár Odstúpenie od……… Pacient má nárok žiadať o vrátenie zaplateného poplatku za základe podpísanej zmluvy o odstúpení a originálneho bloku z registračnej pokladne v tej pokladni, kde poplatok zaplatil.

Lekára si môžete vybrať na nasledovných oddeleniach:
– II. Interná klinika SZU – Hepatologicko-gastroenterologické transplantácie
– II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU
– II. Chirurgická klinika SZU
– Oddelenie cievnej chirurgie
– Ortopedická klinika SZU
– II. Urologická klinika SZU
– II. Klinika úrazovej chirurgie SZU
– Oddelenie otorinolaryngológie
– II. Očná klinika SZU
– II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU
– Neurochirurgická klinika SZU
– Klinika plastickej chirurgie SZU
– Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie

CENY

Výber lekára – operatéra

II. Interná klinika SZU – Hepatologicko-gastroenterologické transplantácie

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika  SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
ROB01Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii250,00 €
ROB01Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii (platné od 1.6.2020)350,00 €
GYN05Výber lekára – operatéra pri operácii v malej chirurgii (kyretáž, excízia, hysteroskopia)150,00 €
GYN06Výber lekára – operatéra pri operácii vo veľkej chirurgii (laparoskopia, hysterec. vaginálna aj abdominálna, LSK, operačná hysteroskopia)200,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €
GYN07Výber lekára – pôrodníka230,00 €
GYN08Výber pôrodnej asistentky230,00 €

II. Chirurgická klinika SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
ROB02Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii250,00 €
ROB02Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii (platné od 1.6.2020)350,00 €
VOP06Výber lekára – operatéra pri vybraných chirurgických operáciách (resekcie čreva, žalúdka, pankreasu, pečene, pažeráka)200,00 €
VOP07Výber lekára – operatéra pri ostatných chirurgických operáciách (žlčník, hernia, prsník)150,00 €
VOP08Výber lekára – operatéra pri vybraných chirurgických operáciách miniinvazívna chirurgia a endoskopia)200,00 €
VOP16Výber lekára – operatéra pri operácii s morbídnou obezitou350,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

Oddelenie cievnej chirurgie

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
VOP03Výber lekára – operatéra200,00 €

Ortopedická klinika SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
ROB03Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii250,00 €
ROB03Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii (platné od 1.6.2020)350,00 €
VOP04Výber lekára – operatéra pri vybraných ortopedických výkonoch – pri totálnych endoprotézach (koleno, bedro, rameno)200,00 €
VOP05Výber lekára – operatéra pri ostatných ortopedických výkonoch a artroskopiách150,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

II. Urologická klinika SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
ROB04Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii250,00 €
ROB04Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii (platné od 1.6.2020)350,00 €
VOP01Výber lekára – operatéra pri laparoskopickej a otvorenej operácii200,00 €
VOP02Výber lekára – operatéra pri inej urologickej operácii150,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

II. Klinika úrazovej chirurgie SZU 

KódPoložkaJednotková cena
VOP09Výber lekára – operatéra200,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

Oddelenie otorinolaryngológie

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
ROB05Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii250,00 €
ROB05Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii (platné od 1.6.2020)350,00 €
VOP17Výber lekára – operatéra200,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

II. Očná klinika SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
VOP10Výber lekára – operatéra200,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
VOP11Výber lekára – anestéziológa200,00 €

Neurochirurgická klinika  SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
VOP12Výber lekára – operatéra pri malých operáciách150,00 €
VOP13Výber lekára – operatéra pri veľkých operáciách200,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

Klinika plastickej chirurgie SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
VOP14Výber lekára – operatéra pri plastickej operácii200,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
VOP15Výber lekára – operatéra pri operačných výkonoch200,00 €
JZS01Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti70,00 €

Na výber lekára (operatéra, pôrodníka) a pôrodnej asistentky a anestéziológa sa zľava neposkytuje.