Nadštandardné výkony

Domov / Nadštandardné služby / Nadštandardné výkony

Sklerotizácia
II. Interná klinika SZU – Interné

Sklerotizácia znamená vpichnutie látky – sklerotizačného roztoku, ktorý naruší vnútornú vrstvu
žily, čím sa vyvolá zápalová reakcia spôsobujúca rozpad poškodenej žily. Sklerotizácia sa môže použiť na malé
popraskané žilky a malé kŕčové žily.

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
ANG01Skleroterapia varikóznych žíl (metličiek) (malá skleroterapia)44,00 €
ANG02Skleroterapia varikóznych žíl (retikulárnych a kmeňových varixov) (veľká
skleroterapia)
62,00 €

Interné predoperačné vyšetrenie
II. Interná klinika SZU –
Interné

Interné predoperačné vyšetrenie zahŕňa nasledovné výkony:

 1. odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane odberovej súpravy, za každú
  súpravu
 2. odber krvi do uzavretého systému alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú odberovú súpravu
 3. zhotovenie EKG záznamu s najmenej 12 zvodmi bez opisu
 4. komplexné predoperačné vyšetrenie, vrátane zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových vyšetrení.
  Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska správa
Kód vo FPPoložkaJednotková cena
SMP01Interné predoperačné vyšetrenie – pacient Slovenskej republiky30,90 €
SMP02Interné predoperačné vyšetrenie (bez odberu krvi) – pacient Slovenskej republiky20,40 €
ZAH01Interné predoperačné vyšetrenie – pacient – cudzí štátny príslušník61,90 €
ZAH02Interné predoperačné vyšetrenie (bez odberu krvi) – pacient – cudzí štátny
príslušník
40,80 €

Dychový test
II. Interná klinika SZU – Hepatologicko-gastroenterologické
transplantácie

Dychový test je neinvazívne vyšetrenie, ktoré podobne ako endoskopia odhalí prítomnosť baktérie
Helicobacter Pylori. Táto metóda sa stala vo svete metódou prvej voľby, pretože je jednoduchá, efektívna a
spoľahlivá.

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
SMP03Dychový test13,00 €


Vyšetrenie pre cudzineckú políciu
Oddelenie infektológie

V súvislosti s prechodným pobytom musia občania tretích krajín predložiť lekárske potvrdenie,
že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.

Kód vo FPPoložkaCena bez DPH20% DPHCena spolu
xZákladné vyšetrenie pre cudzineckú políciu147,33 €29,47 €176,80 €
Vyšetrenia nad rámec základného vyšetrenia:   
xOftalmologické vyšetrenie9,58 €1,92 €11,50 €
xVyšetrenie hrubej kvapky na maláriu4,08 €0,82 €4,90 €
xPľúcne vyšetrenie11,25 €2,25 €13,50 €
xIntrakutánny tuberkulínový test podľa Mantoux II4,08 €0,82 €4,90 €
xOčkovanie (bez očkovacej látky)10,42 €2,08 €12,50 €
CLK05Vyšetrenie na dôkaz protilátok proti vírusu SARS-CoV-2, anti SARS-CoV-216,67 €3,33 €20,00 €


5.4.5.2 Testovanie koronavírusu SARS – CoV-2

SARS-CoV-2 patrí medzi RNA vírusy a je pôvodcom koronavírusovej choroby COVID-19. Koronavírus je zaradený do 2. kategórie biologických faktorov spolu s množstvom vírusových pôvodcov ochorení, ako sú napríklad bežní pôvodcovia chrípky či herpesu.
Vyšetrenie koronavírusu pre samoplatcov nie je hradené zo zdravotného poistenia.

Kód vo FP PoložkaJednotková cena
CLK06PCR vyšetrenie na dôkaz vírusu SARS-CoV-2, SARS CoV-2 RNA PCR65,00 €
CLK07PCR vyšetrenie na dôkaz vírusu SARS-CoV-2, SARS CoV-2 RNA PCR (odber prebieha mimo NSP FDR BB)70,00 €

Pri poskytovaní tohto výkonu platí postup podľa článku 5.1.3. Ako podklad na úhradu slúži výkaz podľa Prílohy č. 1/1 – Výkaz ambulantného alebo SVALZ výkonu alebo služby.

Neinvazívna diagnostika eozinofilného zápalu meraním
FENO

Oddelenie pneumológie a ftizeológie

Diagnostika vydychovaného oxidu dusnatého (NO) je najnovšou diagnostickou metódou. Meranie
vydychovaného NO (tiež FENO) meria zápal v dýchacích cestách, čo je základnou príčinou astmy. Na základe týchto
výsledkov lekár nastaví pacientovi najlepšiu možnú liečbu.

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
SMP17FENO – meranie zápalu pri diagnostike a liečbe AB (astma bronchiale)17,50 €

Vyšetrenie o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a
strelivo

II. Psychiatrická klinika SZU

Každý žiadateľ o zbrojný pas je povinný predložiť psychologický posudok o psychickej
spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo od klinického psychológa. Vyšetrenie o psychickej spôsobilosti
držať
alebo nosiť zbraň a strelivo zahŕňa:

 1. psychodiagnostický rozhovor s písomným záznamom vrátane rady pacientovi
 2. zložitejšie a časovo náročnejšie dotazníkové  metódy
 3. výkonové  a funkčné  vyšetrenie jednoduchšieho  typu
 4. jednoduchšie projektívne techniky (Baum, FDT,  HTP, Face-test, Nedokončené vety Lüscher – malý a podobne),
  do
  troch testov
Kód vo FPPoložkaCena bez DPH20% DPHCena spolu
SMP06Psychologické vyšetrenie51,50 €10,30 €61,80 €

Vyšetrenie vzťahu k alkoholu
II. Psychiatrická klinika SZU

Kód vo FPPoložkaCena bez DPH20% DPHCena spolu
SMP16Vyšetrenie vzťahu k alkoholu53,83 €10,77 €64,60 €

Pracovná zdravotná služba
Oddelenie klinického pracovného
lekárstva a klinickej toxikológie

Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie FNsP FDR vykonáva činnosti
pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o
zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
xPreventívna lekárska prehliadka – lekár166,30 €
xPreventívna lekárska prehliadka – laborant, toxikologický
laborant,
dokumentarista, pomocník
135,10 €
xPreventívna lekárska prehliadka – sanitár143,30 €
xPreventívna lekárska prehliadka – upratovačka123,60 €
xPreventívna lekárska prehliadka – administratívny pracovník31,20 €
xPreventívna lekárska prehliadka – vodič motorového vozidla97,40 €


Nadštandardné gynekologické výkony
II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika
SZU

Kód vo FPPoložkaCena bez DPH20% DPHCena spolu
GYN09Interrupcia (umelé prerušenie tehotenstva) –            bez zdravotnej indikácie183,33 €36,67 €220,00 €
GYN11Sterilizácia ženy na vlastnú žiadosť291,67 €58,33 €350,00 €
GYN12Sterilizácia ženy na vlastnú žiadosť realizovaná pri inom operačnom výkone33,33 €6,67 €40,00 €

Nadštandardné gynekologické služby
II. Gynekologicko-pôrodnícka
klinika  SZU

Kód vo FPPoložkaCena bez DPH20% DPHCena spolu
GYN03Exkurzia po pôrodnom sále2,92 €0,58 €3,50 €
GYN04Snímka plodu pri USG vyšetrení v gravidite3,33 €0,67 €4,00 €

Chirurgické vyšetrenie (Hasičský a záchranný zbor)
II. Chirurgická klinika
SZU

V súvislosti s požiadavkami Hasičského a záchranného zboru si môže samoplatca v nemocnici
objednať chirurgické vyšetrenie, ktoré zahŕňa dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné
vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie.

Kód vo FPPoložkaCena bez DPH20% DPHCena spolu
SMP15Chirurgické vyšetrenie6,83 €1,37 €8,20 €


Nadštandardný výkon cievnej chirurgie
Oddelenie cievnej chirurgie

Kód vo FPPoložkaJednotková
cena pre
pacientov
VšZP,
Dôvera,
Union
(doplatok)
Jednotková
cena pre samoplátcov
CCH01Rádiofrekvenčná ablácia s použitím katétra Closure VNUS ClosureFast, model
CF7-7-100
(kód MZ SR: X01659)
x810,00 €
CCH02P
CCH02S*
Operácia varixov pomocou lepidla s použitím systému na uzatváranie žíl VenaSeal
Sapheon (kód MZ SR: X03950)
713,00 €2 089,00 € *

Uvedené ceny platia pri použití 1 katétra v lokálnom znecitlivení a zahŕňajú spotrebu liekov a
zdravotníckych pomôcok.


Preventívne lekárske prehliadky (ORL)
Oddelenie otorinolaryngológie

Oddelenie otorinolaryngológie poskytuje otorinolaryngologické preventívne lekárske prehliadky,
ktoré zahŕňajú:

 1. cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola (cielená anamnéza,
  resp.
  anamnéza od poslednej  kontroly), popis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález,  vypísanie správy, záver,
  vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly
 2. tónové prahové audiometrické  vyšetrenie u dospelých obojstranne
 3. alternatívne tympanometriu na meranie impedancie blanky bubienka
Kód vo FPPoložkaJednotková cena
PRV01Preventívna lekárska prehliadka vrátane tympanometrie25,50 €
PRV02Preventívna lekárska prehliadka bez tympanometrie14,00 €

Odber očnej rohovky
II. Očná klinika SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
OFT01Odber očnej rohovky1 730,00 €

V cene výkonov nie je zahrnutý anestéziologický výkon, ambulantné a laboratórne vyšetrenia.

Vyšetrenie sietnice

II. Očná klinika SZU

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
OFT02OCT – vyšetrenie sietnice špeciálnym tomografickým prístrojom *20,00 €
OFT03HRT – vyšetrenie zrakového nervu tomografickým prístrojom *20,00 €
OFT04OCT – vyšetrenie sietnice špeciálnym tomografickým prístrojom (balík 6-tich
vyšetrení) **
80,00 €

*Cena je za výkon v rámci 1 ambulantného vyšetrenia.

**Nevzťahuje sa na intravitrálne aplikácie.

Nadštandardné dermatovenerologické výkony
Dermatovenerologická  klinika
SZU

Cenník nadštandardných dermatovenerologických zdravotných výkonov je uvedený v Prílohe č. 3_2.

Epikutánny test Chemotechnique
Dermatovenerologická  klinika SZU

Kožné testovanie je bezpečný, jednoduchý, a skoro bezbolestný spôsob testovania alergie. Osobitnou formou kožného testovania sú epikutánne testy, teda diagnostika oneskorenej alergickej reakcie na koži. Tá sa prejavuje napríklad pri kontaktnej dermatitíde ako následok dotyku s gumou, niklom, farbami na vlasy či inou kozmetikou.
Pri poskytovaní tohto výkonu platí postup podľa článku 5.1.3 a nasledovné ceny:

Variant A

 Kód vo FPPoložkaJednotková cena
DER16Epikutánne testy – kovy AllergEAZE0,18 €
DER18Scanpor (testovacie komôrky)0,08 €
 Cena za 1 test SPOLU k úhrade0,26 €

Variant B

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
DER17Epikutánne testy – TRUE24,86 €
 Cena za 1 test SPOLU k úhrade24,86 €

Ako podklad na úhradu slúži výkaz podľa Prílohy č. 1_1 – Výkaz ambulantného alebo SVALZ výkonu alebo služby.

Excimerová lampa

Excimerový laser patrí medzi nové formy ošetrenia. Prístroj produkuje monochromatický svetelný lúč s určitou vlnovou dĺžkou, ide o tzv. UVB žiarenie, ktoré preniká iba do horných vrstiev pokožky. Preto je ideálny práve pre efektívnu liečbu psoriázy a vitiliga, avšak s úspechom sa nasadzuje aj pre liečbu straty vlasov (alopecia areata) a iných kožných ochorení pre zlepšenie vzhľadu jaziev a strií.

Kód vo FP PoložkaJednotková cena pre poistencov VšZP (doplatok)Jednotková cena pre poistencov Dôvera a UnionJednotková cena pre samoplátcov
DER19POšetrenie laserovou lampou Exciplex2,30 €
DER19S6,00 €

Ako podklad na úhradu slúži výkaz podľa Prílohy č. 1/1 – Výkaz ambulantného alebo SVALZ výkonu alebo služby.

Nadštandardné anestéziologické výkony
II. Klinika anestéziológie
a intenzívnej medicíny SZU

Kód vo FPPoložkaCena za anestéziu trvajúcu do 1 hod.Cena za
anestéziu
za
každých
ďalších
začatých
20 min.
ANST01Anestézia spinálna (s alebo bez katétra)200,00 €20,00 €
ANST03Blokáda nervového pletenca200,00 €20,00 €
ANST04Blokáda niektorého nervu / nervov200,00 €20,00 €
ANST11Anestézia celková intravenózna200,00 €20,00 €
ANST12Anestézia celková so zabezpečením dýchacích ciest200,00 €20,00 €
ANST13Anestézia celková s ETI200,00 €20,00 €

V cene anestézií s kódmi ANST01, ANST03, ANST04, ANST11, ANST12 a ANST13 nie je zahrnutá
spotreba liekov a zdravotného materiálu ako ani ambulantné a SVALZ vyšetrenia.
V prípade poskytnutia
viacerých
typov anestézií počas jednej operácie sa vyúčtuje cena najdlhšie trvajúcej anestézie. K tejto cene sa pripočíta
spotreba liekov a zdravotného materiálu a ambulantné a SVALZ vyšetrenia.

 Kód vo FPPoložkaCena za anestéziu
ANST02Anestézia epidurálna (s alebo bez katétra)155,00 €
ANST06Analgosedácia100,00 €

V cene anestézií s kódmi ANST02 a ANST06 nie sú zahrnuté ambulantné a SVALZ vyšetrenia, ktoré
budú vyúčtované samostatne podľa reálnej spotreby.

Nadštandardné výkony plastickej chirurgie
Klinika plastickej chirurgie
SZU

Cenník nadštandardných zdravotných výkonov poskytovaných na Klinike plastickej chirurgie SZU je
uvedený v Prílohe č. 3_3.
Pri poskytovaní výkonov PCHO/1  až PCHO/48 platí postup podľa článku 5.1.2. Ako podklad na
úhradu k výkonom PCHO/1 až PCHO/48 slúži výkaz podľa Prílohy č. 1_2 –
Výkaz nadštandardného zdravotného výkonu (výkonu, ktorý je čiastočne hradený, resp. nehradený z verejného
zdravotného poistenia.
Pri poskytovaní výkonu PCHO/49 platí postup podľa článku 5.1.3. Ako podklad na
úhradu k
výkonu PCHO/49 slúži výkaz podľa Prílohy č. 1_1 – Výkaz ambulantného alebo SVALZ výkonu alebo služby. Cenu za výkon PCHO/49 pacient uhradí vždy
bez
ohľadu na to, či sa následne bude alebo nebude realizovať operácia.
V cene výkonov nie je zahrnutá cena
implantátov, anestéziologický výkon a ambulantné vyšetrenia.
Cena za výkony PCHO/35 až PCHO/38 nezahŕňa
histologické vyšetrenie. Cena za histologické vyšetrenie sa účtuje podľa aktuálne platného cenníka laboratórnych
služieb od dodávateľa Martinské biologické centrum, s.r.o.

Vyšetrenie otoakustických emisií vrátane vyšetrenia
katarakty

Neonatologická klinika SZU

 Kód vo FPPoložkaJednotková cena
NEO03Vyšetrenie otoakustických emisií vrátane vyšetrenia katarakty – hospitalizovaní35,00 €
NEO04Vyšetrenie otoakustických emisií vrátane vyšetrenia katarakty – ostatní40,00 €

Ako podklad na úhradu slúži výkaz podľa Prílohy č. 1/1 – Výkaz ambulantného alebo SVALZ výkonu alebo služby.

Ženské materské mlieko
Neonatologická klinika SZU

Náklady na odber ženského materského mlieka s nákladmi na jeho odber zahŕňajú náklady spojené
so samotným  odberom (príprava, realizácia) vrátane dopravy. V prípade záujmu je možné si materské mlieko
objednať.
V deň odberu záujemca (fyzická osoba) zaplatí za materské mlieko v hotovosti do pokladne. V ostatných prípadoch
materské mlieko bude fakturované a platené bankovým prevodom.

 Kód vo FPPoložkaJednotková cena
NEO01Ženské materské mlieko s nákladmi na jeho odber (1 liter)27,79 €
NEO02Ženské materské mlieko bez nákladov na jeho odber (1 liter)21,25 €

Nadštandardné výkony maxilofaciálnej chirurgie
Oddelenie maxilofaciálnej
chirurgie

Cenník nadštandardných zdravotných výkonov poskytovaných na Oddelení maxilofaciálnej chirurgie
je uvedený v Prílohe č. 3-8.

Akupunktúrne výkony
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie poskytuje akupunktúrne výkony. Ceny
za výkony, vrátane vstupných vyšetrení sú uvedené v Prílohe č. 3_4.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti
V Dome ošetrovateľskej
starostlivosti FNsP FDR poskytuje nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť osobám, ktorých zdravotný stav
vyžaduje
nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.

 Kód vo FPPoložkaJednotková cena
DOS01Cena za lôžko za 1 deň35,00 €
DOS02Cena za lôžko v jednoposteľovej izbe so sprchou za 1 deň45,00 €

Cena za jedno lôžko a jeden deň zahŕňa nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie v jedno a
dvojlôžkových
izbách s TV a s klimatizáciou. V cene za lôžko na jeden deň je zahrnutá celodenná strava a nie je zahrnutá
spotreba
liekov a zdravotného materiálu.

Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi na urgentnom príjme
Oddelenie
urgentného príjmu

Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi sa realizuje na urgentnom príjme. Je potrebné
vypísať žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie, ktorá sa nachádza na stránke Úradu pre dohľad nad
zdravotnou
starostlivosťou a je uvedená v Prílohe č. 5_2 – Žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie.
V žiadanke je potrebné presne vyplniť kolónku Presná adresa, kam má byť výsledok spolu s faktúrou zaslaný.

 Kód vo FPPoložkaJednotková cena
SMP11Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi – Variant A8,90 €
SMP12Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi – Variant B5,20 €
SMP13Odber vzoriek pre vyšetrenie alkoholu v krvi – Variant C6,90 €

Variant A zahŕňa odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické,
sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie a odober krvi venepunkciou do jednej
striekačky
alebo do jednej skúmavky, vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu.
Variant B zahŕňa
odber
a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické
vyšetrenie.
Variant C zahŕňa odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej
skúmavky, vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu.
Podklady na fakturáciu výkonu sa predkladajú
priebežne,
najneskôr však k 5. dňu nasledujúceho mesiaca na Oddelenie ekonomiky a rozpočtu – Referát finančnej učtárne.

Vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe
Oddelenie  urgentného príjmu

Kód vo FPPoložkaJednotková cena
04Poplatok za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe2,00 €
05Poplatok za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe – ostatní10,00 €

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška
poplatku za službu:
a) 10,00 €, ak v odseku b), c) alebo d) nie je uvedené inak
b) 2,00 €, ak pacient
navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch
c)
2,00
€, ak pacient navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch
pracovného
pokoja, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba
d) 2,00 €, ak bol pacient k
poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej
služby
Od poplatku za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe je oslobodený pacient, ak mu bola
poskytnutá
zdravotná starostlivosť v rámci:

 1.   ambulantnej pohotovostnej službe v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz
  vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu,   inej návykovej látky, alebo lieku užitého iným spôsobom,
  ako
  bolo určené lekárom
 2.   ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz
  vznikol
  preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo
  odporučené lekárom
 3.   ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako 2 hodiny
 4.   ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti
 5.   ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti
 6.   ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom a
  o
  poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe
  rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 7.   ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o nositeľa ocenenia najmenej zlatej Janského plakety, ústavnej
  pohotovostnej služby, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom


Expektačné lôžko
Oddelenie  urgentného príjmu

Pod expektáciou pacienta na pracovisku urgentného príjmu sa rozumie poskytnutie ústavnej
zdravotnej starostlivosti, trvajúce menej ako 24 hodín, ktoré je potrebné a bezprostredne súvisí s poskytovaním
diagnostických výkonov, terapeutických výkonov a podporných výkonov (polohovanie, aktívny ohrev, symptomatická
liečba) u pacientov, kde nie je predpokladaná potreba hospitalizácie nad 24 hodín a je potrebné poskytovať
zdravotnú
starostlivosť na lôžku. Cena zahŕňa všetky náklady na potrebné diagnostické, terapeutické a ošetrovateľské
výkony
poskytnuté pacientovi vrátane konziliárnych vyšetrení, spotrebovaných liekov a zdravotníckych pomôcok.

 Kód vo FPPoložkaJednotková cena
EXP2Expektácia pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v trvaní min.
2
hodiny a max. 24 hodín)
100,00 €
EXP4Expektácia pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v trvaní min.
4
hodiny a max. 24 hodín)
140,00 €
EXP6Expektácia pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v trvaní min.
6
hodiny a max. 24 hodín)
180,00 €