Ing. Miriam Lapuníková, MBA

  Riaditelka
  Ing. Miriam Lapuníková, MBA

  Kde ma nájdete

  Riaditeľstvo

  Nám. L. Svobodu 1
  Banská Bystrica 975 17

  Telefón: +421 48 413 3967
  Email: riaditelstvo@nspbb.sk

  Profesijný životopis

  Meno a priezvisko: Ing. Miriam Lapuníková, MBA
  Pracovná činnosť: Generálny riaditeľ

  OSOBNÉ ÚDAJE

  Tel.: +421 48 413 3967

  e-mail: mlapunikova@nspbb.sk

  POZÍCIA  – Generálny riaditeľ
  Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

  PRAX

  • Od 01.04.2017 – poverená riadením FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, generálny riaditeľ
  • Od 10.06.2015 – do 31.03.2017 štatutárny orgán, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
  • Od 12.12.2014 – do 10.06.2015 poverená riadením FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, štatutárny orgán
  • Od 01.06.2010 – do 11.12.2014 – ekonomická námestníčka FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
  • Od 01.07.2005 – do 31.05.2010 – vedúca oddelenia ekonomiky, financovania a rozpočtu FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

  Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
  Nám. L. Svobodu 1
  975 17 Banská Bystrica
  www.fnspfdr.sk

  VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
  1998 – 2003

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: inžinier ekonómie
  • Odbor: Verejná ekonomika a správa
  • Štud. špecializácia: Manažment zdravotníctva
  • štúdium ukončené štátnou skúškou

  Hlavné predmety: verejná ekonomika a správa, Svetová ekonomika, Manažment zdravotníctva, Manažment ľudských zdrojov, Účtovníctvo, Anglický jazyk, Nemecký jazyk

  • Ekonomická Fakulta UMB,
  • Tajovského 10
  • 975 90 Banská Bystrica

  2010 – 2012

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: MBA
  Sales manager akademie, s.r.o., Kolárska 474/1, Bratislava

  OSOBNÉ ZRUČNOSTI
  Materinský jazyk  – Slovenský jazyk

  Ďalšie jazyky

  • POROZUMENIE    HOVORENIE    PÍSANIE  Počúvanie   Čítanie    Ústna interakcia    Samostatný ústny prejav
  • Anglický jazyk C1 C1 C1 C1 B1
  • Nemecký jazyk C1 C1 C1 C1 C1

  Úrovne: A1/2: Používateľ základov jazyka – B1/2: Samostatný používateľ – C1/2 Skúsený používateľ
  Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

  Komunikačné zručností

  • Dobré komunikačné schopnosti nadobudnuté na jednotlivých pozíciách

  Organizačné a riadiace zručnosti

  • Organizačné schopnosti
  • Tímový duch
  • Flexibilita

  Pracovné zručnosti

  • Interný auditor
  • Procesný manažment

  Počítačové zručnosti

  • Word,
  • Excel,
  • Power-point,
  • Outlook

  Ďalšie zručnosti

  • Estetické cítenie
  • Umelecké cítenie
  • Vodičský preukaz B

  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

  • Prezentácia ▪ Dozrel čas na efektívnosť; Trend konferencia september 2014; krédo: „Nie je dôležité kto nemocnicu riadi, lekár, či ekonóm, dôležitá je ich tímová práca“
  • Záverečná práca MBA ▪ Personálny audit podporných procesov Fakutlnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (2012)
  • Záverečná práca Ing. ▪ Návrh modelu zdravotného poistenia na Slovensku na základe výhod systému zdravotného poistenia v Nemecku (2003)