Charakteristika oddelenia

Oddelenie vedeckých informácií (do Augusta 2015 Lekárska knižnica) FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici vzniklo v roku 1961 a patrí do kategórie špeciálnych knižníc. Jeho úlohou a poslaním je: včas, kvalitne a v čo najväčšej úplnosti poskytovať zdravotníckym pracovníkom a ostatným záujemcom  o vedecké a odborné medicínske informácie, ktoré sú základom permanentného postgraduálneho a pomaturitného vzdelávania. Tieto informácie sú jedným z faktorov, ktoré významne prispievajú k udržiavaniu a zvyšovaniu kvality zdravotníckej starostlivosti a služieb a pomáhajú napĺňať požiadavku Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej straostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení zákonov (ods.2 zákona, § 42), ktorý stanovuje povinnosť zdravotníckych pracovníkov sústavne sa vzdelávať.