Onkologická klinika SZU

Domov / Onkologická klinika SZU

Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:

Klinika má 60 lôžok, 2 chemoterapeutické ambulancie, 1 rádioterapeutickú ambulanciu a 1 kontrolnú ambulanciu. Poskytuje onkologickú starostlivosť na úrovni nadregionálneho centra pre onkologických pacientov zo stredného Slovenska. Ako jedno z 3 centier poskytuje nadregionálnu starostlivosť aj pre ambulantných pacientov z banskobystrického a žilinského kraja. Na Onkologickom oddelení a na ambulanciách sa podáva cytostatická liečba, hormonálna liečba a rádioterapia.

Rádioterapeutické pracovisko Onkologickej kliniky SZU disponuje 1 kobaltovým ožarovačom a 2 lineárnymi urýchľovačmi s možnosťou voľby energie fotónového a elektrónového žiarenia.

Novší z nich má možnosť pomocou mnoholistového kolimátora tvarovať ožarovacie polia s cieľom kopírovať nepravidelný tvar väčšiny nádorov. To umožňuje efektívnejšie vykrývať okolité zdravé tkanivá a orgány a tým aj minimalizovať riziko ich poškodenia a zároveň aplikovať na nádor dostatočnú účinnú dávku.

Presnejšie zameranie cieľového ožarovacieho objemu umožňuje okrem nového simulátora aj tzv. elektronické portálové zobrazenie, ktoré je súčasťou vybavenia lineárneho urýchľovača.

Tieto zariadenia spolu s novými systémami na plánovanie a overovanie liečby žiarením zvyšujú kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti nielen zavedením radiačných techník vyššej úrovne (3-dimenzionálna konformálna rádioterapia, neskôr aj rádioterapia s modulovanou intenzitou), ale aj zvýšením bezpečnosti pacienta v zmysle redukcie nežiaducich účinkov liečby.

V spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou OK SZU vykonáva aj rádioterapeutickú liečbu detských nádorov.

Na OK SZU je tiež možné absolvovať tzv. brachyterapiu, čiže ožarovanie z krátkej vzdialenosti, kedy sa ožarovač zavádza priamo do postihnutého orgánu. Okrem štandardnej brachyterapie nádorov ženských orgánov, pľúc, pažeráka či prsníka rádioterapeutické pracovisko OK SZU ako zatiaľ jediné na Slovensku poskytuje brachyterapiu nádorov žlčových ciest.

Onkologická klinika SZU ako jedno z centrálnych onkologických pracovísk ďalej poskytuje štandardnú chemoterapeutickú starostlivosť prevažnej väčšiny solídnych nádorov. Aktívne sa podieľa aj na riešení viacerých klinických štúdií.

Moderným spôsobom liečby nadregionálneho významu je tzv. transkatétrová arteriálna chemoembolizácia (TACE) nádorov v pečeni. Táto liečba je príkladom multidisciplinárneho prístupu ako nevyhnutnej podmienky modernej onkologickej starostlivosti, ktorú klinika v úzkej spolupráci s ostatnými oddeleniami a klinikami FNsP F. D. Roosevelta poskytuje.
Na oddelení pracuje 6 lekárov, ďalší 4 lekári pracujú na ambulanciách.


Odbory kliniky:

1. Klinická onkológia
2. Radiačná onkológia