Oddelenie urgentného príjmu (OUP)

Domov / Oddelenie urgentného príjmu (OUP)

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:

OUP je samostatným oddelením, ktoré úzko spolupracuje odborne a pri organizácii práce s ostatnými klinikami a oddeleniami nemocnice, inými zdravotníckymi zariadeniami, poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby a Operačným strediskom Záchrannej zdravotnej služby.

Oddelenie urgentného príjmu je pracoviskom moderne pracujúcej nemocnice, ktoré slúži k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy. Je personálne a materiálne vybavené pre prevzatie akútne postihnutých jednak od posádok záchrannej zdravotnej služby (LZS, RLP, RZP), posádok Dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých.

Na OUP sú ošetrovaní všetci pacienti, ktorí vyžadujú neodkladnú nemocničnú starostlivosť a to bez ohľadu na tradičné odborové rozdelenie medicíny. OUP pracuje v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne. Deťom do dovŕšenia 19. roku je takáto starostlivosť primárne poskytovaná v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.

Oddelenie plní nasledovné úlohy, ktoré sú poskytované na týchto základných úsekoch:

RECEPCIA

Plní funkciu koordinačného úseku oddelenia. Kvalifikovaná sestra vykonáva registráciu, primárne triedenie a určovanie priorít ošetrení. Pacienti s náhlou zmenou zdravotného stavu sú vyšetrovaní a ošetrovaní podľa stupňa závažnosti a dynamiky vývoja tejto zmeny a až sekundárne podľa poradia príchodu na OUP.

NÍZKO PRAHOVÝ URGENTNÝ PRÍJEM – AMBULANCIE URGENTNÉHO PRÍJMU

Zabezpečuje vyšetrenie, ošetrenie, liečbu a príjem pacientov v akútnych stavoch so stabilizovanými vitálnymi funkciami v základných medicínskych odboroch: interné lekárstvo, neurológia, chirurgia, traumatológia, urológia, gynekológia, ORL, oftalmológia, dermatológia. Spolupracuje so všetkými oddeleniami a klinikami FNsP FDR a poskytuje konziliárne vyšetrenia všetkých dostupných odborov zariadenia. Čakacie doby na ošetrenie sa odvíjajú od aktuálnej vyťaženosti týchto pracovísk.
Lekár OUP pacienta vyšetrí a určí ďalší diagnosticko-terapeutický postup, podľa závažnosti ochorenia časť pacientov hneď prijíma na príslušné lôžkové oddelenie/kliniku nemocnice, ďalšiu časť pacientov je možné ošetriť ambulantne, s odporučením ďalšej kontroly u svojho obvodného lekára alebo na špecializovanej ambulancii.

VYSOKO PRAHOVÝ URGENTNÝ PRÍJEM – EMERGENCY

Zabezpečuje príjem kriticky chorých a traumatizovaných s ohrozením alebo už zlyhaním základných vitálnych funkcií (vedomie, dýchanie, obeh). Vykonáva úkony vedúce k stabilizácii a podpore vitálnych funkcií a ich monitoring, realizuje potrebné paraklinické vyšetrenia a zabezpečuje ďalší manažment pacienta – preklad na vyššie pracovisko intenzívneho typu (OAIM, JIS) alebo priamo na Oddelenie centrálnych operačných sál).

EXPEKTAČNÉ LÔŽKA

U niektorých pacientov s určitými chorobnými stavmi je potrebný dlhší čas diagnosticko-liečebného procesu k stanoveniu ďalšieho postupu na expektačných lôžkach. ktoré slúžia pre pacientov, ktorých stav vyžaduje intenzívne sledovanie a liečbu (napr. infúznu liečbu, menší výkon v celkovej anestézii), konziliárne vyšetrenie viacerými špecialistami, dlhšie trvajúce inštrumentačné, zobrazovacie alebo laboratórne vyšetrenia. Až po stanovení diagnózy, vylúčení závažného ochorenia a zlepšení stavu je možné rozhodnúť o ambulantnej liečbe alebo pri vývoji a potvrdení závažného ochorenia o prijatí chorého do ústavnej liečby. Pacienti a ich príbuzní by mali počítať s možnosťou dlhšieho pobytu na OUP.

VYŠETRENIE

Pre plynulosť vyšetrenia je vhodné, aby mal chorý pripravený preukaz poistenca, zoznam liekov a chorôb, na ktoré sa lieči, prípadnú zdravotnú dokumentáciu a kontakt na príbuzného, ktorého môže nemocnica v prípade potreby kontaktovať. Telefonicky je možné podať príbuzným len základnú informáciu, či bol pacient na OUP ošetrený – hospitalizovaný alebo ambulantne ošetrený. V prípade akútnej hospitalizácie je možné poskytnúť pacientovi nemocničné oblečenie a obuv.

Pacienti sú pri prijatí na OUP triedení nasledovne do 3 skupín:
1. Kritické stavy (okamžité riešenie) – ide o stavy spojené so zlyhávaním životných funkcií.
2. Neodkladné stavy (vyšetrenie a riešenie do 2 hodín) – stavy, pri ktorých hrozí zlyhanie životných funkcií.
3. Odkladné stavy (vyšetrenie a riešenie od 2 do 24 hodín).

Čakacie doby na ošetrenie a dĺžka vlastného ošetrenia sa odvíjajú od klinického stavu chorého, ďalej od aktuálnej vyťaženosti pracoviska a spolupracujúcich oddelení a kliník, časovej náročnosti laboratórnych a iných vyšetrení, potreby sledovania a liečby, až potom je možné rozhodnúť o ďalšej ambulantnej liečbe alebo o prijatí do nemocnice. Pacienti a ich príbuzní by mali počítať s možnosťou dlhšieho pobytu na OUP.

DOPRAVA

V prípade ambulantného ošetrenia pre pacientov, ktorí z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu cestovať domov prostriedkami MHD, taxi službou alebo vlastným osobným autom, slúži na prepravu Dopravná zdravotná služba.

POPLATKY

Za ošetrenie na Oddelení urgentného príjmu pacient platí 10€.

Poplatok neuhrádzajú:
– pacienti, ošetrení na urgentnom príjme bezprostredne po úraze (okrem úrazov vzniknutých po požití alkoholu a iných omamných a psychotropných látok),
– pacienti, ktorí sú po vyšetrení na OUP hospitalizovaní,
– pacienti, ktorým je poskytovaná zdravotná starostlivosť na urgentnom príjme dlhšie ako dve hodiny (do tejto doby sa nezapočítava čas čakania pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti)
Poplatok 2 € uhrádzajú:
– pacienti, ktorí sa preukážu odporúčacou ambulantnou správou vystavenou v ten istý deň na ambulancii lekárskej služby prvej pomoci (LSPP).