Oddelenie pneumológie a ftizeológie

Domov / Oddelenie pneumológie a ftizeológie

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:

Oddelenie pneumológie a ftizeológie zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť o pacientov s ochorením dýchacích ciest, pľúc, pohrudnice a mediastína, vrátane ochorení nádorových.

Pracovisko funkčnej diagnostiky realizuje spirometrické vyšetrenie, bronchomotorické testy, bodypletyzmografiu, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, stanovenie oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu (FeNO) a vyšetrenie krvných plynov.

Bronchoskopické pracovisko poskytuje diagnosticko-terapeutické vyšetrenia pre potreby pacientov zo spádovej oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja. U hospitalizovaných pacientov je možná realizácia vyšetrenia v celkovej anestézii.
Urgentné bronchoskopické vyšetrenia je možné realizovať počas celých 24 hodín.

Poskytovaná je komplexná starostlivosť o pacientov s pleurálnymi komplikáciami (pohrudničné výpotky, zápalové komplikácie pohrudnice, pneumothorax). Realizované sú pleurálne punkcie, drenáž hrudníka a ultrasonografia hrudníka.
Pri diagnostike nádorov pľúc je k dispozícii možnosť transparietálnej punkcie pod ultrasonografickou, prípadne CT kontrolou.

V spolupráci s pracoviskom intervenčnej rádiológie sú vykonávané endovaskulárne intervenčné výkony pri závažných hemoptýzach, artério-venóznych malformáciách a stenóze hornej dutej žily.

Starostlivosť o pacientov s onkologickými ochoreniami pľúc, respektíve hrudníka je zabezpečovaná cestou lôžkového oddelenia a špecializovanej ambulancie s možnosťou aplikácie cytostatickej liečby ambulantou formou. V spolupráci s Onkologickou klinikou SZU je poskytovaná rádioterapia nádorov, v prípade potreby aj formou brachyterapie (aplikácia žiarenia priamo do nádoru).

Pri Oddelení pneumológie a ftizeológie sú zriadené 2 centrá s pôsobnosťou pre región Banskobystrického samosprávneho kraja:

Centrum pre dlhodobú domácu oxygenoterapiu (DDOT)
Centrum pre liečbu cystickej fibrózy u dospelých pacientov

V centre pre liečbu cystickej fibrózy u dospelých pacientov sú dispenzarizovaní pacienti, ktorým bola cystická fibróza diagnostikovaná v detskom veku, so zaistením kontinuity liečebnej starostlivosti po dosiahnutí dospelosti. U dospelých pacientov s podozrením na cystickú fibrózu sa realizuje komplexná diagnostika ochorenia vrátane genetického vyšetrenia a poradenstva s následnou ambulantnou a lôžkovou starostlivosťou.

Výskumná, vzdelávacia a školiaca činnosť:
Oddelenie sleduje nové trendy v diagnostike a liečbe, inovatívne riešenia zavádza do klinickej praxe. Vlastné skúsenosti, výsledky alebo raritné prípady prezentuje na pracovných stretnutiach, odborných podujatiach a v periodikách. Pracovníci oddelenia sa podieľajú na výučbe Slovenskej zdravotníckej univerzity a Jesseniovej lekárskej fakulty. Pacientom je poskytovaná možnosť účasti na klinických štúdiách pri liečbe pneumónií, bronchiálnej astmy, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, cystickej fibrózy a rakoviny pľúc.

Členenie oddelenia:

Lôžková časť sa nachádza na 13. poschodí monobloku B2, pozostáva z:
24 lôžok všeobecnej pneumológie
6 lôžok klinickej onkológie

Ambulantnú časť tvoria:

I. Všeobecná pneumologická ambulancia
II. Ambulancia pre cystickú fibrózu
III. Pneumo-onkologická ambulancia
Bronchoskopické pracovisko
Pracovisko funkčnej diagnostiky

Telefónne čísla:

Oddelenie:
048/4412631
Dokumentačná sestra:
048/4413802
Všeobecná pneumologická ambulancia:
048/4413661
Ambulancia pre cystickú fibrózu:
048/4413613
Pneumo-onkologická ambulancia: