Oddelenie transplantačnej a cievnej chirurgie

Domov / Oddelenie transplantačnej a cievnej chirurgie

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:

História oddelenia: Oddelenie cievnej chirurgie vzniklo 17. marca 2008. Vznik OCCH vychádza z Koncepcie Ministerstva zdravotníctva, ktorá ustanovuje cievnu chirurgiu ako základný špecializačný chirurgický odbor. Oc 1.2.2020 sa oddelenie stalo Oddelením transplantačnej a cievnej chirurgie. 

Pôsobnosť oddelenia: Oddelenie poskytuje svoje služby pre pacientov Banskobystrického kraja, ale má aj nadregionálny charakter.

Stručný popis oddelenia: Na oddelení pracuje kolektív zložený z 7 lekárov, 8 sestier, 1 sanitára a 2 PPvZ.

Rozsah činnosti, ktoré oddelenie zabezpečuje:

Náplň práce oddelenia je v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby, dispenzárnej, konziliárnej posudkovej a poradenskej činnosti.
Hlavná pracovná činnosť cievnej /angiochirurgickej/ ambulancie je zameraná na neinvazívnu diagnostiku cievnych chorôb, dispenzarizáciu a včasné pooperačné sledovanie pacientov po angiochirurgických operáciách.

Oddelenie transplantačnej a cievnej chirurgie sa zaoberá diagnostikou, chirurgickou a endovaskulárnou liečbou vrodených aj získaných ochorení a poranení cievneho systému bez rozdielu veku a pohlavia chorých vo všetkých v súčasnosti dosiahnuteľných častiach ľudského tela /s výnimkou vnútrolebečného priestoru a srdca/ .

OCCH zabezpečuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť pre pacientov s náhlymi cievnymi príhodami pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v banskobystrickom vyššom územnom celku. Lekári oddelenia tiež aktívne participujú na práci Transplantačného centra pri multiorgánových odberoch a orgánových transplantáciách od živých a kadaveóznych darcov.

Oddelenie poskytuje konziliárnu činnosť pre všetky ostatné medicínske odbory vo FNsP F. D. Roosevelta a spolupracuje s ďalšími súvisiacimi odbormi.
Oddelenie transplantačnej a cievnej chirurgie úzko spolupracuje s Oddelením rádiologie v rámci diagnostiky a endovaskulárnej liečby pri liečbe pacientov s ochoreniami ciev.

Kde nás nájdete:

Ambulancia denne po – piatok, č dv.1155 v poliklinike na 1. poschodí.
Lôžkovú časť nájdete na 11. poschodí B1.