II. Psychiatrická klinika SZU

Domov / II. Psychiatrická klinika SZU

Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:

Psychiatrická klinika FNsP F. D. Roosevelta je situovaná v starom nemocničnom areáli v príjemnom parkovom prostredí. Na 50 lôžkach poskytuje komplexnú terapeutickú starostlivosť pacientom trpiacim poruchami duševného zdravia s vyváženou aplikáciou biologických, psychoterapeutických a psychosociálnych postupov. Vnútorne je rozčlenená na akútne /príjmové/ oddelenie slúžiace na liečbu závažných, náhle vzniknutých, prevažne psychotických porúch /20 lôžok/, sanatórne oddelenie pre mužov a ženy zamerané na liečbu nepsychotických ochorení a doliečovanie psychóz /20 lôžok/ a špecializovbú jednotku pre liečbu nelátkových závislosti a patologického hráčstva /10 lôžok/. Od februára 1998 je k dispozícii tiež 15 miest v Dennom psychiatrickom stacionári LÚČ, ktorý je integrálnou súčasťou psychiatrickej kliniky a svojim zameraním predstavuje progresívne trendy prechodu od ústavných k semiambulantným resp. extramurálmym formám psychiatrickej liečby. Psychiatrické ambulancie /okrem ambulancie psychiatrie tiež sexuologická ambulancia/ poskytujú špecializovanú ambulantnú, dispenzárnu a konziliárnu starostlivosť.

Pracoviská kliniky:

1. Psychologické pracovisko
2. Denný psychiatrický stacionár LÚČ

Odbory kliniky:

1. Psychiatria
2. Psychiatrická sexuológia