II. Očná klinika SZU

Domov / II. Očná klinika SZU

História kliniky:

Očné oddelenie v Banskej Bystrici bolo založené primárom MUDr. Jaroslavom Kolačným v roku 1950, ktorý stál v čele Očného oddelenia od jeho založenia až do roku 1977.
Od roku 1977 prevzal funkciu primára oddelenia Prof. MUDr. Milan Izák, CSc. Pod jeho vedením sa stalo Očné oddelenie a od roku 1991 II. Očná klinika SZU v Banskej Bystrici, lídrom v mikrochirurgii oka v prednovembrovom Československu a v Európe. Po odchode Prof. Izáka do dôchodku bola v roku 2011 poverená vedením kliniky dovtedajšia primárka MUDr. Mária Molnárová, PhD. Počas jej vedenia na klinike vzniklo aplikačné centrum intravitreálnej farmakologickej liečby a klinika bola zapojená do klinického výskumu účinkov tejto liečby.
V roku 2012 sa stala prednostkou kliniky MUDr. Marta Ondrejková, PhD., ktorá v roku 2005 založila a úspešne viedla Špecializovanú nemocnicu v odbore oftalmológia vo Zvolene a bola poverená vykonať rovnakú komplexnú rekonštrukciu, reorganizáciu a revitalizáciu kliniky v Banskej Bystrici. Pod jej vedením boli opäť zavedené najmodernejšie operačné postupy v chirurgii katarakty, glaukómu, sietnice, sklovca, orbity a okuloplastickej chirurgie. Boli reštrukturalizované jednotlivé úseky činnosti a klinika prešla na dôsledné uplatňovanie jednodňovej chirurgie. Bola obnovená a rozšírená činnosť Očnej tkanivovej banky. Na pôde kliniky vzniklo prvé Reading centrum pre skríning, diagnostiku a liečbu diabetickej retinopatie a centrum pre skríning retinopatie nedonosených detí. Bola zlepšená a rozšírená činnosť aplikačného centra, centra laserovej liečby oka a rozšírený klinický výskum. Od roku 2012 sa klinika podieľa na organizácii Školy mikrochirurgie oka a Vedeckých pracovných dní Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.
Po úspešnom zavŕšení projektu revitalizácie kliniky zostáva MUDr. Marta Ondrejková PhD na klinike vykonávať funkciu odborného konzultanta a od augusta 2017 sa stáva prednostom dovtedajší primár kliniky MUDr. Ladislav Jančo, FEBO.

Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:

II Očná klinika SZU zabezpečuje liečebno- preventívnu starostlivosť na 7 ambulanciách, troch operačných sálach a 28 lôžkach.
Technické vybavenie očnej kliniky je základom pre široký záber diagnostických a terapeutických postupov. Ročne sa tu vykonáva 40 000 až 45 000 ambulantných vyšetrení, 3 500 – 4 000 operačných výkonov. Činnosť kliniky je zameraná na chirurgiu katarakty a refrakčnú chirurgiu, liečbu glaukómu, liečbu ochorení sietnice a sklovca. Významnú úlohu klinika plní na úseku urgentnej medicíny a transplantu, kde ako jediné pracovisku v rámci BBSK vykonáva lekársku pohotovostnú službu s komplexným chirurgickým ošetrenie úrazov oka.
Nové trendy v oftalmológii odrážajú zmeny v jednotlivých subšpecializáciách.

Pedagogická činnosť je realizovaná výchovou vlastných kádrov, organizáciou seminárov, tematických kurzov a školení v rámci SZU, SLK a SOS pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov v pregraduálnom i postgraduálnom vzdelávaní. Vedecko – výskumná činnosť je realizovaná formou klinických štúdií a vlastných sledovaní, ktorých výsledky sú prezentované na odborných podujatiach doma i v zahraničí.

A) Kompletná diagnostika všetkých ochorení predného i zadného segmentu oka

B) Kompletná chirurgická liečba predného i zadného segmentu oka:

 1. incízne aj laserové operácie katarakty ( šedého zákalu ) najmodernejším spôsobom s implantáciou všetkých typov umelých vnútroočných šošoviek
 2. incízne aj laserové protiglaukómové operácie ( zeleného zákalu )
 3. operácie škúlenia
 4. incízne aj laserové operácie sietnice
 5. operácie zmeneného sklovca pri diabetickej retinopatii, úrazoch, vrodených zmenách
 6. rekonštrukčné operácie po ťažkých úrazoch predného i zadného segmentu oka
 7. transplantácie rohovky
 8. plastické operácie oka a na okolí oka

C) Súčasná moderná liečba vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly
– fotodynamická liečba
– intravitreálna aplikácia všetkých v súčasnosti používaných antirastových faktorov
– chirurgická liečba subretinálnych membrán
– klasická laserkoagulácia extrafoveálnych membrán

D) Exkluzívne operácie v rámci hospitalizácie:
– implantácia aniridickej VOŠ
– implantácia orbitálnej protézy
– rekonštrukčné operácie oka

Ambulantná liečba a starostlivosť sa poskytuje na ambulanciách:

 1. Oftalmologická ambulancia I. (Všeobecná a príjmová očná ambulancia)
 2. Oftalmologická ambulancia II. (Retinálna ambulancia príjmová)
 3. Oftalmologická ambulancia III. (glaukómová ambulancia II.)
 4. Oftalmologická ambulancia IV. (Kataraktová a refrakčná očná ambulancia)
 5. Oftalmologická ambulancia V. (Vitreoretinálna očná ambulancia)
 6. Oftalmologická ambulancia VII. (Glaukómová ambulancia)
 7. Oftalmologická ambulancia VIII. (Cievna a metabolická ambulancia)

Odbory kliniky:

1. Oftalmológia
2. Mikrochirurgia oka