II. Neurologická klinika SZU

Domov / II. Neurologická klinika SZU

Popis pôsobnosti kliniky:

Neurológia ako medicínska disciplína sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení centrálneho a periférneho nervového systému ako aj nervosvalového spojenia
a ochoreniami svalov. Neurologická klinika plní funkciu nadregionálneho diagnostického a liečebného centra. Oddelenie charakterizuje široko zameraná diagnostika, stabilný
a vysoko odborne zdatný personál, v rámci oddelenia kompletná škála vysoko špecializovaných neurologických pracovísk. Neurologická klinika je zároveň doškoľovacím pracoviskom v odbore neurológia pred atestáciou I. a II. stupňa tak pre neurológov ako aj psychiatrov, doškoľovacím pracoviskom SZP pre EEG a EP. Neurologická klinika je vybraným pracoviskom Ministerstva zdravotníctva SR pre aplikáciu finančne mimoriadne náročných liečiv pre najvyššiu diagnostiku a liečbu Sclerosis multiplex a aplikáciu imunomodulačnej liečby a s liečebnou aplikáciou botulotoxínu. V neurologickej klinike SZU sú organizačne začlenené dve centrá : Centrum pre epilepsiu a Centrum pre diagnostiku a liečbu demyelinizačných ochorení CNS.

Členenie oddelenia:

 • Ambulantná časť
 • Lôžková časť
 • 57 lôžok z toho 4 neurologická JIS
 • 1 lôžko na nadštandardnej izbe
 • Laboratóriá
 • EMG + magnetická stimulácia
 • EEG vrátane videoEEG a prenosné EEG
 • Evokované potenciály (VEP, BAEP, SSEP)
 • Neurosonologické laboratórium
 • SM centrum

Centrá pri neurologickej klinike:

1/ Centrum pre liečbu a diagnostiku epilepsie (CLDE)

A. CLDE je organizačná jednotka zabezpečujúca komplexnú diagnostickú
a terapeutickú starostlivosť charakteru IV. typového epileptologického centra.

B. CLDE zabezpečuje komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť )
o pacientov s refraktérnou epilepsiou, realizuje video EEG , rozhoduje
o epileptochirugickom postupe v rámci v rámci hospitalizácie aj v rámci ambulantnej zložky.

C. CLDE najmä:

vykonáva základné aj aktivované EEG, EEG kdekoľvek pri lôžku prenosným
EEG prístrojom
– vykonáva pokročilé EEG metodiky (video EEG 4, 8, hod . viac dní),
vykonáva vyšší stupeň diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky napr. medzi
– epileptickými záchvatmi a neepileptickými záchvatmi (pseudozáchvatmi),
– vykonáva vyšší stupeň odborného posúdenia k práceschopnosti, schopnosti
viesť motorové vozidlo – k vydaniu vodičského preukazu, noseniu zbraní
u pacientov s epilepsiou,
vykonáva terapeutické postupy u refraktérnych – farmakorezistentných
epilepsií,
zabezpečuje odborné školenia a semináre pre odborníkov v daných
medicínskych oblastiach v rámci postgraduálneho vzdelávania lekárov
z celej SR,
vykonáva výučbu a školenie zdravotných sestier v rámci postgraduálneho
vzdelávania
organizuje vedecké semináre a konferencie, kongresy s celoštátnou aj
medzinárodnou pôsobnosťou,
vypracováva návrhy odborných usmernení (guidelines), návrhy k zákonom,
napr., vodičský preukaz u pacientov s epilepsiou a pod.

2/ Centrum pre liečbu a diagnostiku sklerosis multiplex (CLSM)

A. CLSM je organizačná jednotka zabezpečujúca komplexnú diagnostickú
a terapeutickú starostlivosť pacientov s demyelinizačným ochorením CNS typu sklerosis multiplex.

B.CLSM v rámci svojich činností vykonáva multimodalitné neurofyziologické vyšetrenie evokovanými potenciálmi: zrakovými, sluchovými, senzitívnymi
a motorickými (VEP, BAEP, SSEP, MEP),

– CLSM po diagnostickom výbere zabezpečuje a rozhoduje o výbere pacientov na
špecializovanú ekonomicky náročnú liečbu (disease modyfying therapy)
interferonmi, glatiramer acetátom a monoklonálnymi protilátkami. Ide o činnosť,
ku ktorej je potrebný špeciálny zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou,
– zabezpečuje diagnostickú a liečebnú starostlivosť o pacientov s SM s recidívou,
– zabezpečuje odborné školenia a semináre pre odborníkov v daných
medicínskych oblastiach v rámci postgraduálneho vzdelávania lekárov
z celej SR,
– zabezpečuje špecifické nastavovavie a ambulantné podávanie imunomodulačnj
liečby s monitorovaním relevantných funkcií,
– vykonáva výučbu a školenie zdravotných sestier v rámci postgraduálneho
vzdelávania,
– organizuje vedecké semináre a konferencie, kongresy s celoštátnou
aj medzinárodnou pôsobnosťou,
– vypracováva návrhy odborných usmernení (guidelines).

Výskumná a pedagogická činnosť:

účasť na multicentrických výskumných projektoch, doškoľovanie SZP v EEG
a evokovaných potenciáloch.

Vedenie kliniky:

Prednosta neurologickej kliniky:

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
je autor dvoch monografií, autor 422 prednášok, z ktorých viaceré v zahraničí (Budapešť, Barcelona, Rhodos, Florencia, Ženeva, Berlín, San Antonio, Philadelphia, Stockholm, Montreal, Viedeň). Okrem toho prednášal v doškoľovacích kurzoch EFNS a SZU. Publikoval 212 odborných článkov, vrátane in extenso z toho 56 v zahraničí – 24 mimo ČR, z ktorých je 145 citácií vrátane zahraničných citácií kategórie [1] a [2] – mimo ČR, 7 recenzií monografií, 5x autor kapitoly v monografii, autor a spoluautor 5 príručiek. Je prezidentom Slovenskej ligy proti epilepsii, členom výboru Slovenskej neurologickej spoločnosti, členom výboru Slovenskej neurofyziologickej spoločnosti, členom výboru Európskej spoločnosti pre klinickú farmakológiu a členom ďalších zahraničných prestížnych odborných spoločnosti. Má certifikát Európskej epileptologickej akadémie ako epileptológ a trainer of epileptology. Je členom vedeckého panelu epilepsie pri Európskej neurologickej akadémii (EAN), kde zastupuje SR. Pôsobí ako stály člen komisie pre obhajoby dizertačných prác z oboru neurológie pri LF Masarykovej univerzity v Brne, je členom redakčnej rady časopisu Neurologie pro praxi a šéfredaktorom časopisu MS News. Prednáša na Lekárskej fakulte SZU, je odborným garantom postgraduálnych kurzov v EEG a v epileptológii. Podieľal sa na zorganizovaní viacerých kongresov s celoslovenskou ale aj medzinárodnou účasťou a pôsobí ako stály člen medzinárodného organizačného výboru World Congress on Controversies in Neurology . Bol ocenený striebornou aj zlatou medailou “ Za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť“.

Zástupkyňa prednostu kliniky:
MUDr. Martina Martiníková

Ordinár pre cebrovaskulárne ochorenia:
MUDr. Dušan Kanát, PhD.

Vedúci lekár lôžkovej časti pre ženy:
MUDr. Martina Necpalová – Badinská

Vedúci lekár lôžkovej časti pre mužov:
MUDr. Jana Kračúnová

Vedúci lekár JIS:
MUDr. Barbora Garajová

Psychológ:
PhDr. Martina Kocúrová – Nárožná

Vedúca sestra:
Marta Výbochova
Staničné sestry:
Agnes Hamranová
Marta Bačkorová

Významné a jedinečné výkony:

 1. neurologická klinika je pracoviskom pre najvyššiu diagnostiku Sclerosis multiplex a aplikáciu imunomodulačnej liečby – určené MZ SR,
 2. neurologická klinika je špecializovaným pracoviskom pre aplikáciu botulotoxínov,
 3. na pracovisku sa realizuje intravenózna trombolýza. II. neurologická klinika SZU v spolupráci s rádiologickým oddelením je regionálnym koordinátorom neurointervenčných výkonov pri liečbe špecifických typov ischemických CMP.
 4. ako jedno z mála pracovísk v SR poskytuje možnosť videoeeg kontinuálneho monitorovania, a možnosť EEG vyšetrenia kdekoľvek pri lôžku prenosným EEG prístrojom
 5. komplexná diagnostika evokovanými potenciálmi vrátane dermatosenzorickými, objektívnej audiometrie a magnetickej stimulácie,
 6. videodiagnostika extrapyramidových ochorení,
 7. oddelenie zorganizovalo a spoluorganizovalo 10 prestížnych kongresov niektoré aj s medzinárodnou účasťou.