II. Interná klinika SZU

Domov / II. Interná klinika SZU

Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:

II. Interná klinika SZU vo FNsP F.D.Roosevelta zabezpečuje diagnostickú, liečebnú a preventívnu starostlivosť o pacientov s vnútornými chorobami. Zabezpečuje jednak základnú starostlivosť v spádovej oblasti okresu Banská Bystrica a tiež nadregionálne služby pre Banskobystrický samosprávny kraj ako aj služby pre celú Slovenskú republiku (diagnostika systémových chorôb, imunosupresívna liečba nefrologických, gastroenterologických a reumatologických chorôb, liečba chronických hepatitíd, príprava, zaraďovanie a liečba transplantácie obličky – príbuzenská, kadaverózna, klinická liečebná výživa). Tieto služby sú poskytované ako na lôžkovej tak aj v ambulantnej zložke. Ako klinické pracovisko SZU sa tiež podieľa na postgraduálnej výchove lekárov.)

Interná klinika SZU je situovaná v monobloku: B2 a B1.

V monobloku B2 ja na 9 – 11 poschodí.
11. poschodie: odd. muži – 21 lôžok , ženy – 21 lôžok
10. poschodie: Jednotka intenzívnej starostlivosti – 8 lôžok
9. poschodie: Nefrologicko- transplantačné oddelenie – 21 lôžok
Hepatologicko- transplantačné oddelenie – 32 lôžok.

V monobloku B1 je na 13 poschodí: Oddelenie dlhodobo chorých – 30 lôžok
tel.č.: 048/441 2925, 2826

Odbory kliniky:

1. Alergológia a imunológia
2. Angiológia
3. Diabetológia
4. Endokrinológia
5. Gastroenterológia
6. Kardiológia
7. Nefrológia
8. Reumatológia
9. Vnútorné lekárstvo
10. Hepatológia