Chirurgická klinika FN FDR rozširuje od 1. júla 2020 spektrum operačných výkonov o operácie hrudníka, ktoré bude vykonávaťerudovaný hrudný chirurg s dlhoročnou praxou v torakochirurgii v SR i v zahraničí s tímom lekárov Chirurgickej kliniky FN.
Spektrum operácií, vykonávaných na Chirurgickej klinike FN FDR sa tým rozšíri o otvorené operácie pľúc, operácie veľkých dýchacích ciest, medzihrudia, operácie hrudníkovej steny, bránice,  videotorakoskopické operácie atď. 

Medzi indikáciami na otvorené i endoskopické operácie hrudníka prevažujú onkologické ochorenia, menej zápalové ochorenia pľúc, úrazové stavy hrudníka, spontánne pneumotoraxy, pleuritické syndrómy ( výpotky ), pointubačné tracheálne stenózy alebo tracheoezofageálne fistuly, ochorenia bránice, intratorakálne strumy, spôsobujúce  kompresiu krčnej a/alebo hrudnej trachey, pažeráka, operácie krčného a hrudného pažeráka ( benígne ochorenia ) a iné indikácie.  

Ambulancia hrudníkovej chirurgie pri Chirurgickej klinike FN BB poskytuje konziliárnu činnosť ostatným medicínskym odborom vo svojom spádovom území a špecializovanú odbornú starostlivosť o pacientov s ochoreniami vnútrohrudných orgánov a hrudníkovej steny v rámci vyššie uvedenej pracovnej náplne odboru hrudníková chirurgia. 

Ponúkame spoluprácu pri diagnostike a liečbe pacientov s ochoreniami hrudníka  všetkým oddeleniam našej nemocnice aj okolitým nemocniciam. 
V prípadoch komplikovaných kombinovaných úrazov spolupracuje pri diagnostike a liečbe s Klinikou úrazovej chirurgie FN. 
Pri výkonoch v hrudníku, vyžadujúcich si špecializovaný angiochirurgický výkon, je využívaná  spolupráca hrudníkového a cievneho chirurga

Spektrum chirurgických výkonov   

Otvorené operácie ( torakotomia, sternotomia, mediastinotomia ) :  

 • Atypické pľúcne resekcie ( pľúcne metastázy, benígne tumory, cysty, pseudocysty, veľké emfyzematózne buly , atď. )
 • Anatomické pľúcne resekcie ( segmentektomie, lobektomie, prípadne resekcie väčšieho rozsahu podľa indikácie / rozsahu ochorenia )
 • Diagnostické torakotomie  
 • Torakotomie pre spontánny pneumotorax ( BP fistuly,  recidíva po VTS )
 • Operácie hrudnej steny ( exstirpácia tumorov + resekcia rebier , torakoplastika ) 
 • Operácie bránice ( bráničné hernie i „staršieho dáta“– úrazovej i neúrazovej etiológie , relaxácia bránice, nádory bránice, atď. )
 • Operácie krčného a hrudného ezofagu pre benígne ochorenia ( divertikly, nádory) 
 • Operácia chylotoraxu   
 • Operácie mediastina ( nádory, zápaly ) – sternotomie, torakotomie, mediastinotomie 
 • Volumredukčné operácie pľúc pre emfyzém ( VTS, sternotomia, torakotomia ) 
 • Anatomické pľúcne resekcie – technicky náročnejšie typy operácií ( pneumonektomie, bilobektomie, lobektomie,  segmentektomie, lobektomie alebo pneumonektomie so „ sleeve “ plastikou  pre  nádory , zápaly, atď. ) 
 • Operácie trachey a veľkých bronchov ( resekcie a anastomózy end-to-end subglotických, subkrikoideálnych stenóz a stenóz hrudnej trachey, radikálne operácie tracheoezofageálnych fistúl ),  exspiračné stenózy trachey ( dyskinézy ), atď.  

Videotorakoskopické operácie ( VTS / VATS ) : 

 • pľúcne biopsie, spontánny pneumotorax 
 • biopsie mediastinálnych LU, pleury 
 • diagnostické VTS pre fluidotorax 
 • biopsie a exstirpácie mediastinálnych tumorov, pleurálnych tumorov 
 • resekcie periférnych pľúcnych tumorov 
 • exstirpácie mediastinálnych ( perikardiálnych ) cýst 
 • fenestrácie perikardu pri tamponáde srdca 
 • horné hrudné sympatektomie u palmárnej a axilárnej hyperhidrózy a iných dg.
 • iné / plikácia bránice, operácie chylotoraxu atd. ) 
 • poúrazové stavy ( pneumotorax, hemotorax, iné )