Hematologické oddelenie

Domov / Hematologické oddelenie

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:

Hematologické oddelenie zabezpečuje modernú diagnostiku a liečbu primárnych hematologických (krvných) ochorení, medzi ktoré patria: niektoré anémie (málokrvnosti), akútne a chronické leukémie, lymfómy, plazmocytóm, myeloproliferatívne ochorenia (polycytemia vera, esenciálna trombocytémia, chronická idiopatická myelofibróza a iné), útlmy kostnej drene, myelodysplastický syndróm, trombocytopénie a v rámci regionálneho centra hemostázy poruchy zrážania krvi, náchylnosť na trombózu (trombofilné stavy) a iné zriedkavejšie ochorenia.

Pri hematologickom oddelení pracuje
Regionálne centrum pre autológne transplantácie krvotvorných buniek


Členenie oddelenia:

Lôžková časť – sa nachádza na 4. poschodí B2, tvoria ju 2 ošetrovacie jednotky – a to:
1. JIS a transplantačná jednotka má 6 lôžok
2. oddelenie má 26 lôžok (z toho jedno lôžko na nadštandardnej izbe)

Ambulantnú časť tvoria dve ambulancie:
Hematologická ambulancia I. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)
Hematologická ambulancia II. (Hematologická a onkohematologická ambulancia)

Výskumná, vzdelávacia a školiaca činnosť:

Oddelenie sleduje trendy v diagnostike a v liečbe, možné a overené riešenia zavádza do praxe, prezentuje vlastné skúsenosti a výsledky, alebo zvláštne prípady na pracovných stretnutiach, odborných podujatiach a v časopisoch. Pracovníci oddelenia sa podieľajú na výučbe Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Oddelenie tel. č.: 048/441 2692
JIS + Transpl. jednotka tel. č.: 048/441 2762
Ambulancia I. tel. č.: 048/441 3505
Ambulancia II. tel. č.: 048/441 3515
Dokumentačná sestra tel. č.: 048/441 3984
Administrat. pracovník tel. č.: 048/441 3984

Dobročinné združenie HEMAT pri Hematologickom odd. FNsP.F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici

Dobročinné združenie HEMAT je nezávislé, dobrovoľné združenie lekárov, zdravotníckych pracovníkov, pacientov a ich príbuzných, rovnako i ďalších občanov ochotných podporovať rozvoj Hematologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici.
Cieľom dobročinného združenia je získavať prostriedky na rozvoj Hematologického odd. FNsP.F.D.Roosevelta so zámerom zlepšovať starostlivosť o pacientov liečených na tomto oddelení, pomáhať zavádzať a inovovať nové vyšetrovacie a liečebné postupy, dbať o zdravotnú výchovu pacientov, ich príbuzných a verejnosti, spríjemniť liečebný pobyt pacientov, skultúrniť prostredie lôžkového oddelenia a odborných ambulancií, podporovať vzdelávanie pracovníkov hematologického oddelenia.

Našu činnosť môžete finančne podporiť na č. účtu: VÚB IBAN SKJ 5002 000000000040035312

Kontakt: MUDr. Eva Králiková
tel.č. 048/441 2764, 2762
e-mail: ekralikova(_@_)nspbb.sk