CLK – Pracovisko laboratórnej hematológie

Domov / CLK – Pracovisko laboratórnej hematológie

Pracovisko zabezpečuje vo svojich špecializovaných laboratóriách nasledovné vyšetrenia:

Rutinná hematológia
– vyšetrenie krvných obrazov krvinkovými analyzátormi
– zhotovenie a následné panoptické farbenie krvných náterov
– mikroskopické hodnotenie krvných náterov a retikulocytov
– zhotovenie imprintov  lymfatických  uzlín a iných tkanív
– viabilita periférnych kmeňových buniek

Laboratórium  špeciálnej morfológie
– špeciálne farbiace metódy na znázornenie tých súčastí buniek, ktoré  nie sú viditeľné pri  panoptickom farbení náterov
– kvantitatívne a kvalitatívne cytologické vyšetrenia náterov krvi, kostnej drene
– vyšetrenie  likvoru a iných telových tekutín
– morfologické vyšetrenie vzoriek telesných tekutín
– morfologické vyšetrenie imprintov lymfatických uzlín

Laboratórium rutinnej a špeciálnej hemostazeológie
– vyšetrenia krvácavých stavov
– vyšetrenia stavov podozrivých zo zvýšenej náklonnosti na zrážanie krvi (trombofilných stavov v hemostáze)
– kontrolu antikoagulačnej liečby
– laboratórne vyšetrenia zamerané na heparínom indukovanú trombocytopéniu

HLA – laboratórium  
– vyšetrenie antigénov a protilátok HLA komplexu, prípadne antigénov iných krvných buniek
– vyšetrenie kompatibility pred transplantáciou orgánov

Celulárna imunológia
– imunologické testy na vyšetrovanie  porúch nešpecifickej imunity

Laboratórium špeciálnej biochémie
– vyšetrenia  na diagnostiku neautoimunitných hemolytických anémií

Laboratórium prietokovej cytometrie
– imunofenotypové vyšetrenia buniek z rôznych telových tekutín pri onkologických a neonkologických diagnózach

Laboratórium bunkové kultúry

– in vitro metóda kultivácie ľudských krvotvorných buniek, ktorou sa hodnotí kvalita transplantátu pri autológnych transplantáciách periférnych kmeňových buniek
– in vitro kultivácia endogénnych erytroidných kolónií v diagnostike polycytémia vera