CLK – Pracovisko klinickej mikrobiológie

Domov / CLK – Pracovisko klinickej mikrobiológie

Pracovníci klinickej mikrobiológie CLK FNsP FDR zabezpečujú komplexnú priamu a nepriamu  laboratórnu diagnostiku ochorení mikrobiálnej etiológie.

Pracovisko klinickej mikrobiológie štandardne poskytuje:

I. základné diagnostické činnosti:

 • priama diagnostika infekčných ochorení spôsobených aeróbnymi, mikroaerofilnými a anaeróbnymi bakteriálnymi kmeňmi
 • priama  diagnostika  povrchových, orgánových a systémových mykóz
 • priama diagnostika parazitárnych infekcií
 • stanovenie kvalitatívnej a kvantitatívnej citlivosti izolovaných mikroorganizmov na účinky antiinfekčných liečiv
 • nepriama (sérologická ) diagnostika bakteriálnych, vírusových, parazitárnych a mykotických infekcií
 • kvalifikovaná konzultačná činnosť
 • priama detekcia voľných antigénov baktérií, toxínov, vírusov, kvasiniek a plesní


II. nadstavbové (špecializované) vyšetrenia:

 • molekulárno – biologické metódy diagnostiky vybraných vírusových a bakteriálnych ochorení
 • stanovenie intratekálnej produkcie špecifických protilátok
 • imunoblottové vyšetrenia, testy avidity
 • stanovenie produkcie enzýmov (mechanizmov rezistencie) bakteriálnymi kmeňmi
 • detekcia  výskytu epidemiologicky  závažných bakteriálnych kmeňov
 • poskytovanie odborných konzultácií s doporučením individualizovanej antibiotickej terapie
 • sledovanie stavu rezistencie bakteriálnych patogénov na účinky antibakteriálnych látok


Kvalita diagnostickej činnosti  Pracoviska klinickej mikrobiológie je priebežne overovaná interným systémom kvality a  externými národnými a medzinárodnými systémami kvality

Pracovisko participuje na národných a medzinárodných projektoch  sledujúcich stav a vývoj rezistencie bakteriálnych patogénov  na účinky antibiotík (SNARS, UK NEQAS, EARS-net)
Výsledky diagnostickej činnosti a následné analýzy dosiahnutých výsledkov sú publikované v odborných časopisoch, na vedeckých konferenciách a na odborných sympóziách.
Pracovisko je vzdelávacou základňou v rámci pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania.

Dokumenty na stiahnutie