Jedinečný pohľad do „kuchyne“ práce anestéziologickej sestry

Jedinečný pohľad do „kuchyne“ práce anestéziologickej sestry

Vedeli by ste povedať, čo všetko má na starosti sestra, ktorá sa stará o kriticky chorého pacienta? Nie, pretože našťastie, väčšina z nás ich pomoc nepotrebovala. Ich práca je však veľmi náročná, zodpovedná, ich špecializácia trvá veľmi dlho a….. Je ich veľmi málo. Čo sa naplno prejavilo aj počas pandémie, kedy sa síce zabezpečil relatívny dostatok prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu, ale pre nedostatok personálu nemohli byť všetky k dispozícii pacientom. S nedostatkom v tejto špecifickej kategórii sestier sa stretávame dlhodobo aj v našej nemocnici.  

Naše kolegyne z anestéziologickej kliniky však nemienia sedieť so založenými rukami, ale sa aktívne snažia vzbudiť záujem už u študentov odboru ošetrovateľstva a odboru praktická sestra.

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU  FNsP F. D. Roosevelta  Banská Bystrica, Slovenská  zdravotnícka univerzita Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Katedra ošetrovateľstva,   Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Banská  Bystrica v  dňoch 05.10.2022    a   26.10.2022  zorganizovala workshop, ktorý bol zameraný na problematiku Ventilátorovej pneumónie.

„Našim hlavným zámerom bolo ukázať študentkám ošetrovateľstva, našim potenciálne budúcim kolegyniam,  prácu sestier v intenzívnom ošetrovateľstve, vzbudiť v nich záujem, ale  predovšetkým im ukázať aké  dôležité je naučiť sa vnímať pacienta, dokázať predvídať , vedieť skĺbiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti v prospech  kvality ošetrovateľskej starostlivosti o  pacientov nie len v  odbore Anestéziológia  a intenzívna medicína ale v celom kontexte ošetrovateľstva,“ priblížila PhDr. Monika Matošová, vedúca sestra kliniky.   

Úvodom stretnutia si účastníci vypočuli teoretickú prednášku o charakteristike ochorenia, patofyziológii,  rizikových faktoroch prenosu, spôsobe diagnostiky, liečby, ale predovšetkým o preventívnych opatreniach , odporúčaniach založených na dôkazoch s  implementácie do klinickej praxe.   Uvedenú prezentáciu pripravila a odprezentovala vedúca sestra II. KAIM SZU PhDr. Monika Matošová MPH.

Po teoretickej príprave sa účastníci rozdelili do troch tímov, na troch stanovištiach  v hodinových  intervaloch  absolvovali nácvik praktických zručností.

Prvé stanovisko bolo zamerané na odsávanie sekrétov z dýchacích ciest rôznymi technikami, spôsoby merania  tlaku v tesniacej manžete  endotracheálnej kanyly.

Druhé stanovisko bolo zamerané na starostlivosť o dýchací okruh ventilátora umelej pľúcnej ventilácie,  starostlivosť a toaletu dutiny ústnej u intubovaného  pacienta.

Tretie stanovisko bolo zamerané na  manipuláciu a polohovanie pacienta napojeného na umelú pľúcnu ventiláciu, realizáciu  laterálnej  terapie, manipuláciu s elektronickým lôžkom a  spôsoby realizácie pronačnej polohy.

Jednotlivé stanoviská odborne viedli  sestry : Mgr. Budová Kančová Helena, Mgr. Gondová  Anna, Mgr. Hriňová  Jana , Mgr. Kánová Potočárová Lenka, Mgr. Straková Elena, Tőrőková Martina., Bc. Vránska Martina a PhDr. Monika Matošová MPH.  Všetkým uvedeným sestrám za vedenie  II. KAIM SZU patrí poďakovanie za účasť ako aj skvelú, profesionálnu prípravu  na uvedenom workshope.

image_pdfimage_print