Prípravná fáza projektu výstavby nemocnice postupuje krok po kroku

  V termíne do konca septembra sme získali súhlasné stanoviská dotknutých organizácií
  Prípravná fáza projektu výstavby nemocnice postupuje krok po kroku

  Po nesmiernom nasadení vedenia a Koordinačnej jednotky Nová nemocnica,  ústretovej spolupráci s Mestom Banská Bystrica a ďalšími subjektmi sa nám podarilo  zabezpečiť všetky kroky vedúce k vyhláseniu verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby novej nemocnice.

  V termíne do konca septembra sme získali súhlasné stanoviská dotknutých organizácií, spracovali a pripravili finálne súťažné podklady pre VO na zhotoviteľa stavby a vyhlásili verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

  Národná implementačná a koordinačná autorita, ktorá dohliada na prípravu a realizáciu projektov z Plánu obnovy nám v semafore označila splnené kroky na zeleno.

  Chceme sa poďakovať všetkým kolegom a externým subjektom, ktorí participovali na doterajších fázach projektu, za ich snahu, nasadenie, spoluprácu a maximálny výkon pri plnení „horúcich“ termínov. 

  Držme si palce, aby aj ďalšie kroky smerovali k naplneniu nášho cieľa.  

  Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 334 z 12. júna 2023 bol projekt  výstavby nemocnice v Banskej Bystrici zaradený medzi projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

  Zverejnenie zákazky

  Úradný vestník EU – oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594423-2023:TEXT:SK:HTML

  ÚVO –  profil FNsP FDR:  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/483391

  Zákazka v systéme JOSEPHINE –  zverejnené súťažné podklady: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47544/summary