Lehotu na predkladanie ponúk záujemcov o stavbu novej nemocnice sme predĺžili do februára. Projektu zatiaľ nehrozí omeškanie.

  V procese verejného obstarávania sme pristúpili k druhému predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk a to z pôvodného 12.1. do 8.2.2024. Predĺženie lehoty bolo reakciou na vznesenú žiadosť o vysvetlenie od záujemcu vo verejnom obstarávaní, v zmysle ktorej sme postupovali v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a predĺžili lehotu o 30 dní.
  Lehotu na predkladanie ponúk záujemcov o stavbu novej nemocnice sme predĺžili do februára. Projektu zatiaľ nehrozí omeškanie.

  Predĺženie lehoty je očakávanou súčasťou pri vyhlásení tak komplexnej súťaže a aj my sme s touto možnosťou počítali. Neznamená preto pre nás nevyhnutne zmenu v časovom pláne realizácie výstavby. Veríme, že sa nám vo februári podarí verejné obstarávanie ukončiť, venovať nasledujúce obdobie vyhodnocovaniu došlých ponúk a následne, podľa nášho plánu, podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom v apríli 2024.

  Pôvodná lehota na predkladanie ponúk bola určená do 12.12.2023. Po posúdení kvality a kvantity došlých žiadostí o vysvetlenie od záujemcov sme sa 9.12.2023 rozhodli pristúpiť k prvému predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk do 12.1.2024. Naše rozhodnutie bolo motivované snahou predĺžiť a rozšíriť príležitosť zapojiť sa do obstarávania pre väčšie množstvo uchádzačov.

  V projekte Rekonštrukcie a dostavby areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica bolo 28.9.2023 zverejnené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby novej nemocnice. Predpokladaná hodnoty zákazky je 350 000 940,- eur bez DPH .

  Podľa míľnikov určených Plánom obnovy a odolnosti bude naším cieľom ukončiť výstavbu v štádiu Shell & Core (približne ekvivalent hrubej stavby) do júna 2026 a v štádiu Full Fit Out (stav, kedy je budova pripravená na hospodársku činnosť alebo užívanie) najneskôr do decembra 2028.

  V súčasnosti je vyhlásené ďalšie obstarávanie na stavebno-technický dozor investora a externý manažment projektu, ktorí budú dohliadať, aby výstavba plynule napredovala. Lehota na predkladanie ponúk je 12.2.2024.