Informácie k postupu pri podaní sťažnosti  v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a pri podaní podnetu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s epidemiologickou situáciou

Informácie k postupu pri podaní sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a pri podaní podnetu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s epidemiologickou situáciou

Vážení pacienti,

najúčinnejšou ochranou pred šírením nákazy je prevencia a zodpovedné správanie sa obyvateľov. Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (ďalej FNsP FDR) sa Vám snažíme aj počas mimoriadnej situácie poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Vo vypätej situácii môže tak z objektívnych, ako aj zo subjektívnych dôvodov, vzniknúť situácia, kedy pacient nie je spokojný. V takom prípade má právo dať najavo svoju nespokojnosť, okrem iného, aj podaním sťažnosti alebo podnetu.

Sťažnosť v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je možné podať výhradne v listinnej podobe (písomne s podpisom sťažovateľa) na adrese:Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Podanie je možné zaslať písomne alebo elektronicky na e-mailovú adresu: iotahalova(_@_)nspbb.sk

V súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou Vás žiadame o zasielanie prípadných sťažností poštou alebo ich odovzdanie v podateľni FNsP FDR v administratívnej budove na prízemí a o zasielanie podnetov, dotazov a pripomienok na uvedenú e-mailovú adresu. Vstup do administratívnych priestorov za účelom doručenia sťažnosti alebo podania je do odvolania zakázaný.

Sťažnosti, ako aj podania, budú vybavené štandardne v zákonom stanovenej lehote. O ich vybavení budete informovaní písomne.

V Banskej Bystrici dňa 17. 03. 2020

                                                                     Ing. Miriam  L a p u n í k o v á, MBA

                                                                                 generálna riaditeľka

image_pdfimage_print