Informácia o zápise do materskej školy na šk. rok 2018/2019

Žiadosti na prijatie detí do Súkromnej materskej školy Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica na školský rok 2018/2019 sa budú prijímať dňa 25.04.2018 v čase od 9,00 – 16,00 hod.

Zákonný zástupca podáva žiadosť osobne.

Potrebné dokumenty:

1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyznačením potvrdenia o povinnom očkovaní a o zdravotnej spôsobilosti navštevovať materskú školu.
2. Ak má dieťa špeciálne výchovno – vzdelávacie potrebypredloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V prípade zmyslového alebo telesného zdravotného postihnutia aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Prevzatá môže byť iba kompletne vyplnená žiadosť vrátanie potvrdenia od lekára.
Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Mladšie dieťa môže byť prijaté iba výnimočne.Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

Podmienkou prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je existencia pracovného pomeru aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Podľa ust. § 3 odds. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa prednostne prijíma dieťa ktoré :
• dovŕšilo piaty rok veku,
• dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky ,
• dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijatia:
• dieťa ktorého súrodenec už navštevuje materskú školu
• dieťa ktorého rodič už nie je na rodičovskej dovolenke
• dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky
• ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2018/2019 vydá riaditeľka školy spravidla do 30.06.2018.

Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať:
• základné hygienické návyky ( používanie WC, umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky)
• nemá mať plienky
• samostatne jesť ( používať lyžicu ) a piť z hrnčeka
• malo by byť aktívne pri obliekaní ( nie je nevyhnutné aby sa vedelo celkom samé obliecť)
• má si poznať svoje veci
• malo by sa vedieť určitý čas zaobísť bez rodičov

 Tlačivo – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

image_pdfimage_print