hlavicka


Postgraduálne vzdelávanie externých lekárov

Na oddeleniach a klinikách Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica majú externí lekári možnosť absolvovať odbornú stáž v rámci špecializačného štúdia, ktorú majú predpísanú v minimálnych štandardoch jednotlivých akreditovaných odboroch.
Špecializačné štúdium vrámci špecializačného štúdia je možnév našej FNsP FDR absolvovať odbornú stáž na jednotlivých oddeleniach respektíve klinikách.
Postup vybavenia odbornej stáže
Lekári, sestry a iný zdravotnícky personál, ktorí majú záujem absolvovať odbornú stáž vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica na oddelení / klinike sú povinní:

  • Dohodnúť  presný termín stáže na príslušnom oddelení/klinike. Vedúci kliniky/ oddelenia Vám musí odsúhlasiť, že v uvedenom termíne je možné absolvovať odbornú stáž potvrdí  primár oddelenia / prednosta klinky
  • Podať  žiadosť o vykonanie odborne stáže.
  • Dohoda o odbornej stáži v troch vyhotoveniach
  • Žiadosť o vykonanie odbornej stáže s tromi vyhotoveniami dohody  doručiť na riaditeľstvo nemocnice (budova administratívy, referát vedy, výskumu a externého vzdelávania , posch. č. 2, č. dverí 212)
  • Po schválení žiadosti a podpísaní dohody je potrebné absolvovať poučenie s referentom pre vedu, výskum a externé vzdelávanie o BOZP, OPP a mlčanlivosti v deň nástupu na prax v ranných hodinách pred nástupom na príslušné oddelenie.
  • Za administratívne služby súvisiace so zabezpečením odbornej stáže vo FNsP F.D.R.  účtujeme v deň nástupu úhradu 10,95 € za osobu a pobyt.
  • Doporučujeme, aby ste sa na odbornú stáž nahlásili v dostatočnom predstihu t.j. 4 týždne pred plánovaným začatím praxe, aby sa žiadosť stihla včas administratívne vybaviť.  


Tlačivo – Žiadosť o vykonanie odbornej stáže


Tlačivo – Dohoda o vykonaní odbornej stáže


Sústavné vzdelávanie  

Zdravotnícky pracovník sa zúčastňuje vzdelávacích aktivít na lokálnej, miestnej, okresnej, krajskej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni, vykonáva pedagogickú, publikačnú alebo vedeckovýskumnú činnosť.

Zoznam kreditovaných podujatí vypísaných na SLK