hlavicka


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

•    logopéda

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II.stupňa magisterské štúdium, odbor logopédia

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom a fotografiou posielajte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: