logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

•    upratovačky
•    hrubá  mzda: od 520 €

Predpoklady:

-    register trestov bez záznamu

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopis doručte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

• nemocničného epidemiológa, resp. hygienika
• hrubá mzda od 2630 €

Požiadavky:

• VŠ II. stupňa - lekárska fakulta
• špecializácia z epidemiológie, infektológie al. mikrobiológie
• odborná prax: min. 5 rokov
• špecializácia pre riadenie a organizáciu ZS: vítaná

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail:Fakultná nemocnica s   poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:
 
-    vedúci  zdravotnícky laborant Centrálneho laboratórneho komplexu
-    hrubá mzda: od 1250  €
       
       
        Požiadavky:
        odborná spôsobilosť  v zmysle § 24 ods.5 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
        špecializácia pre riadenie a organiz. zdrav.starostlivosti:   vítaná
        odborná prax :   minimálne 10 rokov v odbore

       bezúhonnosť
       zdravotná spôsobilosť
       manažérske schopnosti
       flexibilita
       komunikatívnosť
     
      
      
        Zoznam požadovaných dokladov:
        prihláška do výberového konania s fotografiou
        štrukturovaný životopis
        osobný dotazník
        doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti /fotokópie úradne overené/
        výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
        doklad o registrácii v príslušnej komore
        projekt spoluparticipácie na vedení a rozvoji oddelenia:
        min. v rozsahu 2xA4
       
        Prihlášky do výberového konania doručte do 23.04.2019 na adresu :
       
        Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
        Oddelenie personalistiky a miezd
        Nám. L. Svobodu 1
        975 17 Banská Bystrica
        e-mail: 
        048 441 2385
       
       
       
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru  do rekreačného zariadenia Železnô, 032 15  Partizánska Ľupča:

•    údržbára
hrubá mzda od 780 €
Požiadavky:
vzdelanie v odbore
bezúhonnosť /register trestov bez záznamu/
 
•    referenta
hrubá mzda od 840 €
Požiadavky:
stredné odborné vzdelanie s maturitou
bezúhonnosť /register trestov bez záznamu/
 
•    upratovačku
hrubá mzda: od 520 €
Požiadavky:
bezúhonnosť /register trestov bez záznamu/
 
•    Výhody: možnosť celoročného ubytovania, resp. dochádzanie na týždňovky 
 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte  osobne alebo mailom na adresu:
 
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Referát ľudských zdrojov
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail:
 


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru :

•    sanitára
•    hrubá mzda od 675 €

Požiadavky:
 
•    sanitársky kurz platný do r. 1992  alebo 1-ročné štúdium v odbore sanitár na SZŠ
 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru :

•    pomocného pracovníka v zdravotníctve
•    hrubá mzda od 570 €

Požiadavky:
 
•    neustanovuje sa
 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:
 
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

•    lekára  na Onkologickú kliniku

•    lekára  na II. Kliniku úrazovej chirurgie
•   
lekára  na II. Neurologickú kliniku
•    lekára na Oddelenie lekárskej genetiky
•    lekára na Neonatologickú kliniku

•    hrubá mzda: od 1192,50 €
 
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:

 


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru


•    fyzioterapeuta
•    hrubá mzda od 900 €


Požiadavky:

•    odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
•    vhodné aj pre absolventa


Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á    B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail:
 


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru
 
•    sestry

•    hrubá mzda: od  900  €


Požiadavky:
odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov


Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á    B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica príjme do pracovného pomeru

•   rádiologického technika
•   hrubá mzda od 900€
 
kvalifikačné predpoklady:
- ÚSV v odbore rádiologický laborant
- VOV v odbore diplomovaný rádiologický technik
- I. st. VŠ v odbore rádiologická technika


Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru  posielajte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie Ludvíka Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: