hlavicka


Fakultná nemocnica s  poliklinikou F. D. Roosevelta Banská   Bystrica

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 
 
 

vedúci lekárenského oddelenia

     
     
   

Požiadavky:

VŠ II. stupňa, magisterské štúdium v odbore farmácia

Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností

   

Odborná prax : min.10   rokov v odbore

Manažérska spôsobilosť

Bezúhonnosť

     
     
     
     
   

Zoznam požadovaných dokladov:

   

prihláška do výberového  konania

   

štrukturovaný životopis s fotografiou

   

osobný dotazník

   

doklady o dosiahnutom   vzdelaní a odbornej spôsobilosti  / fotokópie úradne overené/

   

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

   

doklad o registrácii   v príslušnej komore

   

vypracovaný projekt   spoluparticipácie na vedení a rozvoji oddelenia v rozsahu min. 5x /A4 – projekt by mal obsahovať víziu vedúceho zamestnanca pre lekárenské oddelenie

     
   

Prihlášky do výberového konania doručte do 10.11.2017 na adresu :

     
   

Fakultná nemocnica s   poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

   

Oddelenie personalistiky   a miezd

Nám. L. Svobodu 1

975 17 Banská Bystrica

mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

 

  • lekára na Oddelenie infektológie s praxou na internej klinike

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom a fotografiou posielajte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Oddelenie personalistiky a miezd

Námestie L. Svobodu č. 1

975 17 Banská Bystrica

Tel. kontakt: 048/441 2385

e-mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

 

  • lekára na II. Neurologickú kliniku SZU

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom a fotografiou posielajte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Oddelenie personalistiky a miezd

Námestie L. Svobodu č. 1

975 17 Banská Bystrica

Tel. kontakt: 048/441 2385

e-mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

  • zubného asistenta

 

Kvalifikačné predpoklady:

-         odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom a fotografiou doručte na adresu:

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Odd. personalistiky a miezd

Nám. L Svobodu 1

975 17 B a n s k á   B y s t r i c a

048 441 2385

mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

  • sestru s praxou na stomatochirurgickom pracovisku, resp. na pracovisku dentomaxiloalveolárnej chirurgie

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov

-          špecializácia v odbore: vítaná

-          odborná prax: min. 1 rok

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom a fotografiou doručte na adresu:

 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Odd. personalistiky a miezd

Nám. L Svobodu 1

975 17 B a n s k á   B y s t r i c a

048 441 2385

mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

•    ošetrovateľov pre Oddelenie centrálnych operačných sál

Podmienka :  schopnosť výkonu fyzicky namáhavej práce


Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru posielajte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru


•   sestry so špecializáciou v odbore inštrumentovanie na operačnej sále,
             alebo s praxou či záujmom pracovať ako operačná sestra

•   sestry pre oddelenie neonatológie


Zároveň ponúkame uplatnenie sestrám aj z iných odborov špecializačného štúdia či praxe v povolaní sestra  


Žiadosti o prijatie  do pracovného pomeru  posielajte na adresu:
      Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
      Námestie Ludvíka Svobodu č. 1
      Oddelenie  personalistiky a miezd
      975 17 Banská  Bystrica
      e-mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica príjme do pracovného pomeru

•   rádiologického technika


kvalifikačné predpoklady:

- ÚSV v odbore rádiologický laborant
- VOV v odbore diplomovaný rádiologický technik
- I. st. VŠ v odbore rádiologická technika


Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru  posielajte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie Ludvíka Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: