hlavicka


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru


•    diétnu sestru, resp. asistentku výživy


Požiadavky:

•  odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
•  špecializácia v odbore: vítaná
•  odborná prax: vítaná


Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom a fotografiou doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á    B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail:


Fakultná nemocnica s   poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:
 

•    vedúca sestra Oddelenia maxilofaciálnej chirurgie

             
Požiadavky:
odborná spôsobilosť  v zmysle §12 ods.4 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
špecializácia pre riadenie a organiz. zdrav.starostlivosti:   vítaná
odborná prax :   minimálne 10 rokov v odbore
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
manažérske schopnosti
flexibilita
komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania s fotografiou
štrukturovaný životopis
osobný dotazník
doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti /fotokópie úradne overené/
výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
doklad o registrácii v príslušnej komore
projekt spoluparticipácie na vedení a rozvoji oddelenia: min. v rozsahu 2xA4

Prihlášky do výberového konania doručte do 10.04.2018 na adresu:
           
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
e-mail: 


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta primár na dobu určitú – päť rokov na:


        
•   Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie
        
        
Požiadavky:
        
odborná spôsobilosť v zmysle § 4 ods.4 nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
odborná prax min. 10 rokov v odbore
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
manažérske schopnosti
flexibilita
komunikatívnosť


     
Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania
štrukturovaný životopis s fotografiou
osobný dotazník
doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti  /fotokópie úradne overené/
výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
doklad o zdravotnej spôsobilosti
doklad o registrácii v príslušnej komore
projekt rozvoja oddelenia v rozsahu min.10xA4 – projekt by mal obsahovať víziu vedúceho zamestnanca pre oddelenie na päťročné obdobie, všetky potrebné podklady pre projekt poskytne zamestnávateľ uchádzačovi na vyžiadanie
        
Prihlášky do výberového konania doručte do 10.04.2018  na adresu :
        
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

 

  • lekára na Oddelenie infektológie s praxou na internej klinike

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom a fotografiou posielajte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Oddelenie personalistiky a miezd

Námestie L. Svobodu č. 1

975 17 Banská Bystrica

Tel. kontakt: 048/441 2385

e-mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

  • zubného asistenta

 

Kvalifikačné predpoklady:

-         odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom a fotografiou doručte na adresu:

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Odd. personalistiky a miezd

Nám. L Svobodu 1

975 17 B a n s k á   B y s t r i c a

048 441 2385

mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

  • sestru s praxou na stomatochirurgickom pracovisku, resp. na pracovisku dentomaxiloalveolárnej chirurgie

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov

-          špecializácia v odbore: vítaná

-          odborná prax: min. 1 rok

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom a fotografiou doručte na adresu:

 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Odd. personalistiky a miezd

Nám. L Svobodu 1

975 17 B a n s k á   B y s t r i c a

048 441 2385

mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

•    ošetrovateľov pre Oddelenie centrálnych operačných sál

Podmienka :  schopnosť výkonu fyzicky namáhavej práce


Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru posielajte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru


•   sestry so špecializáciou v odbore inštrumentovanie na operačnej sále,
             alebo s praxou či záujmom pracovať ako operačná sestra

•   sestry pre oddelenie neonatológie


Zároveň ponúkame uplatnenie sestrám aj z iných odborov špecializačného štúdia či praxe v povolaní sestra  


Žiadosti o prijatie  do pracovného pomeru  posielajte na adresu:
      Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
      Námestie Ludvíka Svobodu č. 1
      Oddelenie  personalistiky a miezd
      975 17 Banská  Bystrica
      e-mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica príjme do pracovného pomeru

•   rádiologického technika


kvalifikačné predpoklady:

- ÚSV v odbore rádiologický laborant
- VOV v odbore diplomovaný rádiologický technik
- I. st. VŠ v odbore rádiologická technika


Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru  posielajte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie Ludvíka Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: