hlavicka


Fakultná nemocnica s  poliklinikou F. D. Roosevelta Banská   Bystrica vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

 
 
 
 

riaditeľ materskej školy

     
     
   

Požiadavky:

odborná spôsobilosť na   vykonávanie pedagogickej činnosti v materskej škole v zmysle § 7 zákona č. 317/2009 Z.z. v znení   neskorších predpisov

zdravotná spôsobilosť

bezúhonnosť

ovládanie štátneho jazyka

I.atestácia

   

odborná prax : najmenej 5 rokov

     
     
   

Zoznam požadovaných dokladov:

   

prihláška do výberového konania

   

štrukturovaný životopis s fotografiou

   

osobný dotazník

   

doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti  /fotokópie   úradne overené/

   

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

   

návrh koncepcie rozvoja materskej školy v rozsahu min. 5xA4

     
   

 

 

   

Prihlášky do výberového   konania doručte do 16. 06. 2017 na   adresu :

   

 

   

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská   Bystrica

   

Oddelenie personalistiky a miezd

Nám. L. Svobodu 1

975 17 Banská Bystrica


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

•    verejného zdravotníka


Požiadavky:

•    odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
•    špecializácia v odbore:  vítaná
•    špecializácia pre riadenie a organiz. zdrav. starostlivosti: vítaná
•    odborná prax: min. 5 rokov

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom a fotografiou doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á    B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

•    ošetrovateľov pre Oddelenie centrálnych operačných sál

Podmienka :  schopnosť výkonu fyzicky namáhavej práce


Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru posielajte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

•    logopéda

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II.stupňa magisterské štúdium, odbor logopédia

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom a fotografiou posielajte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru


•   sestry so špecializáciou v odbore inštrumentovanie na operačnej sále,
             alebo s praxou či záujmom pracovať ako operačná sestra

•   sestry pre oddelenie neonatológie


Zároveň ponúkame uplatnenie sestrám aj z iných odborov špecializačného štúdia či praxe v povolaní sestra  


Žiadosti o prijatie  do pracovného pomeru  posielajte na adresu:
      Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
      Námestie Ludvíka Svobodu č. 1
      Oddelenie  personalistiky a miezd
      975 17 Banská  Bystrica
      e-mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica príjme do pracovného pomeru

•   rádiologického technika


kvalifikačné predpoklady:

- ÚSV v odbore rádiologický laborant
- VOV v odbore diplomovaný rádiologický technik
- I. st. VŠ v odbore rádiologická technika


Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru  posielajte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie Ludvíka Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: