hlavicka


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

•    verejného zdravotníka


Požiadavky:

•    odborná spôsobilosť v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
•    špecializácia v odbore:  vítaná
•    špecializácia pre riadenie a organiz. zdrav. starostlivosti: vítaná
•    odborná prax: min. 5 rokov

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom a fotografiou doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á    B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail:


Fakultná nemocnica s   poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:
 
•    vedúca sestra Oddelenia infektológie

Požiadavky:
Odborná spôsobilosť  v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
Špecializácia pre riadenie a organiz. zdrav.starostlivosti:   vítaná
Odborná prax :   minimálne 10 rokov v odbore
  
Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania s fotografiou
štrukturovaný životopis
osobný dotazník
doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti   fotokópie úradne overené/
výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
doklad o registrácii v príslušnej komore
Projekt spoluparticipácie na vedení a rozvoji oddelenia:   min. v rozsahu 2x A4
        
Prihlášky do výberového konania doručte do 28.04.2017 na adresu :
        
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
e-mail: 


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

lekára na Kliniku úrazovej chirurgie

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom a fotografiou posielajte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

•    ošetrovateľov pre Oddelenie centrálnych operačných sál

Podmienka :  schopnosť výkonu fyzicky namáhavej práce


Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru posielajte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

•    logopéda

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II.stupňa magisterské štúdium, odbor logopédia

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom a fotografiou posielajte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru


•   sestry so špecializáciou v odbore inštrumentovanie na operačnej sále,
             alebo s praxou či záujmom pracovať ako operačná sestra

•   sestry pre oddelenie neonatológie


Zároveň ponúkame uplatnenie sestrám aj z iných odborov špecializačného štúdia či praxe v povolaní sestra  


Žiadosti o prijatie  do pracovného pomeru  posielajte na adresu:
      Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
      Námestie Ludvíka Svobodu č. 1
      Oddelenie  personalistiky a miezd
      975 17 Banská  Bystrica
      e-mail:


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica príjme do pracovného pomeru

•   rádiologického technika


kvalifikačné predpoklady:

- ÚSV v odbore rádiologický laborant
- VOV v odbore diplomovaný rádiologický technik
- I. st. VŠ v odbore rádiologická technika


Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru  posielajte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie Ludvíka Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: