hlavicka


Finančné výkazy

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Mesačné správy o hospodárení


Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica v rámci projetu „Otvorená nemocnica“ sprístupňuje verejnosti prehľad o finančnom hospodárení nemocnice prostredníctvom finačných výkazov:
•    Výkazy ziskov a strát
•    Súvaha
•    Mesačné správy o hospodárení