hlavicka


Informácia o spôsobe zriadenia

Informácia o spôsobe zriadenia, právomociach a kompetenciách
FNsP FDR Banská Bystrica a popis jej organizačnej štruktúry

Nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR s účinnosťou od 1. januára 1991 ako štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. S účinnosťou od 1. januára 1995 došlo k zmene zriaďovacej listiny zo štátnej rozpočtovej organizácie na štátnu príspevkovú zdravotnícku organizáciu. S účinnosťou od 1. 5. 2004 došlo k zmene zriaďovacej listiny z Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica na Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Zriaďovacia listina bola NsP FDR Banská Bystrica vydaná Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 18. 12. 1990 pod číslom 1842/90 - A/II - 1. Organizácia bola zriadená na dobu neurčitú so sídlom v Banskej Bystrici, Nám. L. Svobodu 1, PSČ 975 17.

Identifikačné číslo organizácie je 165549.

Predmetom činnosti FNsP FDR Banská Bystrica je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu primárnej odbornej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej a nemocničnej starostlivosti a niektoré vybrané formy následnej starostlivosti. V stanovenom rozsahu organizácia vykonáva aj hospodársko - technické činnosti.

Štatutárnym orgánom FNsP FDR je kolektívnym orgánom. Štatutárny orgán riadi činnosť organizácie a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach organizcie, pokiaľ nie sú touto ziaďovateľskou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov organizácie. 

Poslanie, úlohy a organizačné usporiadanie FNsP FDR určuje Organizačný poriadok FNsP FDR, ktorý je v prípade potreby aktualizovaný formou zmenového konania. Aktuálne platný Organizačný poriadok FNsP FDR je k nahliadnutiu na oddelení kvality.


Dokumenty na stiahnutie:
Informácia o spôsobe zriadenia
Date 11-06-2014 Filesize 229.01 KB Download 1201