hlavicka


Oddelenie kvality

Charakteristika oddelenia: Oddelenie zabezpečujúce systém kvality

Motto:
„vľúdny, chápavý a vysoko profesionálny prístup ku každému pacientovi, ktorý nás vyhľadá so svojimi ťažkosťami“

Personálne obsadenie a kontakty:

Zmocnenec pre kvalitu: MUDr. Peter Molnár, MBA
Tel: 048/4412788

Manažér kvality: Ing. Alena Horňáková
Tel: 048/4412342

Odborný referent:
Renáta Polakovičová
Tel: 048/4413551

 ODDELENIE KVALITY A SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta má zavedený certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 od roku 2008.
Činnosť oddelenia kvality v roku 2015 bola zameraná na kontrolu pracovísk nemocnice v oblasti zabezpečenia dokumentácie, plnenia požiadaviek normy ISO 9001, plnenia požiadaviek legislatívy. V dňoch 28. – 29.5. 2015 bol vykonaný dozorový audit vo FNsP FDR BB certifikačnou organizáciou CERTICOM podľa normy EN ISO 9001:2008 s úspešným výsledkom.

Ciele kvality pre rok 2015 schválené vedením boli čiastočne splnené.
Cieľ 1: Zriadiť a prevádzkovať v priestoroch nemocnice materskú škôlku pre deti zamestnancov.
Otvorenie a prevádzkovanie materskej škôlky do 31. 12. 2015 bolo realizované. Dátum otvorenia a nástupu detí do škôlky bol 04. 01. 2016. Cieľ bol splnený.
Cieľ 2: Zriadiť a prevádzkovať v priestoroch polikliniky Endoskopické centrum.
Otvorenie a prevádzkovanie Endoskopického centra do určeného termínu – cieľ nebol do stanoveného termínu splnený. Cieľ bol presunutý na rok 2016.

Oddelenie kvality plánovalo pre rok 2015 uskutočniť 15 interných auditov pre preverenie zabezpečenia procesov, plnenia zákonných požiadaviek a požiadaviek normy ISO 9001/2008. Interní audítori vykonali 13 interných auditov, kde na zdravotníckych pracoviskách okrem procesov bolo preverované zabezpečenie požiadaviek Vyhlášky MZ SR č.553/2007 Z.z. zamerané na liečbu infekčných ochorení a zabezpečenie antibiotickej profylaxie. Audit číslo I 15/02, plánovaný pre oblasť starostlivosti o pacienta s dekubitmi a predchádzanie dekubitom a audit číslo I 15/05 neboli vykonané. Audity budú zaradené do plánu v roku 2016. Vedúci zamestnanci jednotlivých preverovaných kliník a oddelení na zistené nezhody (9) a nedostatky (23) prijali nápravné opatrenia a na podnety na zlepšenie (30) prijali preventívne opatrenia. Audítor konzultačnej firmy EMARK vykonal nezávislý audit procesu zabezpečenia bielizne. Bolo konštatované, že preverované oblasti vyhovujú požiadavkám a kritériám na 80% .                                                                                                                                                 
Ďalšou sledovanou oblasťou práce bola evidencia nežiaducich udalostí za celú nemocnicu – zistené nezhody a nedostatky pri práci nahlásené samotnými zamestnancami ako aj presné záznamy o pádoch a úrazoch pacientov aj zamestnancov s PN. Systémy hlásení chýb, omylov a nežiaducich udalostí, ktoré vzniknú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú súčasťou stratégie bezpečnosti pacienta. Ich realizácia vyžaduje kultúru bezpečnosti v zdravotníckom zariadení.
V celom systéme bezpečnosti sa sledovali nasledovné nežiaduce udalosti, ku ktorým dochádzalo v čase hospitalizácie pacienta: 1. pády, 2. dekubity a 3. nemocničné nákazy.
Jednotlivé kliniky a oddelenia zodpovedne zasielali hlásenia o nezhode, kde popisovali nežiaduce udalosti (pády, poškodenia pacienta, zamestnanca), a oddelenie kvality ich podrobne analyzovalo a kontrolovalo prijaté opatrenia na ich prevenciu. V analýze sa zisťovalo v akej skupine pacientov dochádza najčastejšie k pádom, (vek, diagnóza, pridružené ochorenia), kde dochádzalo najčastejšie k pádom (izba, chodba, sociálne zariadenia), charakter poranenia pacienta, spôsob diagnostiky a následne aj spôsob liečby následkov ako aj predĺženie doby hospitalizácie.
Dekubity tiež podliehali hláseniu, boli v centre ošetrovateľskej starostlivosti a každému prípadu sa venovala osobitná pozornosť.
Veľká pozornosť sa venovala problematike nemocničných nákaz, lebo tie sa vyskytovali najčastejšie, marili snahu skrátiť dobu hospitalizácie. Nemocničné nákazy zvyšovali náklady na liečbu s nutnosťou podávania antibiotík. V spolupráci s lekárom-koordinátorom pre antibiotickú terapiu, lekárom-koordinátorom pre oblasť nemocničnej hygieny a epidemiológie, námestníčkou pre ošetrovateľstvo sa darilo identifikovať problematické pracoviská a cielene usmerňovať zamestnancov, zodpovedných za nemocničné nákazy na jednotlivých pracoviskách. Zistenia boli potom podkladom aj pre prácu interných audítorov, ktorí následne pri auditoch dôsledne upozorňovali zamestnancov na prijaté opatrenia na zníženie výskytu nemocničných nákaz. To je dobrým východiskom k následnému reálnemu zníženiu výskytu nemocničných nákaz u hospitalizovaných pacientov.
Oddelenie kvality pokračovalo v aktualizácii procesnej mapy vedenej v elektronickej podobe. Pri vypracovávaní nových procesov a aktualizácii existujúcich spolupracovalo s firmou EMARK, ktorá poskytuje konzultačné služby od zavedenia systému manažérstva kvality.
Ďalšia činnosť oddelenia kvality spočívala v spolupráci pri vypracovávaní a riadení schválených smerníc a poriadkov nemocnice ako aj jednotlivých oddelení (7 nových dokumentov, 23 zmien dokumentov). Riadená dokumentácia SMK, smernice, poriadky, príkazy, oznamy, metodické pokyny, formuláre, zverejnené záznamy, správy a pod. sú prístupné v programe QPR všetkým zamestnancom. Oddelenie kvality zabezpečovalo sprístupňovanie dokumentov do QPR ako aj opravy a zmeny procesov nakreslených a popísaných v QPR,  evidenciu nezhôd zistených zamestnancami jednotlivých zdravotníckych pracovísk a nezhôd zistených internými auditmi, zúčastňovalo sa na školení pre novoprijatých zamestnancov v oblasti oboznamovania o zavedenom systéme kvality.
Oddelenie kvality mesačne sledovalo a vyhodnocovalo spokojnosť pacientov. S výsledkami hodnotenia oboznamovalo vedenie nemocnice, zamestnancov ako aj samotných pacientov.


Dňa 22. 2. 2016

MUDr. Peter Molnár, MBA
Zmocnenec pre kvalitu

 


Indikátory kvality:

Dokumenty na stiahnutie:
Nemocničné nákazy, BB okres v roku 2015
Date 20-04-2017 Filesize 476.44 KB Download 161
Vyhodnotenie pádov za r. 2016.
Date 20-02-2017 Filesize 214.19 KB Download 211
Vyhodnotenie pádov za r. 2015.
Date 01-06-2016 Filesize 226.29 KB Download 766
Vyhodnotenie pádov za r. 2014.
Date 01-06-2015 Filesize 102.62 KB Download 947
Nemocničné nákazy, BB okres v roku 2014
Date 13-04-2015 Filesize 603.11 KB Download 908
Evidencia výskytu dekubitov
Date 13-04-2015 Filesize 44.37 KB Download 915


 

Certifikát mažérstva kvality:

Certifikát ISO 9001 slovenský 2017
Date 23-07-2017 Filesize 528.58 KB Download 54
Certifikát ISO 9001 anglický 2017
Date 23-07-2017 Filesize 555.29 KB Download 53