hlavicka


Nadštandardné služby


Oftalmologické operácie a služby – Operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky

Nadštandardná izba


Výber operatéra
Pri operačnom výkone si pacient môže vybrať zdravotníckeho pracovníka – operatéra.
Cena za službu je 200,00 €, pričom postup je nasledovný:

  1. Pacient v zdravotníckom zariadení si dohodne službu, výkon.
  2. Vopred sa oboznámi s podmienkami služby, výkonom, jeho cenou.
  3. Pred realizáciou služby, výkonu, pacient uzatvorí – ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽBY – VÝBER OPERATÉRA – Príloha č.17/1.
  4. Pacient ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽBY - .......... dostane vyplnenú so všetkými potrebnými údajmi na ambulancii, kde si poskytnutie služby, výkonu dohodol.
  5. Podpisovaním ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY -..........zo strany FNsP FDR je poverený administratívny pracovník infocentra.
  6. V prípade, že sa pacient rozhodne odstúpiť od zmluvy vyplní – Odstúpenie od – Príloha č.17/2 .
  7. Pacient zaplatí za službu, výkon vopred, najneskôr v deň realizácie samotného výkonu, v hotovosti v pokladni nemocnice alebo na bankový účet nemocnice uvedený v ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽBY - ...........
  8. Pred realizáciou výkonu sa pacient preukáže dokladom o zaplatení (blok z registračnej pokladne, výpis z účtu a pod.).