hlavicka


II. Očná klinika SZUVedenie:

MUDr Ondrejkova

prednostka kliniky
MUDr. Marta Ondrejková, PhD.
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 2147
e-mail:
      
zástupca
MUDr. Ladislav Jančo, FEBO
tel. č. 048/441 2930  
      
vedúca sestra
Bc. Miroslava Števulová
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 2248
e-mail:


objenanie pacienta na očné vyšetrenie
- elektronicky
 

Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:

Očné oddelenie v Banskej Bystrici bolo založené v roku 1950 primárom MUDr. Jaroslavom Kolačným, ktorý stál v čele očného oddelenia od jeho založenia až do roku 1977. MUDr. Koláčný patril k povojnovej generácii popredných slovenských oftalmológov.

     Od roku 1977 prevzal funkciu primára oddelenia Prof.  MUDr. Milan Izák, CSc. Pod jeho vedením sa začali presadzovať do rutinnej praxe nové trendy v oftalmológii, najmä mikrochirurgia.

V roku 1991 získava očné oddelenie pod vedením Prof. MUDr. Izáka, CSc. štatút očnej kliniky – výučbovej základne SPAM v Bratislave. Od 28.8.2003, kedy sa SPAM preformoval na SZU, nesie klinika názov II. Očná klinika SZU. Po odchode Prof. Izáka do dôchodku, bola poverená vedením kliniky MUDr. Mária Molnárová, PhD., ktorá od 1.2.2002 do 30.9.2009 zastávala funkciu primárky oddelenia. Počas jej vedenia začala nová éra intravitreálnej farmakologickej liečby mnohých metabolických a cievnych ochorení sietnice

1. 4. 2012 bola menovaná prednostkou II. Očnej kliniky SZU MUDr. Marta Ondrejková, PhD.

Pod jej vedením prechádza II. Očná klinika SZU v Banskej Bystrici procesom komplexnej rekonštrukcie a reorganizácie. Boli reštrukturalizované jednotlivé úseky činnosti a klinika prešla na dôsledné uplatňovanie jednodňovej chirurgie. Bola obnovená činnosť Očnej tkanivovej banky.

Na pôde kliniky vzniklo v spolupráci s Národným endokrinologickým ústavom v Ľubochni Reading centrum s cieľom zlepšiť skríning, diagnostiku a liečbu diabetickej retinopatie a s potenciálom novej formy konziliárnej činnosti medzi jednotlivými oftalmologickými pracoviskami.

II Očná klinika SZU zabezpečuje liečebno- preventívnu starostlivosť na 9 ambulanciách, troch operačných sálach a 30 lôžkach.

Technické vybavenie očnej kliniky je základom pre široký záber diagnostických a terapeutických postupov. Ročne sa tu vykonáva 40 000 až 45 000 ambulantných vyšetrení, 3 500 – 4 000 operačných výkonov. Činnosť kliniky je zameraná na chirurgiu katarakty a refrakčnú chirurgiu, liečbu glaukómu, liečbu ochorení sietnice a sklovca. Významnú úlohu klinika plní na úseku urgentnej medicíny a transplantu, kde ako jediné pracovisku v rámci BBSK vykonáva lekársku pohotovostnú službu s komplexným chirurgickým ošetrenie úrazov oka.

Nové trendy v oftalmológii odrážajú zmeny v jednotlivých subšpecializáciách.

 
Pedagogická činnosť je realizovaná výchovou vlastných kádrov, organizáciou seminárov, tematických kurzov a školení v rámci SZU, SLK a SOS pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov v pregraduálnom i postgraduálnom vzdelávaní. Vedecko - výskumná činnosť je realizovaná formou klinických štúdií a vlastných sledovaní, ktorých výsledky sú prezentované na odborných podujatiach doma i v zahraničí.
 
A)     Kompletná diagnostika všetkých ochorení predného i zadného segmentu oka, vrátane špecializovaných vyšetrení na najmodernejších prístrojoch ako sú Heidelbergský angiograf, optická koherentná tomografia sietnice, analýza zrakového nervu pri glaukóme, kompletné vyšetrenie oka ultrazvukom, vyšetrenie predného segmentu oka analyzátorom predného segmentu, vyšetrenia očného pozadia s kontrastnou látkou.
                        
      
B)     Kompletná chirurgická liečba predného i zadného segmentu oka:

l.    operácia šedého zákalu najmodernejším spôsobom s implantáciou všetkých typov umelých vnútroočných šošoviek
2.    perforujúce i neperforujúce protiglaukómové operácie ( zeleného zákalu )
3.    operácie škúlenia
4.    operácie odlúpenej sietnice
5.    operácie zmeneného sklovca pri diabetickej retinopatii, úrazoch, vrodených zmenách
6.    rekonštrukčné operácie po ťažkých úrazoch predného i zadného segmentu oka (pars plana vitrectómie)
7.    transplantácie rohovky
8.    refrakčné operácie krátkozrakosti a ďalekozrakosti
9.    operácie pri zmenách zakrivenia rohovky (keratotómia)
10.    plastické operácie na okolí oka
11.    implantácia INTACS pri keratokóne
12.    CROSS LINKING, pri keratokóne
13.    refrakčné operácie na prednom i zadnom segmente oka
 
    
                  
                  

C)    Súčasná moderná liečba vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly
      - fotodynamická liečba
      - intravitreálna aplikácia všetkých v súčasnosti používaných antirastových faktorov
      - chirurgická liečba subretinálnych membrán
      - klasická laserkoagulácia extrafoveálnych membrán
      
D)     Exkluzívne operácie v rámci hospitalizácie:
      - implantácia aniridickej VOŠ
      - implantácia keratoprotézy
      - implantácia refrakčných vnútroočných šošoviek
      - implantácia INTACS pri keratokone
 
 
 
Ambulantná liečba a starostlivosť sa poskytuje na ambulanciách:
1.     Oftalmologická ambulancia I. (Všeobecná a príjmová očná ambulancia)
2.     Oftalmologická ambulancia II. (Vitreoretinálna očná ambulanciaII)
3.     Oftalmologická ambulancia III. (Onkologická a orbitologická očná ambulancia)
4.     Oftalmologická ambulancia IV. (Glaukómová očná ambulancia)
5.     Oftalmologická ambulancia V. (Všeobecná a refrakčná ambulancia)
6.     Oftalmologická ambulancia VI. (Cievna a metabolická očná ambulancia I)
7.     Oftalmologická ambulancia VII. (Vitreoretinálna očná ambulanciaI)
8.     Oftalmologická ambulancia VIII. (Cievna a metabolická očná ambulancia II)
9.     Ambulancia urgentnej medicíny (Oftalmologická, neurologická, ORL ambulancia)
     
 
Odbory kliniky:
1. Oftalmológia
2. Mikrochirurgia oka