hlavicka


Postup pri úhradách poplatkov za služby

Platby za služby a výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia,
sú prijímané výhradne na nasledovných miestach a počas nasledovných otváracích hodín:

a)  POKLADŇA v priestoroch vstupnej haly v poliklinike (pri Infocentre)
Otváracie hodiny: pondelok až piatok, 07.00 – 12.00, 12.30 – 14.30
Možnosť úhrady v hotovosti alebo platobnou kartou
Poplatok za potvrdenie priepustky, poplatok za potvrdenie o zdravotnom stave, poplatok za potvrdenie tlačiva na kúpeľnú liečbu, poplatok za výber lekára – operatéra alebo pôrodníka, poplatok za pobyt v nadštandardnej izbe, poplatok za výkony plastickej chirurgie, poplatok za nadštandardné gynekologicko – pôrodnícke služby apod.

b)  POKLADŇA v prijímacej kancelárii v lôžkovej časti, na 1. poschodí
Otváracie hodiny: nepretržite
Možnosť úhrady v hotovosti alebo platobnou kartou
Poplatok za potvrdenie priepustky, poplatok za potvrdenie o zdravotnom stave, poplatok za potvrdenie tlačiva na kúpeľnú liečbu, poplatok za výber lekára – operatéra alebo pôrodníka, poplatok za pobyt v nadštandardnej izbe, poplatok za výkony plastickej chirurgie, poplatok za nadštandardné gynekologicko – pôrodnícke služby apod.

c)  AMBULANCIE urgentného príjmu
Otváracie hodiny: nepretržite
Možnosť úhrady v hotovosti
Výhradne poplatok za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe vo výške 1,99 Eur

NA VYŠETRENIE DO AMBULANCIE CHOĎTE UŽ S DOKLADOM O ZAPLATENÍ, UŠETRÍTE SVOJ ČAS !

Úhrada poplatkov a výkony a služby, ktoré nie sú hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia
Pacient po zaplatení príslušného poplatku za výkony a služby, ktoré nie sú hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, dostane príjmový pokladničný doklad alebo doklad z fiškálnej pokladnice v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie pokladničného dokladu odovzdá slúžiacej sestre v príslušnej ambulancii, na základe ktorého mu bude vystavené požadované potvrdenie o poskytnutí služby alebo výkonu, ktorý je realizovaný na vlastnú žiadosť pacienta (napr. potvrdenie priepustky apod.).

Úhrada poplatkov súvisiacich s ukončenou hospitalizáciou
Pacient pri ukončení hospitalizácie zaplatí príslušný poplatok v prijímacej kancelárii. Pacientovi bude vydaný pokladničný doklad v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie pokladničného dokladu odovzdá na príslušnom oddelení, na základe ktorého mu bude vydaná prepúšťacia správa, príp. iné dokumenty súvisiace s hospitalizáciou.

Čo robiť v prípade, ako služba alebo výkon nebol pacientovi / klientovi poskytnutá (-ý)
V prípade, že pacientovi služba alebo výkon nebola poskytnutá (napr. potvrdenie nebolo vydané), slúžiaca sestra túto skutočnosť vyznačí na pokladničnom doklade. Nezrealizovaná služba alebo výkon bude označená prečiarknutím pokladničného dokladu zľava doprava a nad čiaru sa uvedie veľkými tlačenými písmenami „STORNO“ spolu s pečiatkou príslušnej ambulancie a podpisom slúžiacej sestry. S takto označeným pokladničným dokladom sa pacient/klient preukáže v pokladni, kde daný poplatok zaplatil a peniaze za nezrealizovanú službu alebo výkon mu budú vrátené.