Slovenská zdravotnícka univerzita akreditovala FNsP F.D. Roosevelta ďalších päť kliník

oaim290Z rúk rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity profesora Petra Šimka si začiatkom mája 2016 prevzalo zriaďovacie listiny päť primárov dovtedajších oddelení FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Nemocnici sa tak rozšíril počet kliník o Neonatologickú kliniku SZU, Ortopedickú kliniku SZU, II. Psychiatrickú kliniku SZU, II. Kliniku úrazovej chirurgie SZU  a II. Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU.

Slovenská zdravotnícka univerzita zriaďuje kliniky ako výučbové pracoviská, ktoré sú súčasťou výučby lekárov aj nelekárskych disciplín v pregraduálnej forme vzdelávania a v ďalšom – postgraduálnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v  akreditovaných študijných programoch.

 

 


 „Verím, že zriadením týchto piatich kliník nekončíme, že rozvoj kliník a oddelení budú aj vďaka našej ďalšej spolupráci pokračovať,“ uviedol rektor.  
Ako hovorí docent Igor Martuliak, námestník pre vedu, výskum a vzdelávanie: „Získanie štatútu klinky nie je začiatkom jej pedagogickej  a vedeckej činnosti, naopak jej akreditácia je výsledkom dlhoročnej pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti, ako aj  poskytovan a požadovaného rozsahu zdravotnej starostlivosti. Pre pacienta je to záruka vysokej úrovne diagnostiky a liečby na danej klinike.“  Nemocnica, v ktorej sa lekári a ostatní zdravotnícky pracovníci vzdelávajú musí disponovať potrebným materiálno – technickým a personálnym vybavením. Znamená to, že kliniky sú v zásade oproti ostatným oddeleniam v odbore lepšie technicky vybavené a obvykle poskytujú širší rozsah a vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti. Ide častokrát aj o špecifické výkony, ktoré v iných zdravotníckych zariadeniach neposkytujú.
Neonatologická a ortopedická klinika sú zatiaľ v týchto odboroch jedinými výučbovými pracoviskami Slovenskej zdravotníckej univerzity.  FNsP F.D. Roosevelta má k dnešnému dňu, vrátane novozriadených, šestnásť kliník.

neonat290

Ortopedia290

psych290

urazovka290