Oddelenie cievnej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta si za dva roky svojho pôsobenia vybudovalo dôstojnú profesionálnu úroveň

Odd. cievnej chirurgieV marci 2008 vzniklo vo FNsP F. D. Roosevelta nové pracovisko - oddelenie cievnej chirurgie. Dvojročné pôsobenie tohto oddelenia hodnotí a ďalšie ciele objasňuje primár oddelenia, MUDr. Július Janek.

Prvý rok, rok 2008, bol pre nás prípravný. Od leta 2009 fungujeme už úplne samostatne  s rozšíreným tímom lekárov a sestier. Okrem personálneho zabezpečenia sa nám podarilo vybudovať a doplniť aj potrebné technické vybavenie.

Zameranie oddelenia sa vyprofilovalo vo dvoch smeroch, prvý a základný je starostlivosť o angiochirurgického pacienta, druhý je účasť pri orgánových transplantáciách pečene a obličiek. Transplantácia je v princípe cievna operácia. Preto zabezpečujeme odber orgánov od darcu, asistujeme však aj pri samotnej transplantácii a vzájomne sa so všeobecnými chirurgmi dopĺňame.

A aké sú naše ďalšie ciele? Potrebujeme sa personálne posilniť. To znamená, rozšíriť počet lekárov zo súčasných štyroch na 6-8.

Ak sa bude v nemocnici realizovať projekt dobudovania operačných sál, chceme mať vlastnú operačnú sálu, ktorá bude plne pokrývať potreby oddelenia. S tým súvisí aj rozšírenie ordinačných hodín z dvoch dní na plných päť dní v týždni.

Od vývoja a stratégie nemocnice závisí aj vybudovanie vlastnej jednotky intenzívnej starostlivosti.

Čo sa týka palety výkonov, situácia v chorobnosti našej populácie ukazuje na zintenzívnenie spolupráce cievnej chirurgie a intervenčnej rádiológie v zavádzaní nových metód najmä perkutánnych cievnych intervencií.