hlavicka


CLK - Pracovisko klinickej mikrobiológie

Pracovníci klinickej mikrobiológie CLK FNsP FDR zabezpečujú komplexnú priamu a nepriamu (sérologickú) laboratórnu diagnostiku ochorení mikrobiálnej etiológie.


Oddelenie klinickej mikrobiológie štandardne poskytuje:
I. základné diagnostické činnosti:

 • priama komplexná diagnostika infekčných ochorení spôsobených aeróbnymi, mikroaerofilnými a anaeróbnymi sporulujúcimi a nesporulujúcimi bakteriálnymi kmeňmi
 • priama  komplexná diagnostika  povrchových, orgánových a systémových mykóz
 • priama diagnostika infekcií spôsobených prvokmi, červami a článkožcami
 • stanovenie kvalitatívnej a kvantitatívnej citlivosti izolovaných mikroorganizmov na účinky antiinfekčných liečiv
 • nepriama (sérologická ) diagnostika bakteriálnych, vírusových, parazitárnych a mykotických infekcií
 • kvalifikovaná konzultačná činnosť
 • priama detekcia voľných antigénov baktérií, vírusov, kvasiniek a plesní

II. nadstavbové (špecializované) vyšetrenia:

 • priama detekcia vybraných bakteriálnych toxínov
 • stanovenie produkcie enzýmov bakteriálnymi kmeňmi
 • detekcia  výskytu epidemiologicky  závažných bakteriálnych kmeňov a spracovanie analýz pre jednotlivé kliniky a oddelnia
 • poskytovanie doporučenia individualizovanej antibiotickej terapie – farmakologický expertný systém
 • stanovenie intratekálnej produkcie špecifických imunoglobulínov
 • imunoblottové vyšetrenia
 • testy avidity
 • sledovanie stavu rezistencie bakteriálnych patogénov na účinky antibakteriálnych látok

Kvalita diagnostickej činnosti Oddelenia klinickej mikrobiológie je priebežne overovaná:
1.    interným systémom kvality
2.    externými národnými a medzinárodnými systémami kvality


OKM FNsP FDR participuje na národných a medzinárodných projektoch  sledujúcich:

 • stav a vývoj rezistencie bakteriálnych patogénov  na účinky antibiotík (SNARS,   MIDITECH, EARS)
 • účinky antiinfekčných liečiv  pri infekciách kože, slizníc a vnútorných orgánov pacienta
 • projektoch mapujúcich výskyt epidemiologicky závažných patogénov u hospitalizovaných pacientov


Výsledky diagnostickej činnosti a následné analýzy dosiahnutých výsledkov publikujú lekárky OKM v  odborných časopisoch, na vedeckých konferenciách a na odborných sympóziách.

Požiadavky na odber a transport biologického materiálu na dôkaz antigénov a toxínov
Požiadavky na odber a transport biologického materiálu na bakteriologické vyšetrenie
Požiadavky na odber a transport biologického materiálu na mykologické vyšetrenie
Požiadavky na odber a transport biologického materiálu na parazitologické vyšetrenie
Požiadavky na odber a transport biologického materiálu na sérologické vyšetrenie


Pracovisko je vzdelávacou základňou v rámci pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania.

Kontakty:
MUDr. Zuzana Bečková                                 tel: +421 48 4413253
                                                                   mobil: 0905 336635
                                                                   e-mail:

">

MUDr. Lenka Helmová                                   tel: +421 48 4413248
                                                                   e-mail:
MUDr. Renáta Karnišová                                e-mail:

">


Mgr. Mária Klučiarová                                    tel.: +421484412545
Vedúca laborantka                                        e-mail:

">