hlavicka


Centrálny laboratórny komplex


Vedenie CLK

primárka
MUDr. Dáša Albertyová
048 441 2181 
e-mail:

vedúca laborantka:
Mgr. Mária Klučiarová
048 441 2545
e-mail:


 

Centrálny laboratórny komplex (CLK) bol zriadený 15. októbra 2013 zlúčením viacerých špecializovaných nemocničných laboratórií – oddelenia klinickej biochémie, oddelenia klinickej mikrobiológie a laboratórií hematologického oddelenia – do jedného celku. Vytvorený komplex má prispieť k vyššej kvalite a efektivite poskytovaných laboratórnych služieb pre lôžkové oddelenia a ambulancie fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta a Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. V prípade záujmu poskytujeme služby aj iným zariadeniam Banskobystrického samosprávneho kraja,  či vzdialenejších regiónov.
 
Komplex zabezpečuje nasledovné činnosti:
- biochemické, hematologické a mikrobiologické vyšetrenia
- interpretáciu výsledkov laboratórnych vyšetrení a lekársku konziliárnu činnosť
CLK sa podieľa vykonanými laboratórnymi vyšetreniami a ich interpretáciou na diagnostike, liečbe, monitorovaní liečby a sledovaní prognózy ochorení.
 
Organizačná štruktúra komplexu:
1. Pracovisko klinickej biochémie
   zástupkyňa primárky: MUDr. Elena Gregová
   úseková laborantka: Valéria Šúrová
                                 
2. Pracovisko klinickej mikrobiológie
   zástupkyňa primárky: MUDr. Bečková Zuzana
   úseková laborantka: Mgr. Mária Klučiarová
 
3. Pracovisko laboratórnej hematológie
   odborný garant: MUDr. Alexander Wild
   úseková laborantka: Bc. Dana Matrtajová