Poskytované služby

Domov » Etická komisia » Poskytované služby

Činnosť komisie upravuje Štatút Etickej komisie FNsP FDR.

Činnosti EK sú:

posudzovanie etickej akceptovateľnosti klinického skúšania a iných foriem, biomedicínskeho výskumu v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

vydávanie stanovísk k akceptovateľnosti biomedicínskeho výskumu,

posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

posudzovanie etiky v konkrétnych prípadoch na žiadosť vedenia nemocnice.

Cieľom komisie je predovšetkým chrániť zdravie a práva pacientov a účastníkov klinických štúdií.

 

Žiadosť o stanovisko k etike klinického skúšania alebo žiadosť o stanovisko ku zmene údajov v protokole s odôvodnením navrhovaných zmien predkladá zadávateľ komisii s potrebnou dokumentáciou.