Dar pre Onkologickú kliniku SZU Rooseveltovej nemocnice

Koncom roka 2010 charitatívna organizácia Liga proti rakovine SR venovala Onkologickej klinike SZU FNsP F. D. Roosevelta finančnú čiastku v hodnote 5 000,- Eur. Tá bola začiatkom roka 2011 použitá na nákup 57 kusov matracov pre lôžkovú časť tejto kliniky.
Keďže mnohí z hospitalizovaných sú pacienti so zhoršenou mobilitou a častokrát odkázaní na dlhodobý pobyt na lôžku, vylepšenie materiálno-technického vybavenia kliniky tak prispeje ku skvalitneniu hospitalizačného pobytu pacientov.
Finančná čiastka od tejto charitatívnej organizácie poputovala do Rooseveltovej nemocnice vďaka výnosu z Dňa narcisov – celoslovenskej akcie, ktorú každoročne Liga proti rakovine organizuje, za čo jej v mene pacientov i celej nemocnice ďakujeme.

Výmena matracov