Covid 19 – OPATRENIA A ODPORÚČANIA

Domov / Covid 19 – OPATRENIA A ODPORÚČANIA

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sme pristúpili k zmierneniu preventívnych epidemiologických opatrení.

Napriek našej maximálnej snahe zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, prosíme pacientov aby vnímali, že uvoľnenie opatrení neznamená návrat do „normálu“.Zdravotnú starostlivosť musíme aj naďalej poskytovať za zvýšených hygienicko – epidemiologických opatrení, čo si vyžaduje vysoké nároky na personál, osobné ochranné prostriedky, náročnejšiu logistiku procesov aj manažment pacienta.

Žiadame pacientov, aby sa správali zodpovedne, racionálne a dôsledne dodržiavali pokyny personálu.

VSTUP DO NEMOCNICE

Od 18.3. bude vstup do nemocnice povolený osobám,  ktoré budú mať ústa a nos  chránené ochrannými prostriedkami, poprípade ich adekvátnymi náhradami. Osoby bez ochranných prostriedkov nebudú do nemocnice vpustené! 

Od 9.3. je možné do nemocnice vstupovať len hlavným vchodom pod lôžkovou časťou na -1. podlaží. Vchod do poliklinickej časti bude otvorený len v čase od 5,30 – 17,00 h.

OPERAČNÉ VÝKONY (aktualizované 20.5.2020)

Od pondelka 11.5.2020 postupne začíname zvyšovať počet plánovaných výkonov, vrátane jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktoré boli z dôvodu epidemiologických opatrení odložené.
Je našou snahou vykonávať operačné výkony v maximálnom možnom rozsahu tak, ako nám to aktuálny stav dovoľuje.

 • Predoperačné vyšetrenie
  Kontaktujte svojho všeobecného lekára. V nevyhnutnom prípade, zabezpečí interné predoperačné vyšetrenie Interná ambulancia. 
 • Čestné prehlásenie a epidemiologická anamnéza
  Pri nástupe na hospitalizáciu podpíšete čestné prehlásenie , spolu s dotazníkom, ktorým bude zistená Vaša epidemiologická anamnéza.
 • Covid – 19 test
  Test  na Covid 19 u pacientov s negatívnou epidemiologickou anamnézou nepožadujeme.

Pacientov bude o uskutočnení výkonu informovať príslušné oddelenie/klinika telefonicky.
Prípadne sa pacienti môžu obrátiť na príslušnú ambulanciu alebo oddelenie/kliniku.
Kontakty: https://www.fnspfdr.sk/kon…/kontakty-oddelenia-a-ambulancie/

AMBULANTNÉ VYŠETRENIA (aktualizované 14.5.2020)

 • Od 18.05.2020 dôjde k postupnej obnove činnosti ambulancií na pracoviskách polikliniky s čiastočne obmedzeným režimom a dodržiavaním všetkých zásad na elimináciu a prípadný prenos ochorenia Covid-19 (dezinfekcia rúk, rúška, e-recepty, telefonické konzultácie).
 • Telefónne linky na ambulancie budú prepojené späť na Infocentrum, to znamená, že vo vyhradených hodinách nebude možné kontaktovať ambulanciu a objednávanie na vyšetrenie v tom čase zabezpečí Infocentrum.

REHABILITAČNÉ PROCEDÚRY
Od pondelka 11.5.2020 začíname nehospitalizovaným pacientom vykonávať aj suché rehabilitačné procedúry.
O objednaní sa informujte na Ambulancii odd. fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie: https://www.fnspfdr.sk/kategoria-ambulancii/ambulancie-odd-fyziatrie-balneologie-a-liecebnej-rehabilitacie/

URGENTNÝ PRÍJEM

Ak si Váš zdravotný stav vyžaduje vyšetrenie na urgentnom príjme, pred vstupom na oddelenie urgentného príjmu musíte absolvovať vyšetrenie v triediacom stane, kde:
• vám lekár zmeria telesnú teplotu,
• vyplníte Čestné prehlásenia vrátane vstupného dotazníka o vašom zdravotnom stave a zistí vaše zdravotné ťažkosti,
• lekár následne rozhodne, v ktorej časti urgentného príjmu budete vyšetrený.

HOSPITALIZÁCIA
Hospitalizovaní pacienti musia naďalej striktne dodržiavať prijaté opatrenia.

PÔROD (aktualizované 14.5.2020)

Milé budúce mamičky, radi by sme Vás ubezpečili, že aj napriek aktuálnej epidemiologickej situácii, sme urobili všetky potrebné opatrenia, aby Vaše dieťatko prišlo na svet za bezpečnej asistencie našich pôrodníkov, neonatológov a pôrodných asistentiek. Takisto aj na šestonedelí a neonatologickej klinike boli prijaté opatrenia, aby bolo o Vás a Vaše dieťatko postarané ako za bežných okolností ale zároveň za dodržiavania dôsledného hygienicko-epidemiologického režimu. 

Samozrejme,  bezpečné podmienky nie je možné zabezpečiť bez určitých obmedzení. Chápeme, že narodenie dieťatka je pre Vás očakávaná chvíľa, napriek tomu vás prosíme o porozumenie a trpezlivosť, pretože tieto obmedzenia sú dôležité najmä pre bezpečnosť vás, vášho dieťatka ale aj nášho personálu.

Sme samozrejme pripravení poskytnúť rovnako bezpečnú starostlivosť aj rodičke, u ktorej je podozrenie na ochorenie na Covid 19.

SPRIEVODNÁ OSOBA  počas pôrodu je povolená za nasledovných podmienok:

 • Sprievodná osoba musí mať negatívnu epidemiologickú anamnézu na COVID-19 (vyplní Čestné prehlásenie) a nesmie mať žiadne príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest. Na základe zváženia môže lekár od sprevádzajúcej osoby požadovať podrobiť sa vyšetreniu na dôkaz vírusovej RNA (výter z nosohltanu a hrdla).
 • Sprievodná osoba  musí používať osobné ochranné pomôcky, ktoré budú poskytnuté nemocnicou.
 • Sprievodná osoba bude zaevidovaná do zoznamu sprievodov pri pôrode.
 • Sprievodná osoba sa bude striktne zdržiavať vo vymedzených priestoroch s minimalizáciou pohybu na oddelení a v ústavnom zdravotníckom zariadení.

Na Gynekologicko-pôrodníckej klinike  platia naďalej prijaté tieto opatrenia: https://www.fnspfdr.sk/covid-19-opatrenia-gynekologicko-porodnickej-kliniky/

OSTATNÉ OPATRENIA V NEMOCNICI A NÁVŠTEVY

ZÁKAZ NÁVŠTEV V NEMOCNICI STÁLE PLATÍ, ALE SÚ POVOLENÉ VÝNIMKY
Na základe vývoja epidemiologickej situácie vydal Hlavný hygienik SR odporúčania, na základe ktorých môžu byť udelené výnimky zo zákazu návštev v nemocnici.

Povolenie
• Návštevu pacienta môže povoliť prednosta/primár kliniky/oddelenia, na ktorej je pacient hospitalizovaný. Povolenie musí byť písomné.
• Príbuzný / blízka osoba pacienta deň vopred telefonicky požiada o vystavenie povolenia na sekretariáte kliniky/oddelenia. Sekretariát mu vystavené povolenie zašle na návštevou uvedený e-mail.
• Ak žiadateľ o návštevu e-mail nemá, bude mu formulár s povolením odovzdaný na recepcii Oddelenia urgentného príjmu.

Vstup návštevy
• Príbuzný / blízka osoba pacienta pacienta musí pred vstupom do nemocnice absolvovať v triážnom stane umiestneným pred Odd. urgentného príjmu odobratie epidemiologickej anamnézy a vyplnenie Čestného prehlásenia, zmerať si teplotu, vydezinfikovať ruky a mať nasadené rúško.
• Návšteva mu bude umožnená len v prípade, ak je jeho epidemiologická anamnéza negatívna a telesná teplota v norme.
• Príbuzný / blízka osoba pacienta vstupuje do nemocnice vchodom na Oddelení urgentného príjmu na -1. Podlaží.
V prípade ak nemá mailovú adresu, písomné povolenie si vyzdvihne na recepcii Odd. urgentného príjmu (po predchádzajúcej telefonickej dohode).
• Príbuzný / blízka osoba pacienta sa dostaví pred kliniku/oddelenie a po zazvonení, počká na príchod personálu.
• Personál návštevu zaeviduje do Knihy návštev a odvedie ju na izbu pacienta.
• Príbuzný / blízka osoba pacienta je povinná dodržať všetky hygienicko – epidemiologické pokyny zdravotníckeho zariadenia, vrátane časového obmedzenia trvania návštevy.

Povinnosti a pokyny pre návštevy pacienta
• Povolenie pre návštevu je vydané len pre jednu osobu a na jednu návštevu u jedného pacienta.
• Návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia – je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami.
• Pohyb po iných miestach nemocnice, ktoré nie sú trasou vedúcou k oddeleniu/klinike, kde je hospitalizovaný jeho príbuzný, je zakázaný.
• Osoba prichádzajúca na povolenú návštevu je povinná poskytnúť pravdivé údaje o o svojej epidemiologickej anamnéze a príznakoch akútneho respiračného ochorenia, či ostatných okolnostiach vzťahujúcich sa na riziko ochorenia COVID19.
• Návšteva sa povoľuje na vlastné riziko návštevníka.

Výnimku zo zákazu návštev na základe predchádzajúceho súhlasu zdravotníckeho zariadenia tvoria nasledovné okolnosti:

Pre lôžkové zariadenia pre dospelých pacientov:
– návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia – je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami,
– návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
– jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
– jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
– jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),
– s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,
– návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná napr. stavy po ťažkých traumatických poradeniach, coma vigile a pod.


OSTATNÉ OPATRENIA V NEMOCNICI
• Od 9.3. do odvolania zakazujeme návštevy obchodných zástupcov na ambulanciách a oddeleniach.
• Od 9.3 do odvolania rušíme prax a stáže študentov v našej nemocnici.
• Od 9.3 do odvolania je zatvorená ubytovňa pre sprevádzajúce osoby.

ČO ROBIŤ AK STE CHORÍ

Podrobné pokyny ako postupovať, ak máte podozrenie,  ste chorí na Covid 19, ako postupovať v domácej liečbe a karanténe, aj ako môžete pomôcť druhým:

 

ODPORÚČANIA A INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ O COVID 19: