Škôlka aktuality

Domov / Škôlka aktuality
ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

<?php the_title(); ?>

INFORMÁCIE K ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2021/2022

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19  a v súlade s rozhodnutím  MŠVVaŠ SR,  bude zápis detí do Súkromnej materskej školy Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica na školský rok 2021/2022 prebiehať nasledovne:

 1. 1. Zápis detí bude prebiehať v termíne 17.05. do 21.05.2020 elektronicky a osobne.
 2. 2. K zápisu je potrebné vypísať tlačivo „Žiadosť O prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“.
 3. Zákonný zástupca dieťaťa pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ postupuje nasledovne:

 

podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; elektronickou formou alebo osobne v Našej škôlke od 17.05.2021 do 21.05.2021 v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. Vypísané a preskenované žiadosti posielajte na email : urbanim(_@_)nspbb.sk

 

 1. Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

 1. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti predloží:
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP do bežnej materskej školy.

 1. Tlačivo ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE je k dispozícii na https://www.fnspfdr.sk/skolka/

Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté do materskej školy po dohode s riaditeľom materskej školy, a to v prípade, ak to dovoľuje kapacita materskej školy a deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy.

Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

 

Na predprimárne vzdelávanie:

 • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • deti s pokračovaním predprimárneho vzdelávania.

 

Ostatné podmienky prijatia:

 • dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky  (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa);
 • uprednostňujeme súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú
 • ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2021/2022 vydá riaditeľka školy spravidla v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti.

 

Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať:

  

 • základné hygienické návyky (používanie WC – nepoužíva plienky, umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky,);
 • samostatne jesť (používať lyžicu) a piť z hrnčeka;
 • malo by byť pri obliekaní aktívne (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé obliecť, vyzliecť, uviazať si šnúrky);
 • má si poznať svoje veci;
 • malo by sa vedieť na určitý čas zaobísť bez rodičov.

 

V prípade bližších informácií k zápisu nás kontaktujte prostredníctvom 

emailu : urbanim(_@_)nspbb.sk

 


Informácia o zápise do materskej školy na šk. rok 2018/2019

Žiadosti na prijatie detí do Súkromnej materskej školy Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica na školský rok 2018/2019 sa budú prijímať dňa 25.04.2018 v čase od 9,00 – 16,00 hod.

Zákonný zástupca podáva žiadosť osobne.

Potrebné dokumenty:

1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyznačením potvrdenia o povinnom očkovaní a o zdravotnej spôsobilosti navštevovať materskú školu.
2. Ak má dieťa špeciálne výchovno – vzdelávacie potrebypredloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V prípade zmyslového alebo telesného zdravotného postihnutia aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Prevzatá môže byť iba kompletne vyplnená žiadosť vrátanie potvrdenia od lekára.
Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Mladšie dieťa môže byť prijaté iba výnimočne.Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

Podmienkou prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je existencia pracovného pomeru aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Podľa ust. § 3 odds. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa prednostne prijíma dieťa ktoré :
• dovŕšilo piaty rok veku,
• dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky ,
• dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijatia:
• dieťa ktorého súrodenec už navštevuje materskú školu
• dieťa ktorého rodič už nie je na rodičovskej dovolenke
• dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky
• ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2018/2019 vydá riaditeľka školy spravidla do 30.06.2018.

Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať:
• základné hygienické návyky ( používanie WC, umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky)
• nemá mať plienky
• samostatne jesť ( používať lyžicu ) a piť z hrnčeka
• malo by byť aktívne pri obliekaní ( nie je nevyhnutné aby sa vedelo celkom samé obliecť)
• má si poznať svoje veci
• malo by sa vedieť určitý čas zaobísť bez rodičov

 Tlačivo – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie


Oznam o zmene prevádzkových hodín v MŠ

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od 1. apríla 2018 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa a schválení radou školy upravuje prevádzka MŠ od 6.00 h – 17.00 h.


Tešíme sa z vody


Na koníkoch v zime


Naše triedy


Máme nové ihrisko

Milí ujovia a tety nám na našom ihrisku pripravili nové preliezačky,
hojdačky a pieskovisko. Postavili nám vlastný malý domček, kde sa môžeme
hrať na varenie, bývanie a všeličo čo nás napadne. Hranie vonku je teraz
ešte väčšia zábava 🙂


Zamestnanci

Výchovno – vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učitelia predprimárneho vzdelávania , ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti. V MŠ pracujú traja pedagogický a jeden nepedagogický zamestnanec.

RIADITEĽKA

Mariana Urbáni (Marianka)

 

UČITEĽKY

Mgr. Mária Konkoľová (Majka)

Mgr.  ( )

NEPEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC

Vladimíra Repková

 

 


Poplatky

Mesačný príspevok  za pobyt v  MŠ …………………….. 15 €
Ročný poplatok do triedneho fondu………………………. 60 € (uhrádza sa po 30 € dvakrát ročne)
Cena za stravu na deň ……………………………………… 2,80 € (možnosť doobjednať večeru 0,80 €/deň)
Stravu je možné odhlásiť najneskôr  v daný deň do 7,30 h,  v opačnom prípade sa uhrádza plná stravná jednotka!

Poplatky uhrádza rodič na základe vystavenej faktúry bankovým prevodom.


image_pdfimage_print