Verejné obstarávanie projektu komplexnej rekonštrukcie nemocnice bol zrušené.

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica ukončila proces projektu komplexnej rekonštrukcie zrušením verejného obstarávania bez podpisu zmluvy.

 

Vzhľadom na časový odstup,  vývoj cien vstupov a vysoký nárast cien stavebného materiálu,  by projekt, tak ako bol nadimenzovaný a obstarávaný v roku 2019, nebol finančne v súčasnosti udržateľný.

Komunikácia nemocnice so zriaďovateľom ministerstvom zdravotníctva však na túto tému nekončí.  FNsP FDR má naďalej veľkú snahu uspieť pri čerpaní prostriedkov na potrebné renovácie budov.

Vedenie nemocnice vyhotoví preto viacero návrhov projektov, od čiastkových, najpotrebnejších  renovácií, cez nový návrh komplexnej rekonštrukcie a až po prípadnú výstavbu novej nemocnice (v katastrálnom území mesta Banská Bystrica)
Stanovisko k procesu VO

Veľmi si vážime verejný dohľad nad fungovaním Rooseveltovej nemocnice, ktorý bol sprostredkovaný článkom v denníku SME. Ďakujem za túto spätnú väzbu, pretože to jasne svedčí o tom, že existuje verejný záujem o našu prácu. Práve preto, že rešpektujeme zákon, by sme chceli na tomto mieste upriamiť pozornosť na fakt, že proces verejného obstarávania sa riadi ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a teda verejný obstarávateľ má v jeho priebehu povinnosť sa vysporiadať so všetkými skutočnosťami, ktoré v tomto procese nastanú. Je nevyhnutné brať tento zákonný rámec na zreteľ aj v tomto prípade, rovnako ako skutočnosť, že o samotnom priebehu verejného obstarávania nie je možné v tomto štádiu podávať žiadne informácie. Chcela by som preto zdvorilo požiadať všetkých, aby bol hodnotiacej komisii daný priestor v procese vyhodnocovania ponúk, ktorý im zákon garantuje, a teda sa mohli v najlepšej vôli so všetkými procesnými skutočnosťami vysporiadať tak, ako im ukladá zákon a najlepšie ako vedia. Len si dovoľujem pripomenúť, že pred vypísaním VO, sme požiadali Úrad pre dohľad (ÚVO) o ex ante kontrolu. Rovnako, po ukončení celého procesu verejného obstarávania, z našej strany, požiadame ÚVO o kontrolu pred podpisom zmluvy. Som presvedčená, že týmto konaním od začiatku jasne deklarujeme vôľu zabezpečiť transparentnosť celého procesu verejného obstarávania. V prípade, ak kompetentný orgán rozhodne, že v procese verejného obstarávania došlo ku skutočnostiam, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou, sme pripravení zrušiť verejné obstarávanie, pretože nám ide v prvom rade o Rooseveltovu nemocnicu a našich pacientov.

Miriam Lapuníková
generálna riaditeľka

Článok SME: https://domov.sme.sk/c/22245378/stomilionovy-tender-rooseveltovej-nemocnice-smrdi-konfliktom-zaujmov.html

Obrázok: Celé stanovisko nemocnice zaslané denníku SME
Výberové konanie na dodávateľa komplexnej rekonštrukcie predpokladáme ukončiť do konca roka 2019

FNsP F. D. Roosevelta zahájila v máji 2019 proces verejného obstarávania na Komplexnú rekonštrukciu FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica. Verejné obstarávanie predpokladáme ukončiť do konca roka. Po podpísaní zmluvy s úspešným uchádzačom bude nasledovať vyhotovenie projektovej dokumentácie. Predpokladáme, že prvé rekonštrukčné práce by mohli začať v polovici roka 2020.
Predmetom rekonštrukcie  je dokončenie rekonštrukcie sekcie starostlivosti o akútneho pacienta, tzv. „hot floor“, vybudovanie endoskopického centra, centrálnej JIS a  stroke unit.
Ďalej bude kompletne zrekonštruovaná  takzvaná  „hotelová časť“ (teda oddelení, kde ležia pacienti) vrátane sociálnych zariadení  a technické prevádzky kúrenie a chladenie, fasády, okná, strechy, inštalácie a štrukturovaná kabeláž. Rekonštrukciou prejde aj poliklinická časť.
Investícia  bude mať obrovský prínos pre  pacientov  nielen banskobystrického regiónu pre ktorý sme kľúčovým koncovým zdravotníckym zariadením. Pocítia ju najmä pri kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti, ktorá spĺňa požiadavky 21 storočia.
Predkladanie ponúk

12. septembra sa uskutočnilo predkladanie ponúk uchádzačov a ich otvorenie. V súčasnosti prebieha proces vyhodnocovania ponúk. 
Vyhlásili sme verejné obstarávanie na komplexnú rekonštrukciu nemocnice

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňom 10. mája 2019 bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na Komplexnú rekonštrukciu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214501-2019:TEXT:SK:HTML&src=0&tabId=0
NÁZOR GR: Rekonštrukcia je to jediné reálne čo vieme spraviť pre nás samých a aj pacientov celého Slovenska

Koncom januára 2019 sme na pôde Rooseveltovej nemocnice zorganizovali stretnutie lokálnych predstaviteľov v oblasti školstva, územnej samosprávy, štátnej správy a miestnych zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Hlavnou a jedinou témou nášho stretnutia bola vízia poskytovania zdravotnej starostlivosti pre banskobystrický región do roku 2030.
Dovoľte mi prosím, aby som Vám týmto sprostredkovala náš jednotný názor v tom, že projekt rekonštrukcie Rooseveltovej nemocnice nemá pre túto skupinu odborníkov alternatívu v celom rozsahu tohto tvrdenia, a to po zvážení medicínskych, ekonomických, enviromentálnych a trúfam si povedať aj politických faktorov.
Nepoznám jedného zdravotníka, ktorý by projekt novej nemocnice v ktoromkoľvek kúte Slovenska nepovažoval za reálne zhmotnenie svojho sna. Nič lepšie si ani ja osobne neviem predstaviť. Avšak som aj ekonóm a viem, že „zdroje“ sú to, čo našim predstavám dáva reálne limity a núti nás uvažovať racionálne. To nehovorím len o finančných zdrojoch, ale aj o ľudských a materiálnych zdrojoch.
Svetová a teda aj slovenská ekonomika sa podľa renomovaných ekonómov nachádza v poslednej fáze konjunktúry a každá vláda má preto plné právo a mandát na to, aby si stanovila priority, ktorým sa chce venovať. Odrážam sa od tvrdenia, že do slovenského zdravotníctva má byť roku 2019 alokovaných historicky najviac zdrojov, avšak podľa všetkého sa na základe nastavených procesov bude naďalej zadlžovať. Zdroje sú teda obmedzené a za 100 miliónov, teda sumu, za ktorú sa rekonštrukcia plánuje vrátane DPH, sa nová, komplexná nemocnica typu Roosevelt postaviť nedá.

Prosím nezabúdajme na už reálne zrekonštruované operačné sály, urgent a sterilizáciu na špičkovej úrovni, ktoré boli financované z fondov EÚ za 26 miliónov eur. Ďalej tu je pavilón Detskej fakultnej nemocnice, ktorá bola a bude ešte rekonštruovaná z prostriedkov EÚ v sume cca 13 miliónov eur, pričom podotýkam, že udržateľnosť je v tomto prípade garantovaná na päť rokov. Tiež je tu v starej budove zrekonštruovaný Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb. Toto sú reálne alokované a fungujúce investície do rekonštrukcie, s ktorými systém ráta minimálne do roku 2030. Nemyslím, že by niekto mohol reálne uvažovať o ich zatvorení a premiestnení do nového objektu, pretože by takto reálne neexistovala hodnota za peniaze. Aké by bolo ich následné využitie, resp. náklady na sanáciu? Tu sa dostávam k otázke azbestu. Pokiaľ sa týmto materiálom nakladá náležitým spôsobom, nepredstavuje problém. Je potrebné povedať, že rovnako sa s ním nakladalo pri už zrealizovanej rekonštrukcii operačných sál, oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny, a tiež pri rekonštrukcii Detskej fakultnej nemocnice.
Ďalším faktom je, že pokiaľ by sa Rooseveltova nemocnica presťahovala čo i len o kilometer ďalej a Detská fakultná nemocnica by sa nepresťahovala spolu s ňou, rádovo by jej vzrástli náklady tak, že by sa z čiernych čísel prehupla do červených. Sme totiž na sebe závislí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, i keď sa to navonok možno nezdá. 
Jeden náš prednosta na stretnutí povedal, že rodinným striebrom Rooseveltky sú ľudia, ktorí v nej pracujú. Pretože na jednom mieste v jednom čase spolu stále dokážu „spolupracovať“ multidisciplinárne tímy bez toho, aby vznikali neriešiteľné situácie. S týmto tvrdením sa absolútne stotožňujem. Akýmkoľvek externým zásahom v podobe delenia kolektívu sa táto symbióza zničí. Ja, ako pacient by som za žiadnych okolností nechcela, aby nebola zabezpečená kontinuita v liečbe. Špičková medicína si vyžaduje a aj vyžadovať bude multidisciplinárny prístup. Pacienta je nevyhnutné zhodnotiť komplexne a teda mu aj poskytnúť komplexnú starostlivosť. Len vtedy je to medicínsky aj ekonomicky efektívne. To už ani nehovorím, že štiepenie znamená rastúce náklady na manažment a správu.
V celom príbehu je pre nás kľúčová poloha v centre mesta, s existujúcimi napojeniami na MHD, ktoré by v prípade výstavby novej nemocnice mimo mesta znamenali vysokú vyvolanú investíciu. Riešenie súčasnej dopravnej situácie v špičke v okolí nemocnice už rieši mesto aj vyšší územný celok ako dlhodobý projekt, pretože v rámci rozvoja bývania v extraviláne slúži prístupová cesta k nemocnici ako hlavný dopravný uzol. Rovnako je to s parkovaním. Mesto už v rámci svojej réžie zrealizovalo čiastkové opatrenia, avšak v tomto roku na jeseň by sa reálne malo začať s výstavbou parkovacieho domu.
Chcela by som sa touto cestou úprimne poďakovať všetkým, ktorí nám s prípravou podkladov a materiálov pomáhajú. Pre mňa to znamená len jedno, uvedomujú si, že rekonštrukcia je to jediné reálne čo vieme spraviť pre nás samých a aj pacientov celého Slovenska. Tento záver sa napokon potvrdil aj ako výsledok analýzy hodnoty za peniaze.
Na záver by som chcela povedať len jedno. Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici bola a vždy bude len jedna, pretože je s mestom úzko prepojená.

Ing. Miriam Lapuníková, MBA
generálna riaditeľka
JE TO DEFINITÍVNE! NEMOCNICA SA IDE REKONŠTRUOVAŤ

Opadaná fasáda aj strohé zariadenie oddelení bude čoskoro minulosťou. Vláda SR v januári 2019 definitívne schválila našej nemocnici prostriedky vo výške 104,5 mil. eur na komplexnú rekonštrukciu. Prvé práce by sa mohli začať už koncom tohto roku.

Z tejto investície sa nám podarí dokončiť rekonštrukciu sekcie starostlivosti o akútneho pacienta, tzv. „hot floor“, vybudovanie endoskopického centra, centrálnej JIS a stroke unit. 
Ďalej bude kompletne zrekonštruovaná takzvaná „hotelová časť“ (oddelenia, kde ležia pacienti) vrátane sociálnych zariadení a technické prevádzky ako kúrenie-chladenie, fasády, okná, strechy, inštalácie a štrukturovaná kabeláž. Rekonštrukciou prejde aj poliklinická čast, rehabilitácia a dobudované budú zákrokové sály.

Investíciu pocítia pacienti pri kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti, ktorá bude spĺňa požiadavky 21 storočia. Zlepšia sa podmienky na prácu aj nás zamestnancov. 
REKONŠTRUKCIU NEMOCNICE PODPORILA AJ DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA

Vyhlásenie prednostov a primárov FNsP F. D. Roosevelta, že komplexnú rekonštrukciu nemocnice považujú za jedinú možnú alternatívu, podporili aj kolegovia z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, ktorá sídli s Rooseveltkou v spoločnom areáli.