Odborné Centrá FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Domov / Odborné Centrá FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Článok

Centrum autológnej transplantácie krvotvorných kmeňových buniek

 Centrum zabezpečuje: liečbu časti hematoonkologických ochorení aplikáciou vysokodávkovanej chemoterapie a KKB (hlavne mnohopočetný myelóm, Hodgkinov lymfóm, non-Hodgkinove lymfómy, leukémie), indikačné semináre, vedenie listiny indikovaných pacientov, evidenciu transplantovaných pacientov, dispenzarizáciu transplantovaných pacientov, laboratórne monitorovanie k správnemu načasovaniu zberu KKB, laboratórne hodnotenie kvality štepu, spoluprácu s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre hematológiu, spoluprácu s „ Lymfómovou...

image_pdfimage_print