Oddelenie cievnej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta si za dva roky svojho pôsobenia vybudovalo dôstojnú profesionálnu úroveň

V marci 2008 vzniklo vo FNsP F. D. Roosevelta nové pracovisko – oddelenie cievnej chirurgie. Dvojročné pôsobenie tohto oddelenia hodnotí a ďalšie ciele objasňuje primár oddelenia, MUDr. Július Janek.

Prvý rok, rok 2008, bol pre nás prípravný. Od leta 2009 fungujeme už úplne samostatne s rozšíreným tímom lekárov a sestier. Okrem personálneho zabezpečenia sa nám podarilo vybudovať a doplniť aj potrebné technické vybavenie.

Zameranie oddelenia sa vyprofilovalo vo dvoch smeroch, prvý a základný je starostlivosť o angiochirurgického pacienta, druhý je účasť pri orgánových transplantáciách pečene a obličiek. Transplantácia je v princípe cievna operácia. Preto zabezpečujeme odber orgánov od darcu, asistujeme však aj pri samotnej transplantácii a vzájomne sa so všeobecnými chirurgmi dopĺňame.

A aké sú naše ďalšie ciele? Potrebujeme sa personálne posilniť. To znamená, rozšíriť počet lekárov zo súčasných štyroch na 6-8.

Ak sa bude v nemocnici realizovať projekt dobudovania operačných sál, chceme mať vlastnú operačnú sálu, ktorá bude plne pokrývať potreby oddelenia. S tým súvisí aj rozšírenie ordinačných hodín z dvoch dní na plných päť dní v týždni.

Od vývoja a stratégie nemocnice závisí aj vybudovanie vlastnej jednotky intenzívnej starostlivosti.

Čo sa týka palety výkonov, situácia v chorobnosti našej populácie ukazuje na zintenzívnenie spolupráce cievnej chirurgie a intervenčnej rádiológie v zavádzaní nových metód najmä perkutánnych cievnych intervencií.
Apnoe monitory

5. apríla 2011 nadácia Križovatka odovzdala hmotný dar v podobe apnoe monitorov oddeleniu neonatológie a JIRS Rooseveltovej nemocnice. Na oddelení už majú osemnásť apnoe monitorov, desať zakúpených nadáciou Križovatka. Od apríla k nim pribudli ďalšie dva v hodnote 200 €. Lôžka zabezpečujú monitoring dychu a účinne chránia dieťa pred hrozbou syndrómu náhleho úmrtia dojčiat. V prípade, ak sa dýchanie zastaví na dobu dlhšiu ako 20 sekúnd alebo ak sa dychová frekvencia zníži pod 10 dychov za minútu, monitor upozorní na tento stav zvukovým a svetelným signálom. Na základe skúseností primárky oddelenia neonatológie a JIRS MUDr. Milady Moškovej monitor dychu dokáže byť veľkým pomocníkom aj pri odhalení iných problémov, ktoré sa u bábätiek môžu prejaviť napríklad plytkým dýchaním či apnoickými pauzami.
MUDr. Ľubomír Marko, primár oddelenia miniinvazívnej chirurgie a endoskopie bol hosťom Telerána

V piatok 26.2.2010 bol MUDr. Ľubomír Marko vo vysielaní Telerána porozprávať divákom o probléme s pálením záhy. Ohlas bol okamžitý, o čom svedčilo veľké množstvo telefonátov priamo do štúdia. Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie má na to totiž jednoduché riešenie.

Ako jediné na Slovensku vykonáva rutinne miniinvazívny zákrok – operáciu pažeráka, pri ktorej sa upravia porušené zvieracie mechanizmy. Výhodou tejto laparoskopickej operácie je, že pacient odchádza domov 24 hod. po zákroku a práceneschopnosť trvá iba 7 – 9 dní.

Nie je dobré tento problém odkladať, pretože môžu nastať rôzne komplikácie, ktoré vedú od chronického kašľa a astmy až k nádorovému ochoreniu pažeráka.

Na oddelení miniinvazívnej chirurgie a endoskopie vás preto radi vyšetria a poskytnú aj všetky potrebné informácie.
Poďakovanie

Liga proti rakovine z výnosu minuloročného Dňa narcisov darovala pre potreby Rádioterapeutického pracoviska Onkologickej kliniky SZU v Banskej Bystrici
30 000 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup fixačných pomôcok typu AIO (All-in-one) potrebných na zabezpečenie vysokej presnosti a reprodukovateľnosti radiačnej liečby.

FNsP F. D. Roosevelta ďakuje Lige proti rakovine ako aj všetkým spoločnostiam a jednotlivcom, ktorí svojimi finančnými alebo vecnými darmi, či zapožičaním prístrojov prispievajú k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti poskytovanej v našej nemocnici.
Novinky v transplantačnej činnosti FNsP F. D. Roosevelta

V súčasnosti vo FNsP F. D. Roosevelta začalo svoju činnosť nové nefrologicko – transplantačné oddelenie. Jeho existencia priamo súvisí s činnosťou Transplantačného centra Rooseveltovej nemocnice.

Vznikom nového oddelenia sa zlepšila organizačná štruktúra prijímania pacientov pred a po transplantácii obličky.

Nové oddelenie ďalej umožňuje lepšie dodržiavanie špeciálneho hygienického režimu, potrebného pre chorého s potláčanou imunitou.

Koncentrujú sa tu špecialisti na prípravu pacienta na transplantáciu obličky od mŕtveho aj žijúceho darcu, na prípravu potenciálnych žijúcich darcov a na riešenie včasných aj neskorých potransplantačných komplikácií.

Okrem toho sa tu pacienti nastavujú na ďalšiu /imunosupresívnu/ liečbu a pravidelne sa z hľadiska ďalšieho prežívania kontrolujú. V transplantačnej nefrologickej ambulancii sa sleduje 350 pacientov po transplantácii obličky a traja po transplantácii oblička-pankreas.

Zaujímavosťou je, že tento rok sa v Transplantačnom centre Rooseveltovej nemocnice intenzívne pripravujú na opätovné spustenie programu transplantáciií pankreasu.

Transplantačné centrum Rooseveltovej nemocnice sa tak stane jediným pracoviskom v SR, ktoré bude vykonávať transplantácie pankreasu alebo kombinované transplantácie oblička – pankreas. V súčasnej dobe sa vyšetrujú pacienti z hľadiska vhodnosti pre takýto typ transplantácie a zaraďujú sa na čakaciu listinu.
Banskobystrický zdravotnícky ples

5. februára 2010 sa v hoteli LUX konal Banskobystrický zdravotnícky ples. Jeho organizátorom bola FNsP F. D. Roosevelta a DFNsP Banská Bystrica. Na ples prijali pozvanie viacerí vážení hostia: minister zdravotníctva Richard Raši, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny a minister životného prostredia Jozef Medveď. To, že išlo o prestížnu udalosť, dokazuje aj účasť viacerých poslancov NR SR, predstaviteľov verejnej a štátnej správy či riaditeľov iných zdravotníckych zariadení.
Vďaka pestrému hudobnému programu a dobrému jedlu bola nálada na plese výborná.
Otvorenie nového CT pracoviska

Oddelenie rádiológie FNsP F.D.Roosevelta za prítomnosti ministra zdravotníctva Richarda Rašiho a ďalších pozvaných hostí uviedlo do prevádzky nový CT prístroj – 64 radový multidetektorový LightSpeed VCT.

Prístroj umožňuje vyšetriť pacientov neinvazívnym spôsobom a následne zobraziť chorobné zmeny v organizme. Vďaka tomu je pacient mnohokrát ušetrený invazívnemu, operačnému zákroku. Počítačové programy umožňujú vytvoriť trojdimenzionálne rekonštrukcie, analyzovať zmeny šírky ciev a s nimi spojené riziko poškodenia orgánu. Prístroj podrobne vyšetruje cievne štruktúry mozgu, orgánov hrudníka a brucha, cievy dolných končatín.

slavnostne

nove_ct1

Počítačový program umožňuje jednoduchým spôsobom získať obraz o celom hrubom čreve. Ďalšou výhodou je, že pacienti po angiografii /vyšetrení so zavedením kontrastnej látky/ odchádzajú hneď po vyšetrení domov a nemusia byť ešte 4 hodiny hospitalizovaný, ako to bolo do teraz.

V roku 2009 bolo v našej nemocnici uskutočnených 7420 CT vyšetrení. Maximálna kapacita počtu vyšetrených pacientov tak vzrastie z pôvodných 50 na 100 osôb denne.

Neustále zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako aj spokojnosť pacientov je prvoradým cieľom vedenia Roosveltovej nemocnice.
Humanitná organizácia ADRA venovala Rooseveltovej nemocnici ďalšie postele

10.2.2011 Rooseveltova nemocnica prevzala od humanitnej organizácie ADRA ďalší hmotný dar – kamión plne naložený zánovnými posteľami a novými matracmi. V novembri 2010 boli zánovné hydraulické postele použité na zlepšenie materiálno-technického vybavenia lôžkovej časti Geriatrického oddelenia.
52 kusov postelí tentokrát nevyužije iba jedno oddelenie. Použijú sa na výmenu starých a nevyhovujúcich za novšie na viacerých oddeleniach alebo klinikách Rooseveltovej nemocnice. Hospitalizačný pobyt pacientov sa zlepší v lôžkových častiach internej, chirurgickej a neurologickej kliniky či traumatologického a hematologického oddelenia.
Dar pre Onkologickú kliniku SZU Rooseveltovej nemocnice

Koncom roka 2010 charitatívna organizácia Liga proti rakovine SR venovala Onkologickej klinike SZU FNsP F. D. Roosevelta finančnú čiastku v hodnote 5 000,- Eur. Tá bola začiatkom roka 2011 použitá na nákup 57 kusov matracov pre lôžkovú časť tejto kliniky.
Keďže mnohí z hospitalizovaných sú pacienti so zhoršenou mobilitou a častokrát odkázaní na dlhodobý pobyt na lôžku, vylepšenie materiálno-technického vybavenia kliniky tak prispeje ku skvalitneniu hospitalizačného pobytu pacientov.
Finančná čiastka od tejto charitatívnej organizácie poputovala do Rooseveltovej nemocnice vďaka výnosu z Dňa narcisov – celoslovenskej akcie, ktorú každoročne Liga proti rakovine organizuje, za čo jej v mene pacientov i celej nemocnice ďakujeme.

Výmena matracov
Algeziologická klinika FNsP F. D. Roosevelta – miesto, kde sa lieči chronická bolesť

Na Algeziologickej klinike SZU sa venujú predovšetkým diagnostike a liečbe ťažkých stavov chronickej bolesti a to tak nádorového, ako aj nenádorového pôvodu. Pacienti sa na toto pracovisko dostávajú po odoslaní iným špecialistom, resp. praktickým lekárom.
Najčastejšie liečenými stavmi sú bolesti pri zhubných nádoroch, ale aj chronické bolesti chrbta, brucha a malej panvy či poškodenia nervov. Taktiež tu ošetrujú pacientov s akútnou bolesťou, napríklad s tzv. postpunkčnou bolesťou hlavy po anestéziách.
Liečba je individuálne vybratá pre každý prípad zvlášť. Ide o spojenie farmakologickej
a nefarmakologickej terapie. Špeciálnu a často používanú skupinu liečebných postupov tvoria anesteziologické postupy /obstreky, infiltrácie, blokády nervov, zavádzanie katéterov ku nervom, nervovým pleteniam a k mieche/ či technika bankovania /vákuumterapia/, známa už v staroveku.
Algeziologická klinika je na Slovensku jediné samostatné pracovisko tohto druhu s lôžkovou časťou. Zároveň je zatiaľ jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré sa zaoberá implantáciou liekových púmp trvale podávajúcich morfín priamo ku mieche. Ako alternatívu k liekovým pumpám začali tento rok v spolupráci s neurochirurgami v Bratislave implantovať pacientom s chronickými bolesťami chrbta a končatín miechové stimulátory.