Ocenenie BIELE SRDCE získala ďalšia sestra z našej nemocnice – Natália Nagyová

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek aj tento rok rozdala ocenenia výnimočným zdravotníčkam. BIELE SRDCE si 25. septembra 2020 odnieslo 31 sestier a pôrodných asistentiek
Jednou z nich je aj naša kolegyňa z II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU Natália Nagyová.

Srdečne jej blahoželáme a želáme veľa zdravia, pohody v súkromnom živote a odhodlania a naplnenia v práci s pacientmi

Anestéziologické sestry sú špecializovaná kategória. Sú to práve tie, ktoré sa starajú o pacientov v kritickom stave a na umelej pľúcnej ventilácii. Sú nepostrádateľné aj na operačnej sál pri pacientovi v anestéze.

Natália Nagyová

Dôvodov, prečo oceniť magisterku Natáliu Nagyovú je hneď niekoľko. Jej vysoká erudícia a aktívny prístup k práci je len kvapkou v mori. Po úspešnom absolvovaní Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene začala pracovať ako ženská sestra na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Okresnom ústave národného zdravia v Rimavskej Sobote. Neskôr ako anestéziologická sestra v Mestskej nemocnici v Banskej Štiavnici a Nemocnici s poliklinikou vo Zvolene.
Okrem práce na Slovensku má skúsenosti aj s prácou v zahraničí, keďže pracovala ako anestéziologická sestra v Jesenickej nemocnici v Českej republike. Ako sestra si skúsila prácu aj na Krajskom operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, kde bola dennodenne v kontakte s rôznymi krízovými situáciami.
Okrem toho, že v súčasnosti pracuje na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny vo Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, sa ako predsedníčka Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek v tejto nemocnici podieľa na neustálom zlepšovaní pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek.
Na základe nominácie komory sestier, bola v roku 2017 ministrom zdravotníctva menovaná za členku Dozorného orgánu Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
Otec pri pôrode musí dodržať hygienicko – epidemiologické pokyny. Iné pravidlá platia aj pre poučenie pred podaním PEDA.

Súčasná epidemiologická situácia nás donútila prijať opatrenia aj v našej nemocnici – platí zákaz návštev.  Vzhľadom k danej situácii je našou povinnosťou a chcením chrániť rodičky, novorodencov a celý pôrodnícky personál, preto musíme pristúpiť k dôslednej kontrole pri vstupe sprevádzajúcej osoby na pôrodný sál.

Našim rodičkám je dovolené mať jednu sprevádzajúcu osobu pri pôrode (manžel, partner).

Sprevádzajúca osoba:

 • vyplní čestné vyhlásenie – v prípade pozit. cestovateľskej anamnézy sa musí preukázať negatívnym covid testom,
 • pri vstupe na pôrodný sál bude sprevádzajúcej osobe zmeraná telesná teplota,
 • bude mať ochranné rúško po celý čas pobytu na pôrodnom sále,
 • bude dodržiavať pokyny zdravotníckeho personálu a všetky zásady hygienicko – epidemiologického režimu ,
 • službukonajúcej pôrodnej asistentke odovzdá základné údaje o sebe vrátane telefónneho čísla

 Našim rodičkám a budúcim oteckom chceme aj v tejto mimoriadnej epidemiologickej situácii vyjsť v ústrety, aby mohli vidieť svoje dieťatko a spolu ho privítať na svete.

Ostatné dni, ktoré maminka strávi na oddelení šestonedelia vzhľadom k zákazu návštev nebude môcť prijímať žiadne návštevy.

PEDA – Informovaný súhlas podpíšete pri pravidelnej prehliadke pred pôrodom

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu pre COVID 19 a vydaný  Zákaz návštev v našej nemocnici platný od 26.09.2020  R U Š Í M E   pravidelné štvrtkové poučenie  o pôrodnej epidurálnej analgézii  (PEDA)  až do odvolania.   

PEDA poučenie tak nateraz poskytne anestéziológ prítomný na pôrodnici a to vo formáte 24/7.

Naďalej platí, že poučenie a podpísanie súhlasu k PEDA  musí  prebehnúť pred začiatkom pôrodnej činnosti. Inak Vám nebude PEDA  poskytnutá v našej nemocnici.

Preto ak máte záujem o PEDA a prichádzate na plánovanú kontrolu na pôrodnicu (napr. CTG) pred termínom pôrodu, informujte o tom pôrodné asistentky, ktoré následne kontaktujú anestéziológa, ktorý  Vás následne poučí o PEDA a spoločne s ním vyplníte informovaný súhlas k PEDA.

Neodkladajte si toto poučenie na poslednú chvíľu, aby všetko prebehlo v súlade s platnými pravidlami pre PEDA na Slovensku.

Tento spôsob PEDA poučenia a získania PEDA súhlasu bude platiť až do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.
Od 26.9.2020 platí zákaz návštev

Vážení pacienti, 

súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou vo výskyte Covid – 19, predpokladaným vzostupom chrípky a ostatných akútnych respiračných ochorení v SR a na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,

sú dňom 26.09.2020 zakázané návštevy príbuzných 

na všetkých klinikách a oddeleniach FNsP FDR až do odvolania. 

V mimoriadnych situáciách (prítomnosť otca pri pôrode, sprevádzanie umierajúceho) môže výnimku zo zákazu návštev udeliť prednosta kliniky alebo primár oddelenia. 

 
Vyjadrenie riaditeľky FNsP FDR k odvolaniu

Dobrý deň všetkým,

ak dovolíte, chcela by som, aby malo moje stanovisko dve roviny. Jednu pragmatickú a jednu emočnú.

Pán minister ma vopred informoval o svojom rozhodnutí zmeniť organizačnú štruktúru z kolektívneho orgánu na jedného štatutára. Na to sa automaticky viaže legislatívna povinnosť realizácie výberového konania. To je pragmatické konštatovanie.

Druhá je moja vnútorná emócia, ktorú intenzívne vnímam od včera. Musím povedať, že som úprimne dojatá spätnou väzbou, dôverou, ktorú dostávam, čo ma napĺňa pokorou a obrovským rešpektom. Všetkým úprimne ďakujem. Budem sa snažiť viesť celý náš tím, všetkých zamestnancov aj naďalej v plnom nasadení do výberového konania. Budeme pracovať na našej vízii, všetkých projektoch, zvyšovaní štandardu a kontinuálnom rozvoji Rooseveltovej nemocnice, aby sme aj naďalej zlepšovali jej postavenie a spoluprácu so všetkými subjektmi. Ja viem, že je to o ťažšie, že sme po všetkých stránkach vo veľmi neistom období, kedy musíme bojovať aj s neviditeľným nepriateľom koronavírus a strachom z neistoty. Práve to nám musí dať vnútornú silu na to, aby sme nerezignovali. Preto hurá do práce.
Ešte raz veľká vďaka všetkým za podporu.

PS pre kolegov.: to ale neznamená, že keď sa mi nebude niečo páčiť, že Vám to nepoviem 🙂

Ing. Miriam Lapuníková, MBA
riaditeľka (poverená vedením)
September je mesiac neonatologických pracovísk. OZ Malíček vyjadruje poďakovanie personálu, ktorý sa stará o predčasniatka

V septembri, pri príležitosti mesiaca novorodeneckých intenzívnych jednotiek, vyjadruje OZ malíček  svoju úctu a poďakovanie celému ich personálu. Každému zdravotníckemu kolektívu pripravilo ďakovný list ako symbol poďakovania za dlhoročnú spoluprácu so združením a záchranu života a zdravia tých najmenších.  

Mesiac, ktorý sa spája najmä so začiatkom školského roka či významnými štátnickými výročiami, má v oblasti zdravotníctva ešte jeden význam. Počas septembra si pripomíname dôležitosť a podporu pracovísk v nemocniciach, ktoré radíme k novorodeneckým intenzívnym jednotkám. Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55 tisíc detí a z toho 5000 z nich sa rodí predčasne. Inak povedané, každé 10. dieťa na Slovensku sa narodí predčasne. Iba za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o viac ako 30 %. Prežije ich viac ako 85% – aj vďaka novorodeneckým intenzívnym jednotkám.

Práve preto chceme vyjadriť našu úctu i vďaku každému, kto sa na záchrane života a zdravia predčasne narodených detí, ale aj bábätiek s vážnymi zdravotnými komplikáciami či problémami, spolupodieľa.

OZ malíček je od svojho vzniku významným partnerom týchto pracovísk v slovenských nemocniciach. Zastáva úlohu pomyselného mosta medzi rodinami a odbornou verejnosťou s cieľom prispieť k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti a ich rodiny práve počas ich pobytu v nemocniciach, ale aj po ich prepustení a príchode s dieťatkom domov. Združenie participuje na rôznych projektoch, snaží sa o zvýšenie povedomia problematiky predčasných pôrodov, problematiky starostlivosti o “predčasniatka” a o komplexnú starostlivosť o rodiny.

„Prácu na novorodeneckých intenzívnych jednotkách si nesmierne vážime a snažíme sa ako združenie pomáhať materiálne, odborne, ale aj morálne, aby sme spoločne pomáhali prekonať neľahké a náročné obdobie rodinám s deťmi, ktoré začínajú svoj život na týchto oddeleniach či klinikách,“ uviedla Ľubica Kaiserová, predsedníčka a štatutárna zástupkyňa združenia. A práve preto, že si túto spoluprácu združenie ako rodičovská organizácia ctí, pripravilo pre nich malé prekvapenie v podobe ďakovných listov symbolizujúcich práve ich každodennú, profesionálnu a oddanú prácu – záchranu života a zdravia tých najmenších. Ďakovný list si pri tejto príležitosti prevzalo a postupne počas celého mesiaca prevezme 18 novorodeneckých intenzívnych jednotiek. „Týmto počinom chceme poďakovať každému z kolektívu zdravotníkov za každé dieťatko a jeho rodičov, že si z ich rúk môžu odnášať to najvzácnejšie – nový život,“ doplnila Ľ. Kaiserová.

Na Slovensku rozlišujeme tri stupne jednotiek intenzívnej starostlivosti o novorodencov:

 • Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov (JISN) – Zriaďuje sa pri  novorodeneckých oddeleniach. 
 • Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov (JRSN) – Zriaďuje sa pri  novorodeneckých oddeleniach a neonatologických klinikách. Zabezpečuje intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť o kriticky chorých novorodencov.
 • Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov (JVSN) – Zriaďuje sa na novorodeneckých oddeleniach a neonatologických klinikách, ktoré sú súčasťou perinatologického centra alebo vysokošpecializovaného zdravotníckeho zariadenia, ktoré zabezpečuje v plnom rozsahu starostlivosť o novorodencov s najzávažnejšou patológiou v rámci regiónu. Súčasťou JVSN je aj 24-hodinová transportná služba s neonatológom a sestrou.

Mesiac novorodeneckých intenzívnych jednotiek vznikol   v roku 2014 v Spojených štátoch amerických v rámci projektu Sweet peas a Národnej perinatologickej asociácie (National Perinatal Association ), s cieľom venovať tento mesiac pozornosť a pomoc rodinám, ktoré prežívajú pobyt na týchto oddeleniach a poďakovať zdravotníckemu personálu, ktorý sa o ne stará. OZ malíček sa k tejto iniciatíve pripája už niekoľko rokov. Tento rok rovnako nie je výnimkou, čím vyzdvihuje prácu a poslanie týchto pracovísk a o. i. zároveň prispieva k zvyšovaniu povedomia o „svete“ predčasne narodených a rizikových novorodencoch.

Tlačová správa OZ Malíček
Testovanie na COVID – 19 aj pre samoplatcov

Ak nemáte indikáciu na testovanie cez COVID PASS, ale sa potrebujete preukázať testom na Covid – 19 napríklad zamestnávateľovi alebo pred vycestovaním do zahraničia, máte možnosť dať sa otestovať ako samoplatca.
 
Je nutné sa vopred telefonicky objednať. ❗️
 
Objednať sa môžete:
☎️Tel. čísle: 048/433 53 15
 
Vyšetrenie pre samoplatcov poskytujeme na:
 
Infektologickej ambulancii
Starý nemocničný areál FNsP F. D. Roosevelta
Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
 
Poplatok je 65 €.
 
VÝSLEDKY
 • Tlačenú formu výsledku si môžete vyzdvihnúť v Centrálnom laboratórnom komplexe, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica, Poliklinika, 1. poschodie. 
 • Výsledok vystavíme aj v anglickom jazyku. 
 
Bezplatné testovanie zabezpečujeme na veľkokapacitnom odberovom mieste na parkovisku na Mičinskej ceste pre indikovaných s platným COVID PASSom.
Lekárom infektológie zariadili zázemie novým nábytkom

Švédsky výrobca nábytku IKEA a dodávateľ spotrebnej elektroniky ANDREA SHOP vybavili novým nábytkom a spotrebičmi oddychovú zónu lekárom Oddelenia infektológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.  

K spolupatričnosti a podpore zdravotníkov počas pandémie koronavírusu sa pripojili aj spoločnosti IKEA,  ANDREA SHOP a VÚB banka, ktorá je organizátorom nápadu.

Lekárom, starajúcim sa o pacientov s ochorením Covid 19, ale aj inými infekčnými ochoreniami sa rozhodli spríjemniť oddychové priestory a darovali im nový nábytok a spotrebnú elektroniku.

Priestory, kde sa lekári denne stretávajú na sedeniach a rozhodujú o ďalšej liečbe, ale aj trávia prestávky sú tak od augusta zariadené novými kresielkami, sedačkami,  skrinkami  ale aj chladničkou a kávovarom.

Oddelenie infektológie sídli v starom nemocničnom areáli na druhom konci mesta, ako zvyšok nemocnice a pri renováciách priestorov pre personál príde väčšinou na rad neskôr ako iné oddelenia.

Preto nám pomoc prišla veľmi vhod a celý kolektív lekárov sa zo zmodernizovaného priestoru tešíme a úprimne zaň ďakujeme,“ uviedla Diana Vološinová, primárka oddelenia infektológie.   

„Nesmierne si vážime a zároveň vyjadrujeme hlboký obdiv všetkým lekárom a zdravotníckemu personálu oddelenia infektológie v tomto náročnom období. Sme si vedomí toho, že často musia siahnuť nad hranice vlastných síl a aj toho aký je pre nich aspoň krátky oddych dôležitý.  Sme radi, že sme mohli prispieť k vynoveniu oddychovej zóny a veríme, že sa im v nej podarí pri dobre kávičke načerpať  energiu potrebnú pri zvládaní ďalších náročných úloh, “ vyjadrila Eva Rezníková, marketing director Andrea Shop.

Je pravdou, že pri obmedzenom rozpočte investujeme zdroje najmä do prevádzok, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť pacientom, teda lôžkových oddelení, ambulancií, výmeny zdravotníckej techniky a operačných sál. Na výmeny nábytku v kancelárskych priestoroch a zázemí pre personál nie je financií nazvyš. Preto si dar od oboch spoločností veľmi ceníme a ďakujeme im, že prispeli k zlepšeniu komfortu našich zamestnancov,“ doplnila Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

„Vieme, že nasadenie lekárov a zdravotníckeho personálu infektológie počas pandémie, ale aj mimo nej je veľké. Preto sme veľmi radi, že sa nám pre nich podarilo vybaviť miesto, kde budú môcť načerpať sily a oddýchnuť si. Veríme, že to veľmi ocenia,“ uviedla Lucia Luptáková, PR manažérka VÚB banky.

Hodnota daru je 1 980 €.  
Spustili sme veľkokapacitné odberové miesto na testovanie na Covid-19

V stredu 9. 9. 2020 sme spustili do prevádzky veľkokapacitné odberové miesto, kde sú odoberané vzorky indikovaným  na testovanie na Covid -19.  

 Veľkokapacitné mobilné odberové miesto sa nachádza v Banskej Bystrici na parkovisku na Mičinskej ceste (bývalá dočasná autobusová stanica). Účelom jeho zriadenia a prevádzky je zvýšenie dennej kapacity odberu biologického materiálu pre laboratórnu diagnostiku na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 u indikovaných pacientov. Odberové miesto zlepší logistiku,  zároveň urýchli proces odberu a odbremení lôžkové oddelenie infektológie od náporu testovaných, ktorých bolo doteraz v objekte s náročným prístupom denne okolo stovky.

Odberové miesto bude momentálne k dispozícii pondelok až piatok od 8,00 h do 16,00 h. Zdravotnícki pracovníci nemocnice budú schopní, s postupným nábehom,  denne vybaviť až 300 odberov, čo je významné navýšenie kapacity.

 Kto sa môže dať testovať na mobilnom odberovom mieste

Na odberové miesto nie je možné prísť občanom svojvoľne, ale len na základe vydaného COVID PASSu na daný deň a na príslušné odberové miesto. COVID PASS je vydaný po elektronickej registrácii na https://korona.gov.sk/.  

 Ako sa objednať?

 1. telefonicky u Vášho všeobecného lekára,
 2. telefonicky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ), pod ktorý územne spadáte,
 3. cez vygenerovanie COVID PASSu v aplikácii Moje ezdravie alebo požiadajte o vyšetrenie priamo na stránke https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
 1. registrácia pri príchode z rizikovej krajiny – https://korona.gov.sk/ehranica/

 Ako zistíte výsledok

Negatívny výsledok otestovaným osobám oznámi Národné centrum zdravotníckych informácií prostredníctvom SMS do 96 hodín. Občanov s pozitívnym výsledkom bude kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

Testovanie samoplatcov

Samoplatcovia žiadajú o vyšetrenie na COVID-19 najmä v súkromných laboratóriách.

Vyšetrenie samoplatcov poskytuje aj Infektologická ambulancia, Starý nemocničný areál FNsP F. D. Roosevelta, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica  po predchádzajúcom objednaní sa na telefónnom čísle 048/433 5315. Cena je 65 €.

Zorganizovať zriadenie miesta nebolo jednoduché, pretože v okolí nemocnice sa nenachádza kapacitne vyhovujúce voľné priestranstvo. Oslovili sme preto zástupcov Mesta Banská Bystrica, ktorí  nám vyšli v ústrety, vypožičali priestor parkoviska a boli nápomocní pri vybavení potrebnej administratívy,“ vysvetľuje Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

Vďaka spolupráci a rýchlej organizácii sa nám podarilo odberové kontajnery pripojiť na vodu a elektriku. Zriaďovanie veľkokapacitného odberového miesta nám skomplikovali silné dažde, ktoré v pondelok zaliali polovičnú časť pozemku a pri odčerpávaní vody museli zasiahnuť banskobystrickí hasiči,“ dopĺňa Milan Urbáni, medicínsky riaditeľ.

Chcela by som v mene nemocnice vyjadriť veľké poďakovanie všetkým organizáciám –  Mestu Banská Bystrica, Mestskej polícii, Dopravnému podniku mesta BB, Krajskému riaditeľstvu PZ a HaZZ v Banskej Bystrici, vďaka ktorým sa nám podarilo veľkokapacitné odberové miesto zriadiť za 5 pracovných dní,“   uvádza generálna riaditeľka.

Vstup do odberového areálu budú riadiť príslušníci PZ SR, ktorí budú zároveň kontrolovať, či má osoba COVID-PASS. Miesto pozostáva zo štyroch  pracovísk – registrácie a troch odberových miest. Dve miesta sú prístupné peši a na jednom odoberajú stery testovaným sediacim v aute.

Zriadené veľkokapacitné odberové miesto nahradí to, ktoré bolo doteraz na ambulancii Oddelenia infektológie v starom nemocničnom areáli.

Veľkokapacitný priestor nemocnica vybudovala z pokynu zriaďovateľa nemocnice Ministerstva zdravotníctva SR, ktorého cieľom je vytvoriť takéto miesta vo všetkých krajských mestách, zvýšiť kapacitu testovania občanov SR na Covid-19 a byť pripravený na prípadné zhoršenie epidemiologickej situácie.
Šetrnejšiu techniku robotickej operácie nádoru prostaty prezentoval lekárom profesor Haese zo špecializovanej kliniky v Nemecku.

V dňoch 2. a 3. septembra 2020 organizovala II. UROLOGICKÁ KLINIKA SZU v spolupráci s INTUITIVE SURGICAL v priestoroch Robotického centra a EDUKA tematický workshop, zameraný na techniku nervy šetriacej roboticky asistovanej radikálnej prostatektómie.

Proktor, Prof. Dr. Alexander Haese z Martini-Klinik v Hamburgu v Nemecku  prezentoval techniku zameranú na dokonalú nerve-sparing disekciu a rekonštrukciu a predstavil chirurgický postup NeuroSAFE frozen-section per operačnú analýzu, pre minimalizovanie pozitívnych chirurgických okrajov.

Martini-klinik je vysokošpecializované pracovisko orientované špeciálne na menežment a operačnú liečbu karcinómu prostaty. Pracovisko spolupracuje s Univerzitnou nemocnicou Hamburg Eppendorf. Ročne vykonajú viac ako 3 000 radikálnych prostatektómii, pričom 60% na robotickom systéme (4x daVinci X) a 40% konvenčná otvorená radikálna prostatektómia. Profesor Haese bude.
Turbany pre bezvlásky

Prešla si trápením onkologického ochorenia a teraz pomáha ženám, tak trochu inak.

Obdržali sme zásielku šatiek a turbanov pre naše bezvlásky z onkologickej kliniky. Darovala nám ich obdivuhodná mladá žena ERIKA MOKRÝ.

V mladom veku si prešla onkologickým ochorením, prežila si liečbu, slabosť a vyčerpanie, stratu vlasov. Rakovinu porazila a teraz sa snaží pomáhať ženám s podobným osudom.

Napísala knihu a za financie z jej predaja nakupuje kvalitné pokrývky hlavy a daruje zdravotníckym zariadeniam, kde sa liečia onkologické pacientky.

 „Bola to náročná no poučná cesta, no práve tá ma doviedla až k tomu, že dnes držíš odo mňa tento balíček. Po mojom vyliečení sa, som sa rozhodla založiť občianske združenie Tak trochu inak, ktoré pomáha aktuálne aj práve TEBE. Verím, že Ti na Tvojej bezvláskovej ceste prinesie úsmev na tvári,“ prihovára sa na obale Erika.

Sestry z Onkologickej kliniky budú odovzdávať balíčky pacientkam, ktoré prišli v dôsledku chemoterapie o vlasy. Turbany a šatky sú vyrobené z jemnej bavlny a uboleným žienkam poskytnú pohodlie a dodajú im eleganciu.

Tieto štýlové pokrývky hlavy sa dajú aj zakúpiť.

Pozri si ponuku na: https://www.taktrochainak.sk/eshop/

Aj tieto prostriedky venuje Erika na pomoc onkologickým pacientkam.