Simulačný CME workshop kritických situácií na operačnej sále je jediným podujatím svojho druhu na Slovensku

V sobotu 8. júna 2019 sa Banská Bystrica niesla nielen v duchu očakávaného BB maratónu ale aj očakávaného maratónu vo vzdelávaní anestéziológov v kritických situáciách na operačnej sále formou simulačného workshopu BBDA 2019.

Jubilejný piaty ročník sa podaril zorganizovať ako spoločný projekt II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Účastníkov workshopu privítali prednosta II. KAIM SZU Banská Bystrica MUDr. Jozef Valky, PhD. CETC a MUDr. Miloslav Hanula, PhD., medicínsky riaditeľ DFNsP BB.

Ako uviedol vo svojom príhovore medicínsky riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica MUDr. Miloslav Hanula, PhD.: „Toto podujatie je svojim obsahom a rozsahom jediným a jedinečným edukačným projektom na Slovensku, napriek tomu že simulačný spôsob výučby je už v zahraničí štandardom. Preto aj Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica v spolupráci s Fakultnou nemocnicou F.D. Roosevelta Banská Bystrica pripravuje projekt vybudovania Bystrického simulačného centra, ktoré by napomáhalo zvyšovať bezpečnosť pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku.“

SW 2019 2Organizátorom sa aj tento rok podarilo zabezpečiť špičkových lektorov, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečení jednotlivých klinických stanovíšť. Ako príklad uvádzame lektorov z rakúskeho simulačného centra vo Wiener Neustadte, psychológov zo Slovenskej akadémie vied a Viedenskej univerzity, lekárov špecialistov z Detského kardiocentra Bratislava, lektorov zo Simulačného centra z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, anestéziológov, pediatrických anestéziológov či súdnych znalcov v odbore anestéziológia.

Už tradične sa okrem lekárov a sestier z iných nemocníc Slovenska workshopu zúčastnili aj frekventanti z Českej republiky. Program workshopu bol zameraný na medicínske ale predovšetkým nemedicínske zručnosti účastníkov, keďže kritické situácie zlyhávajú práve nie na nedostatku teoretických vedomostí lekárov či sestier ale na efektivite tímovej spolupráce, komunikácii a organizácii riešenia situácie.

V mene organizačného tímu by sme radi poďakovali všetkým výnimočným ľudom, ktorí svojou profesionalitou a entuziazmom participovali organizačne na úspešnom priebehu simulačného workshopu BBDA 2019.

MUDr. Michal Venglarčík,PhD
II.KAIM SZU BB
10. Sympózium o portálnej hypertenzii za účasti zvučných mien z oblasti svetovej hepatológie

Špičkových odborníkov nevychováva len prax pri lôžku pacienta, lekári sa musia vzdelávať a sledovať rýchlo meniace sa trendy v medicíne počas celého svojho pôsobenia. Takmer stovka lekárov rôznych odborností nielen z našej nemocnice získavala v dňoch 7.- 8. júna 2019 najnovšie poznatky v liečbe ochorení pečene na 10. SYMPÓZIU O PORTÁLNEJ HYPERTENZII v historických priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici. Podujatie sa konalo pod záštitou EASL – European Association for the Study of the Liver, čo je významná európska spoločnosť a  dodalo to celému podujatiu punc najvyššej úrovne. Organizátorom bola Slovenská hepatologická spoločnosť. 
Svoje skúsenosti s liečbou cirhózy, alkoholovej a tukovej choroby pečene, hepatocelulárneho karcinómu ale aj skúsenosti so závažnými komplikáciami ochorení pečene ako je krvácanie z portálnej žily, či zlyhávanie pečene tu prezentovali svetové špičky z Indie, Kanady, Chorvátska, Talianska, Belgicka, Veľkej Británie, ale aj skúsení lekári našej nemocnice.
Bezpochyby medzi najzaujímavejšie osobnosti z radov prednášajúcich patril profesor Shiv Kumar Sarin z Indie, ktorý skúmal a popísal účinky fekálnej mikrobiálnej transplantácie od zdravého darcu pacientom s akútnou alkoholovou hepatitídou. Je to pomerne nová metóda a pre postihnutých pacientov často jediná možná liečba. Vďaka profesorovi Sarinovi, ktorý odovzdal svoje skúsenosti odborníkom z FNsP FDR je táto metodika dostupná už aj pacientom na Slovensku. V našej nemocnici túto metódu zavádzame ako prví v SR pod vedením MUDr. Ľubomíra Skladaného, PhD., prednostu II. Internej kliniky SZU. Profesor Sarin mal na sympóziu svoje prednášky venované témam endotoxémie a novým možnostiam liečby alkoholovej hepatitídy.

Nemenej zaujímavou súčasťou sympózia bola aj LETNÁ ŠKOLA HEPATOLÓGIE. Je to odborné vzdelávacie podujatie zamerané na postgraduálnu výučbu hepatológie a je venované najmä mladým lekárom z interných a gastroenterologických oddelení a kliník, alebo lekárom so špeciálnym záujmom o hepatológiu. Podujatie sa už tradične konalo pod záštitou Hepatogastroenterologického oddelenia vo FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica. Program bol rozdelený na klinickú časť, ktorá prebiehala priamo na oddelení a teoretickú časť ktorú účastníci absolvovali v Banskej Štiavnici.
Oznam pre pacientov s nedoplatkom na verejnom zdravotnom poistení

Pacienti, ktorí sú vedení príslušnou zdravotnou poisťovňou v zozname dlžníkov majú v zmysle platnej legislatívy majú právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti viac info…
Sestra z našej nemocnice získala významné ocenenie Biele srdce

Prestížne ocenenie BIELE SRDCE, ktoré každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, získala aj sestra z FNsP F. D. Roosevelta PhDr. Monika Trnovcová.

Dvanásty ročník slávnostného odovzdávania prestížneho ocenenia BIELE SRDCE 2019 na celonárodnej úrovni sa uskutočnilo v piatok 17. mája 2019 v Senci a ocenenie si odnieslo spolu 17 sestier v rôznych kategóriách. Monika Trnovcová, ktorá pôsobí v nemocnici ako vedúca odboru ošetrovateľstva získala ocenenie v kategórii – sestra manažérka.

Získané ocenenie je pre mňa poctou, ale najmä veľkým záväzkom. Práca námestníčky pre ošetrovateľstvo predstavuje synergiu výsledkov práce sestier, pôrodných asistentiek, praktických sestier, sanitárov a ostatných nelekárskych zdravotníckych kategórii. Za najväčšiu pridanú hodnotu svojho povolania považujem možnosť vzájomného zdieľania skúseností, vedomostí, poznatkov z praxe, ale i pracovných vzťahov, z ktorých mnohé prerástli do priateľských vzťahov. Preto ocenenie, ktorého sa mi teraz dostalo právom patrí všetkým mojím kolegyniam a kolegom. Bez ich spolupráce a podnetov, nebolo by pre mňa možné vykonávať prácu námestníčky pre ošetrovateľstvo v našej nemocnici. Ocenenie prijímam s veľkou vďakou, ale najmä pokorou,“ popisuje svoje dojmy zo získaného ocenenia Monika Trnovcová.
„Naša pani námestníčka je človek na správnom mieste. Svojimi ľudskými a odbornými vlastnosťami je vzorom pre celý kolektív. Ja osobne si na nej veľmi cením pracovitosť a nadhľad. Z celého srdca jej blahoželám a prajem veľa veľa optimizmu ,“ dodáva Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.
PhDr. Monika Trnovcová pôsobí ako sestra celý svoj profesijný život vo FNsP F.D. Roosevelta, z toho 15 rokov na pozícii námestníčky pre ošetrovateľstvo (v súčasnosti je táto pozícia pomenovaná ako vedúca odboru ošetrovateľstva). Riadi odbor, pod ktorý spadá vyše 800 sestier a pôrodných asistentiek ako aj ostatný zdravotnícky personál. Aktívne sa podieľa na zefektívňovaní procesov v ošetrovateľskej starostlivosti, spolupracuje pri návrhoch na zjednodušenie ošetrovateľskej dokumentácie, pri tvorbe študijných programov pre špecializačné študijné programy, na príprave legislatívnych zmien a postupov pre zdravotnícke zariadenia. V roku 2018 sa podieľala na zriadení Domu ošetrovateľskej starostlivosti.

Bola členkou pracovnej skupiny pre monitoring dekubitov v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Okrem práce manažéra sa venuje aj vzdelávaniu budúcich sestier. Úzko spolupracuje s Fakultou zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.

„Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta,“ vysvetľuje Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Foto: Petr Bruchala
Banskobystrické dni anestézie 2019 tentokrát aj s online prenosom

V sobotu 27. apríla 2019 sa na pôde Fakulty zdravotníctva SZU BB stretlo viac ako 30 lekárov a sestier z celého Slovenska na podujatí Banskobystrických dní anestézie, ktoré už tradične organizuje II.KAIM SZU FNsP FDR BB s KPAIM DFNsP BB. Ďalších viac ako 30 lekárov a sestier zo Slovenska a zahraničia sledovalo tento workshop online s možnosťou interaktívne vstupovať do diskusie, čo naše kolegyne a kolegovia aktívne využívali.

Tento rok boli BBDA venované problematike Predoperačnej optimalizácii pacienta v príprave na operačný výkon. Multidisciplinárna téma bola diskutovaná za prítomnosti kardiológa, internistu, pneumológa, chirurga, anestéziológa, infektológa, psychológa, praktického lekára pre dospelých, praktického lekára pre deti a dorast, rehabilitačného lekára. Táto téma priniesla množstvo otázok a rovnako zaujímavých odpovedí. Odhalila aj mnohé nedostatky, ktoré bude potrebné spoločne ostrániť v snahe o čo najlepšiu optimalizáciu pacienta pred operačným výkonom.

Touto cestou sa chceme poďakovať MUDr. Patrícii Sokáčovej, MUDr. Miroslavovi Steruskému, MUDr. Erikovi Flaškovi,PhD., MUDr. Pavelovi Mrázovi, Mgr. Petre Hlásnej, MUDr. Márii Záriš-Vachalíkovej, MUDr. Martine Flaškovej, MUDr. Jakubovi Hlásnemu, MUDr. Robertovi Nagypálovi, MUDr. Tatiane Jankovičovej a MUDr. Michalovi Almášimu za ich aktívnu účasť na tohtoročných BBDA. Veríme, že kolegyne a kolegovia prijmu opäť naše pozvanie na BBDA 2020.

MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
II.KAIM SZU FNsP FDR BB
XIII.DEMjÉNOV DEŇ MEDZINÁRODNÝ KONGRES PLASTICKEJ CHIRURGIE
Banskobystrické dni anestézie 2019
Druhé kolo prezidentských volieb: Voliť bude možné opäť aj v nemocnici
NÁZOR: Ako vníma protichodné názory okolo rekonštrukcie našej nemocnice jeden z primárov

“ Výstavba tristolôžkového zdravotníckeho zariadenia nie je alternatívou modernizácie fakultnej nemocnice s tradíciou.

FNsP. F. D. Roosevelta je inštitúciou plniacou úlohy regionálnej, nadregionálnej,resp. celoslovenskej nemocnice. Ročne je v nej hospitalizovaných štyridsaťtisíc pacientov. Ambulancie navštívi pol milióna pacientov. Paraklinické pracoviská ako sú laboratóriá, sonografy, röntgeny, CT, MR vykonajú necelé štyri milióny vyšetrení. Zariadenie disponuje najmodernejším pracoviskom urgentnej starostlivosti schopným zvládať starostlivosť o náhle zhoršenie zdravotného stavu od jednotlivcov až po hromadné úrazy a katostrofy (cca päťdesiattisíc pacientov). Nemocnica koexistuje v symbióze so Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb, ale najmä s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici a pre činnosť týchto špičkových zariadení je esenciálna.
Pracoviská FN sú nepostrádateľnou súčasťou pregraduálneho aj postgraduálneho vzdelávania sestier a lekárov.
Starostlivosť o pacientov a vzdelávanie zabezpečuje špičkový a zohratý tím, 2290 zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov s dlhoročnou tradíciou. Jeho hodnota sa nedá finančne vyčísliť. Rozbitie tímu by znamenalo pre slovenské zdravotníctvo nenahraditeľnú stratu.
Ťažko je vyčísliteľná hodnota funkčných prístrojov, nových operačných sál, pracoviska urgentného príjmu, laboratórií, sonografov, CT a MR prístrojov, lineárneho urýchľovača a pod. Ak by sme si niečo podobné chceli kúpiť dnes, určite hovoríme o sume presahujúcej miliardu eur. Nehovoriac o obrovskej škode, ak by sme budovy a prístroje nechali schátrať.

Z horeuvedného je nanajvýš zrejmé, že tristolôžkové zariadenie, s kapacitou malej okresnej nemocnice, nie je schopné zvládnuť ani zlomok úloh stojacich denne pred FNsP. F. D. Roosevelta. Už len lobovanie za takýto nezmysel považujeme za hazard so zdravím obyvateľov nielen nášho regiónu, ale aj Slovenska.

Suma určená na modernizáciu predstavuje len zlomok súčasnej hodnoty fakultnej nemocnice, a umožní v priebehu relatívne krátkej doby modernizáciu špičkového zdravotníckeho zariadenia tak, aby mohlo poskytovať starostlivosť na úrovni 21. storočia.
Budovanie Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta stálo ako nás tak aj predchádzajúce generácie štyridsať rokov trvajúce obrovské úsilie, ktoré bolo korunované vynikajúcimi výsledkami. Nahazardujme, prosím, s týmto pokladom“.

MUDr. Juraj Šváč, PhD. 

primár II. Internej kliniky SZU
REKONŠTRUKCIU NEMOCNICE PODPORILA AJ DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA

Vyhlásenie prednostov a primárov FNsP F. D. Roosevelta, že komplexnú rekonštrukciu nemocnice považujú za jedinú možnú alternatívu, podporili aj kolegovia z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, ktorá sídli s Rooseveltkou v spoločnom areáli.