1

Preškolili sme zamestnancov v kybernetickej  bezpečnosti

V nemocnici sa používa množstvo informačných systémov, programov a aplikácii, či už sa týkajú ukladania dát zdravotnej dokumentácie pacientov, vykazovania výkonov, ekonomické informačné systémy, ale aj bežné e-maily, či internetové prehliadače.  

 

K zabezpečeniu ich bezpečnosti pristupujeme maximálne zodpovedne, preto sme zorganizovali sériu školení na zvýšenie bezpečnostného povedomia všetkých zamestnancov, ktorí pri svojej práci používajú počítače, internet a pracujú s informačnými systémami.

 

Kybernetická bezpečnosť je pre chod nemocnice kľúčová. Pri znefunkčnení informačných systémov by mohol byť ohrozený chod celej nemocnice, v extrémnom prípade zdravie pacientov.

 

Preto viac ako 1500 našich zamestnancov absolvovalo školenie kybernetickej bezpečnosti, ktoré v dobe, kedy je virtuálny svet plný nástrah a podvodov, je veľmi potrebné.

 

Školenie prebiehalo pod vedením odborníka s bohatými skúsenosťami z firmy SOMI Systems, ktorý našim zamestnancom prakticky vysvetlil možné nástrahy, s ktorými sa v rámci svojej práce s počítačmi môžu stretnúť. Naši zamestnanci dostali cenné rady a tipy ako sa vyvarovať nebezpečným situáciám. Školenie bolo pre nich obohacujúce nie len po pracovnej stránke, ale získali vedomosti, ktoré využijú aj ako užívatelia informačných technológií v každodennom živote.  
Mikuláš nezabudol ani na detičky našich zamestnancov

Za viac ako  stovkou detičiek našich zamestnancov prišiel v stredu podvečer Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi, ktorí si pre nich prichystali divadelné predstavenie O zvonárovi Končekovi.

Po divadielku detičky už netrpezlivo vyzerali Mikuláša, ktorého príchod všetkým rozžiaril očká. Za básničku a pesničku pre Mikuláša a jeho pomocníkov si našli pod vianočným stromčekom sladkú odmenu v podobe mikulášskeho balíčka.  Vianočný stromček, bude počas najkrajších sviatkov v roku zdobiť našu návštevnú halu.

Naši zamestnanci spolu s ich detičkami tak strávili podvečer v príjemnej, už predvianočnej atmosfére.
Verejný prísľub

Verejný prísľub daný podľa ustanovenia § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „verejný prísľub“)

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, so sídlom: Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica (ďalej len ako „PZS”), týmto vyhlasuje

 

verejný prísľub

 

o nároku na uzavretie dohody o poskytnutí jednorazového finančného príspevku (ďalej len ako „Stabilizačný príspevok“) zdravotníckym pracovníkom za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube.

Záväzok

Týmto verejným prísľubom sa PZS zaväzuje s každým zdravotníckym pracovníkom, ktorý splnil všetky podmienky uvedené v tomto verejnom prísľube, uzatvoriť Dohodu o poskytnutí Stabilizačného príspevku, ktorá tvorí prílohu tohto verejného prísľubu, a to za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube.

Celé znenie verejného prísľubu

 
17. november je venovaný tým najmenším bojovníkom

Svetový deň predčasne narodených detí si každoročne pripomíname dnes – 17. novembra. Tento deň je venovaný tým najmenším a zároveň najstatočnejším bojovníkom, ktorí to od svojho príchodu na svet nemajú vôbec jednoduché. Predčasne narodené detičky sa na svojej ceste životom už od začiatku stretávajú s množstvom nástrah a prekážok v podobe rôznych ochorení a infekcií. Často sa stáva, že tieto detičky nemajú vyvinuté všetky životne dôležité orgány, a preto trávia svoje prvé mesiace života v nemocnici.

O predčasniatka sa u nás starajú na Neonatologickej klinike SZU, kde dlhodobo dosahujú výborné výsledky v starostlivosti o extrémne nezrelých a kriticky chorých novorodencov a právom patrí medzi najlepšie pericentrá u nás. Neonatologická klinika disponuje moderným technickým a prístrojovým vybavením, ktoré je v starostlivosti o takýchto novorodencov nevyhnutné.

Ročne sa u nás narodí približne 200 až 250 predčasniatok. Doteraz váhovo najmenšie predčasniatko sa narodilo v 25. týždni tehotenstva s váhou len 380 gramov. Najviac nezrelé boli dvojičky, ktoré sa narodili v 22. týždni tehotenstva s hmotnosťou len 450 a 508 gramov.

Za prvý polrok 2022 sa u nás narodilo už 101 predčasniatok, z toho 18 malo pod 1000 gramov.

Vyjadrenie spolupatričnosti s rodinami predčasne narodených detí sa nesie už niekoľko rokov v purpurovej farbe, ktorá je oficiálnou farbou predčasniatok. Symbolicky sme preto aj my dnes zmenili našu typickú kombináciu farieb na purpurovú s tmavomodrou.

Prajeme všetkým rodičom a bábätkám veľa zdravia a síl, aby im ich detičky prinášali len úsmev na tvári a veľa radosti.
OZNAM- Poučenie o padaní EDA pre mamičky pred pôrodom bude tento týždeň v stredu 16.11.2022

Milé nastávajúce mamičky,

radi by sme vás upozornili, že poučenie o podaní epidurálnej analgézie (EDA) pred pôrodom sa vzhľadom na sviatok uskutoční tento týždeň už v stredu 16.11.2022 o 13,00 h v zasadačke na 7. poschodí administratívnej budovy (riaditeľstvo)
O duševnú pohodu hospitalizovaných pacientov sa postarajú psychológovia

Mnoho ochorení prináša pacientom zároveň zvýšenú psychickú záťaž a vyrovnať sa s nezvratnou diagnózou, často zamáva aj so silnejšou povahou. Zároveň je známe, že správne nastavenie mysle dodá človeku silu bojovať.

Psychosomatické pracovisko II. Psychiatrickej kliniky SZU je novozriadené pracovisko, ktorého cieľom je zabezpečiť psychologickú starostlivosť pre pacientov všetkých kliník a oddelení u nás v nemocnici.

 

Momentálne dvaja psychológovia ponúkajú komplexné diagnostické postupy a terapeutické prostriedky zamerané na úľavu, zvládanie a riešenie psychologických a psychosomatických ťažkostí u hospitalizovaných pacientov, v špecifických prípadoch aj u ambulantných pacientov jednotlivých kliník a oddelení. Do budúcnosti plánujeme záber pracoviska rozširovať nie len personálne, ale aj jeho jednotlivé aktivity.

 

Psychosomatické  pracovisko sa podieľa na vybraných výskumných projektoch a spoluprácach s inými klinikami našej nemocnice, napríklad s Onkologickou klinikou SZU, Algeziologickou klinikou SZU, II. Internou klinikou  SZU a s Oddelením pneumológie a ftizeológie. Psychológovia budú participovať aj na pripravovanom projekte predhospitalizačnej prípravy pacienta.  

Foto: ilustračné
Pozvánka na kreditovaný seminár ECMO BB 2022

Pozývame Vás na kreditovaný seminár ECMO BB 2022.

Kedy: 24.11.2022 o 10:00.

Kde: Fakulta zdravotníctva SZU BB ( Blok E), Sládkovičova 21, Banská Bystrica

Za pasívnu účasť na seminári môžete získať 5 kreditov.

Program 

  • ARDS- Dr. Kasáč
  • Kardiogénny šok- Dr. Smoleňák
  • VA ECMO- Dr. Fedorák
  • VV ECMO- Dr. Kederová
  • ECMO sestra- Mgr. Harajbičová/Mgr. Budová
  • Ako kontaktovať ECMO team- Dr. Brunčáková

Len spolu vieme zlepšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti u kriticky chorých pacientov na Slovensku.
Zdravotníci podávali dobro ďalej

Zbierka zdravotníkov, ktorú iniciovalo oddelenie infektológie bola úspešne zrealizovaná. Zdravotníci sa počas septebra a októbra 2022 mohli interne pripojiť ku zbierke školských potrieb pre deti z mestského zariadenia KOTVA. Do zbierky sa zapojilo niekoľko oddelení a jednotlivcov z radov zamestnancov nemocnice. Hlavným cieľom zbierky bolo podať dobro, ktoré nielen tím infekčného oddelenia pociťovalo počas ťažkých dní pandémie od pacientov a Banskobystričanov.

Počas pandémie sme dostávali od Banskobystričanov veľa darov, aby sme vládali fungovať celé dni aj noci. Dobrí ľudia nám boli vďačí za našu prácu a snažili sa nám ťažké chvíle spríjemniť, za čo sme im veľmi vďační. Chceme však ukázať, že aj my sme ľudia a dokážeme pomocnú ruka podať tam, kde ju niekto potrebuje. Rozhodli sme sa preto vyhlásiť v nemocnici zbierku školských potrieb pre deti zo zariadenia KOTVA. Do zbierky sa zapojilo mnoho zdravotníkov a zamestnancov nemocnice, čo mi ukazuje naozaj dobrosrdečnosť našich kolegov. Touto zbierkou to však nekončí. Chceme pomáhať ďalej a podávať pomocnú ruku tak, ako to len bude možné. Chceme preto osloviť aj ostatných, pokiaľ je to možné a viete pomôcť, tak sa opýtajte vašich blízkych či niečo nepotrebujú. Spýtajte sa organizácií vo vašom okolí, ľudí z útulkov alebo sociálnych zariadení, či nepotrebujú pomoc. Dobro je potrebné šíriť a my v tom chceme pokračovať.“ dodáva MUDr. Diana Vološinová, primárka oddelenia infektológie.

Zbierku iniciovala MUDr. Vološinová a zrealizovalo občianske združenie Lionc club LEA, Banská Bystrica, ktorého súčasťou je aj pani primárka.
Jedinečný pohľad do „kuchyne“ práce anestéziologickej sestry

Vedeli by ste povedať, čo všetko má na starosti sestra, ktorá sa stará o kriticky chorého pacienta? Nie, pretože našťastie, väčšina z nás ich pomoc nepotrebovala. Ich práca je však veľmi náročná, zodpovedná, ich špecializácia trvá veľmi dlho a….. Je ich veľmi málo. Čo sa naplno prejavilo aj počas pandémie, kedy sa síce zabezpečil relatívny dostatok prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu, ale pre nedostatok personálu nemohli byť všetky k dispozícii pacientom. S nedostatkom v tejto špecifickej kategórii sestier sa stretávame dlhodobo aj v našej nemocnici.  

Naše kolegyne z anestéziologickej kliniky však nemienia sedieť so založenými rukami, ale sa aktívne snažia vzbudiť záujem už u študentov odboru ošetrovateľstva a odboru praktická sestra.

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU  FNsP F. D. Roosevelta  Banská Bystrica, Slovenská  zdravotnícka univerzita Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Katedra ošetrovateľstva,   Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Banská  Bystrica v  dňoch 05.10.2022    a   26.10.2022  zorganizovala workshop, ktorý bol zameraný na problematiku Ventilátorovej pneumónie.

„Našim hlavným zámerom bolo ukázať študentkám ošetrovateľstva, našim potenciálne budúcim kolegyniam,  prácu sestier v intenzívnom ošetrovateľstve, vzbudiť v nich záujem, ale  predovšetkým im ukázať aké  dôležité je naučiť sa vnímať pacienta, dokázať predvídať , vedieť skĺbiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti v prospech  kvality ošetrovateľskej starostlivosti o  pacientov nie len v  odbore Anestéziológia  a intenzívna medicína ale v celom kontexte ošetrovateľstva,“ priblížila PhDr. Monika Matošová, vedúca sestra kliniky.   

Úvodom stretnutia si účastníci vypočuli teoretickú prednášku o charakteristike ochorenia, patofyziológii,  rizikových faktoroch prenosu, spôsobe diagnostiky, liečby, ale predovšetkým o preventívnych opatreniach , odporúčaniach založených na dôkazoch s  implementácie do klinickej praxe.   Uvedenú prezentáciu pripravila a odprezentovala vedúca sestra II. KAIM SZU PhDr. Monika Matošová MPH.

Po teoretickej príprave sa účastníci rozdelili do troch tímov, na troch stanovištiach  v hodinových  intervaloch  absolvovali nácvik praktických zručností.

Prvé stanovisko bolo zamerané na odsávanie sekrétov z dýchacích ciest rôznymi technikami, spôsoby merania  tlaku v tesniacej manžete  endotracheálnej kanyly.

Druhé stanovisko bolo zamerané na starostlivosť o dýchací okruh ventilátora umelej pľúcnej ventilácie,  starostlivosť a toaletu dutiny ústnej u intubovaného  pacienta.

Tretie stanovisko bolo zamerané na  manipuláciu a polohovanie pacienta napojeného na umelú pľúcnu ventiláciu, realizáciu  laterálnej  terapie, manipuláciu s elektronickým lôžkom a  spôsoby realizácie pronačnej polohy.

Jednotlivé stanoviská odborne viedli  sestry : Mgr. Budová Kančová Helena, Mgr. Gondová  Anna, Mgr. Hriňová  Jana , Mgr. Kánová Potočárová Lenka, Mgr. Straková Elena, Tőrőková Martina., Bc. Vránska Martina a PhDr. Monika Matošová MPH.  Všetkým uvedeným sestrám za vedenie  II. KAIM SZU patrí poďakovanie za účasť ako aj skvelú, profesionálnu prípravu  na uvedenom workshope.
Transplantační koordinátori z kraja sa zišli v Banskej Bystrici

Transplantácia orgánu je pre čakajúceho pacienta často život zachraňujúci výkon a je tou šťastnejšou časťou príbehu. Na druhej strane je darca, ktorého život už nebolo možné zachrániť, ale on sám môže darovaním kúska seba zachrániť až sedem životov. Bez orgánov niet transplantácii a v našom centre neustále pracujeme na skvalitnení aj tejto oblasti transplantačného programu.

Príprava odberu orgánov začína na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny. A práve pre kolegov – transplantačných koordinátorov zo 14 takýchto oddelení v našom regióne bol určený kurz „Úlohy a výzvy anesteziológa v starostlivosti o pacienta s transplantovaným orgánom a o darcu orgánov“, ktorý sa uskutočnil počas dvoch dní v tomto týždni v priestoroch vzdelávacieho centra nemocnice EDUKA. Organizátorom kurzu bolo Oddelenie odberov orgánov a transplantačných databáz s spolupráci s Klinikou transplantačnej chirurgie SZU a Klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU. Cieľom kurzov bol ďalší rozvoj spolupráce s partnerskými pracoviskami v snahe o podporu a navýšenie odberovej aktivity v našom transplantačnom regióne.

Počas pandémie došlo k poklesu, ako pri poskytovaní ostatnej zdravotnej starostlivosti, tak aj odberovej a následne aj transplantačnej aktivity. V roku 2022 sa program postupne vracia do zabehnutých koľají.