Obhájili sme hodnotenie NEMOCNICA ROKA

Podľa najnovšie zverejnených výsledkov hodnotenia INEKO sa naša nemocnica umiestnila medzi štátnymi fakultnými a univerzitnými nemocnicami na 1. mieste🙏🔝.
Vnímame ako obrovskú česť, že sa nám podarilo hodnotenie Nemocnica roka obhájiť aj v roku 2019. Naša nemocnica prešla za posledné roky dlhý kus cesty vo všetkých oblastiach vplývajúcich na efektivitu procesov a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Našou víziou je však moderná nemocnica, orientovaná na pacienta a jeho potreby, otvorená transparentnosti. To, čo je v našej nemocnici najcennejšie, je tím 2300 ľudí – zamestnancov, ktorí fungujú ako zohratý orchester. Dosiahnuté hodnotenie je výsledkom ich každodennej, neraz až mravčej práce, ktorú vykonávajú na rôznych úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti či vedenia s empatiou a trpezlivosťou.
Ocenenie prijímame s pokorou a je pre nás zároveň veľkým záväzkom, aby sme v našom úsilí pokračovali.
Dnes je deň mnohopočetného myelómu. Vedeli ste, že postihuje najmä ľudí po 50-tke?!

Edukačno – informačné podujatie, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o tomto nádorovom ochorení prebieha na Slovensku práve v týchto dňoch od 24.-28.9.2019. Informačný stánok nájdete v utorok 24.9.2019 aj v Banskobystrickom nákupnom centre.
Diagnostikou a liečbou (vrátane autológnej transplantácie kmeňových krvotvorných buniek) pacientov s mnohopočetným myelómom sa vo veľkej miere podieľa aj naše Oddelenie heatológie .

Myelóm je niekedy nazývaný aj mnohopočetný myelóm, plazmocytóm alebo myelomatóza. Je to druhé najčastejšie hematologické ochorenie a predstavuje približne 1% zo všetkých nádorových ochorení. Na svete žije s mnohopočetným myelómom približne 230-tisíc ľudí, každoročne v Európe pribudne 38-tisíc nových prípadov.
Na Slovensku týmto ochorením trpí okolo 900 pacientov a každý rok pribudne približne 200 až 300 nových pacientov. Myelóm sa vyskytuje najmä u ľudí nad 50 rokov, s pribúdajúcim vekom počet prípadov narastá, môže sa vzácne vyskytovať aj u mladších dospelých.

Myelóm je nádorové ochorenie určitého typu bielych krviniek nazývaných plazmatické bunky. Rakovinové plazmatické bunky sa hromadia v kostnej dreni a produkujú nadbytok jedného typu protilátky. V dôsledku toho vznikajú u pacientov rôzne ťažkosti.

Plazmatická bunka s mnohými ďalšími chráni naše telo pred vonkajšími škodlivinami a infekciami. Jej význam sa zakladá na tvorbe imunoglobulínov, protilátok proti vplyvom vonkajšieho prostredia (napr. proti bakteriálnym alebo vírusovým zápalovým ochoreniam).
Ako aj pri iných typoch nádorov, tento typ rakoviny začína jednou abnormálnou bunkou, v prípade myelómu sa z jednej plazmatickej bunky stáva rakovinová. Táto abnormálna bunka sa následne rozmnožuje a produkuje veľa rovnakých abnormálnych plazmatických buniek , vytvára určitý klon buniek. Rakovinové plazmatické bunky sa hromadia predovšetkým v kostnej dreni a ďalej sa nekontrolovateľne množia. Abnormálne plazmatické bunky produkujú obrovské množstvo protilátky rovnakého typu. Tento druh protilátky sa nazýva paraproteín (alebo niekedy monoklonálna protilátka, keďže ide o protilátku, ktorá pochádza z jedného klonu plazmatických buniek).
Existuje niekoľko rôznych typov protilátok. Jedná sa o tzv. IgM, IgG, IgA, IgD a IgE. Myelóm sa rozdeľuje podľa typu protilátky, ktorý vytvára, najbežnejším typom je IgG myelóm.

Myelóm je typický pestrosťou a variabilitou príznakov. Úvodné štádiá ochorenia môžu byť úplne bezpríznakové a mnohí ľudia sú diagnostikovaní náhodou . Ako choroba postupuje, príznaky sa postupne hromadia. Ťažkosti pacienta s myelómom sú dôsledkom nekontrolovanej produkcie plazmatických buniek v kostnej dreni a nadbytočného množstva protilátky (paraproteínu). Klinické ťažkosti sa odborne označujú skratkou CRAB. C znamená zvýšenú hladina vápnika ( Ca), R je obličkové (renálne) zlyhanie, A prestavuje málokrvnosnosť, čiže anémiu a B je postihnutie kostí (bone disease z angličtiny).

Hyperkalcémia znamená vysokú hladina vápnika v krvi, ktorá vniká v dôsledku rozpadu kostí a spôsobuje príznaky akými sú smäd, nevoľnosť, zvracanie, dehydratácia, zápcha a poškodenie obličiek.
Pri myelóme sa v kostnej dreni často nachádzajú v určitom množstve abnormálne plazmatické bunky, ktoré potláčajú zdravú krvotvorbu a z toho vyplývajú také ťažkosti pacienta ako je anémia alebo znížené hodnoty krvných doštičiek. Pacient je unavený, dýchavičný, bledý, často sa mu tvoria modriny, prípadne krváca.

Narastajúci počet chorých plazmatických buniek sa v kostnej dreni , ktorá sa nachádza vo vnútri kostí, správa deštruktívne , plazmatické bunky produkujú chemické látky, ktoré poškodzujú kosti a tým vznikajú pre myelóm typické „lytické ložiská“. U pacientov často dochádza ku bolestiam kostí, zlomeninám, oslabeniu svalov prípadne necitlivosti rôznych častí tela.

Myelóm sa môže prejavovať ako :
• asymptomatický (bezpríznakový )
• symptomatický myelóm
• izolovaný (solitárny) , vtedy hovoríe o plazmocytóme
• mnohopočetný myelóm (postihnuté viaceré miesta, orgány..)
• extramedulárny (mimodreňový)
• monoklonálna gamapatia nejasného významu (MGUS)

Cieľom liečby myelómu je dostať ochorenie „pod kontrolu“ , dostať ho do remisie, zmierniť príznaky a komplikácie. Liečba je indikovaná pacientom, ktorí majú príznaky poškodenia orgánov. Pacienti bez príznakov s liečbou nezačínajú, sú starostlivo sledovaní v hematologických ambulanciách, pretože je pravdepodobné, že títo pacienti budú liečbu v budúcnosti potrebovať.
Liečba myelómu sa určuje podľa veku, štádia ochorenia, výkonnostného stavu pacienta a pridružených ochorení. Cieľom je podať 4 až 6 cyklov indukčnej liečby (kombinovanej chemoterapie), uprednostňuje sa dvoj – až trojkombinácia liekov a zvažuje sa možnosť autológnej transplantácie krvotvorných buniek .
V súčasnosti sa stále využíva v liečbe chemoterapia, čiže protinádorové lieky ako melphalan, vinkristín, cyklofosfamid, etoposid, doxorubicín, bendamustin . Chemoterapeutiká sú často kombinované s kortikosteroidmi ako dexamethason a prednison .
Vývoj nových liekov stále napreduje a tak máme dnes možnosť v indikovaných prípadoch, po splnení podmienok a po schválení zdravotnou poisťovňou, podať pacientom nové protinádorové lieky ako napríklad bortezomib , lenalidomid, thalidomid , pomalidomid, carfilzomib, ixazomib, daratumumab.

Transplantácia krvotvorných buniek sa v posledných rokoch stala bežnou súčasťou liečby myelómu. V súčasnost i predstavuje najúspešnejšiu liečba v kombinácii s intenzívnou chemoterapiou, umožňuje podanie vysokých dávok protinádorových liekov s cieľom predĺžiť život pacienta. Dnes sa považuje za liečebný štandard u pacientov u pacientov do 65 až 70 rokov, ktorým to zdravotný stav a pridružené ochorenia dovolia. U pacientov s myelómom sa využíva najmä autológna transplantácia, pri ktorej sa použijú vlastné krvotvorné kmeňové bunky pacienta. Pred transplantáciou sa pacientovi po chemoterapii a stimulácii rastovým faktorom na biele krvinky odoberie štep vlastných krvotvorných buniek. Samotná transplantácia zahŕňa podanie vysokodávkovanej chemoterapie a štepu vlastných krvotvorných buniek .

MUDr. Eva Králiková
Hematologické oddelenie, FNsP F.D.Roosevelta, B. Bystrica
Slovenská myelómová spoločnosť
Oznam: Rekonštrukcia premostení pod lôžkovou časťou

Vážení pacienti a návštevníci Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

V termíne od 14. 09. 2019 do 31. 01. 2020 bude realizovaná prvá etapa rekonštrukcie premostení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica – Blok B.

Z tohto dôvodu dôjde k nasledovným dočasným obmedzeniam:
1. vstup do návštevnej haly pod lôžkovou časťou na úrovni 0. podlažia bude uzatvorený, teda vstup do lôžkovej časti – budovy blokov B1 a B2 bude možný len z areálu na úrovni -1 podlažia. Zamestnanci a návštevníci nemocnice sa tam dostanú cez schodisko pri poliklinike, prípadne schodiskom za objektom MEDIKLINIK (bývalá transfúzna stanica).
2. z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti osôb a ochrany majetku bude na nevyhnutnú dobu počas realizácie rekonštrukcie operatívne regulovaná doprava na vnútroareálovej komunikácii.
3. dočasné obmedzenie parkovacích miest zamestnancov.

Všetky obmedzenia (uzávery premostenia, uzatvorené parkovacie mieste) a náhradné trasy/náhradné parkovacie miesta budú zreteľne vyznačené a súčasne koordinované zamestnancami vnútronemocničnej ochrany.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o dôsledné rešpektovanie obmedzení, využívanie vyznačených náhradných trás ako aj dodržiavanie pokynov zodpovedných zamestnancov.

Ospravedlňujeme sa za prípadné vzniknuté komplikácie a ďakujeme za Vaše porozumenie a ústretovosť. Veríme, že výsledok bude stáť za to.
Otvorili sme najmodernejšie školiace stredisko

Chceme, aby našich pacientov liečili najkvalifikovanejší odborníci. Tých však nevychováva len prax pri lôžku pacienta, zdravotníci sa musia vzdelávať a sledovať rýchlo meniace sa trendy v medicíne počas celého svojho profesionálneho života.
5. septembra 2019 sme slávnostne otvorili nové moderné ŠKOLIACE STREDISKO. Je to tak prvé novovybudované stredisko svojho druhu v rámci štátnych nemocníc. Ide o kľúčovú investíciu do vzdelávania všetkých zamestnancov.

Päť prednáškových sál s celkovou kapacitou 160 miest je vybavených najmodernejšou multimediálnou technikou, ktorá umožní živé prenosy z operačnej sály nielen v našej nemocnici, ale odkiaľkoľvek, kde je dostupný internet. Účastníci workshopov, seminárov alebo kongresov môžu  operatérovi klásť otázky a komunikovať s ním. Dvanásť nezávislých wifi sietí ponúka široký priestor pripojenia a prepojenia prednáškových sál ako napríklad spúšťať prezentáciu na interaktívnej tabuli priamo z mobilu, alebo sledovať rovnakú prezentáciu vo všetkých prednáškových sálach. V stredisku je vytvorený priestor aj na inštalovanie rôznych trenažérov. Napríklad na seminári zameranom na chirurgickú liečbu ochorení močového mechúra, si lekár hneď natrénuje aj základnú manipuláciu s laparoskopickými nástrojmi.

Moderné priestory môžu na vzdelávanie lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych kategórií za poplatok využívať aj iné subjekty.

Stavebné úpravy, vybavenie a technológie si vyžiadali investíciu 360 000 EUR, ktoré nemocnica hradila z prostriedkov získaných podnikateľskou činnosťou.

Čo ešte školiace stredisko ponúka:

 • 5 multifunkčných klimatizovaných prednáškových sál s celkovou kapacitou 160 miest
 • Sály sú vybavené interaktívnymi tabuľami :
  • livestream do prednáškovej sály z akéhokoľvek miesta, kde je dostupný internet nielen z operačnej sály
  • zrkadlenie 4 mobilných zariadení naraz
  • kreslenie do živého obrazu alebo na nekonečný papier
 • Multifunkčná wifi sieť, umožňujúca 12 nezávislých wifi sietí
 • Multifunkčné prepojenie prednáškových sál s možnosťou sledovania rovnakej prezentácie na všetkých obrazovkách
 • Ozvučenie a ovládanie intenzity osvetlenia
Uľahčili sme našim pacientom prípravu na hospitalizáciu

Zjednodušili sme pacientom, ktorých čaká hospitalizácia, prípravu na príchod do nemocnice. V spolupráci s klinikami a oddeleniami sme pripravili sériu 23 letákov s podrobnými informáciami o predhospitalizačnej príprave a vyšetreniach, postupe v deň príchodu do nemocnice, ako aj priebehu pri prepustení. Výhoda pre pacientov je, že letáky sú konkrétne, vyrobené na mieru pre každé lôžkové oddelenie, teda obsahujú pokyny s ohľadom na špecifiká režimu jednotlivých oddelení či kliník.  

Pacient si v strese, ktorý prežíva po oznámení nutnosti operácie, nie vždy dokáže zapamätať všetky potrebné pokyny a inštrukcie. Veľa otázok mu vyvstane až po príchode domov, kde mu už nemá kto poradiť. Potom sa stane, že nadmerne zaťažuje sestry telefonátmi na ambulanciu, alebo príde na výkon nepripravený, bez potrebných výsledkov či dokumentácie.

Leták dostane pacient na našej špecializovanej ambulancii v deň, kedy mu je indikovaný zákrok.

„Dlhodobo sa snažíme profilovať ako propacientsky orientovaná nemocnica, preto skvalitňovanie služieb a zlepšovanie manažmentu pacienta patrí medzi naše priority. Veríme, že sa táto novinka stretne s pozitívnou odozvou zo strany pacientov a naplní náš cieľ uľahčiť im náročné obdobie, akým je nutnosť hospitalizácie v nemocnici,“ vysvetľuje Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

V letáku nájde pacient informácie, kedy a aké predoperačné vyšetrenia má absolvovať, aké lieky musí vysadiť, čo si má priniesť do nemocnice, kam sa má dostaviť v deň hospitalizácie, ale aj informácie o podávaní stravy, o návštevných hodinách, atď. Taktiež informuje pacienta, kedy by sa mal dozvedieť o prepustení z nemocnice a aký bude ďalší postup.

Informačné letáky nájdu pacienti v elektronickej podobe aj na našej stránke nemocnice –  https://www.fnspfdr.sk/pacient/hospitalizacia/.

V štádiu príprav sú ešte letáky pre pacientov internej, psychiatrickej kliniky a infekčného oddelenia.  Spokojnosť pacientov s letákmi budeme priebežne vyhodnocovať. Na základe spätnej väzby sa budeme snažiť  ich naďalej vylepšovať.
DVA NOVÉ PRÍSTROJE SKVALITNIA LIEČBU A DIAGNOSTIKU NA PĽÚCNOM ODDELENÍ

V júli 2019 dostalo Oddelenie pneumológie a ftizeológie FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica darom dva nové prístroje v hodnote 10 000 €. Skvalitnia liečbu pacientov s cystickou fibrózou a zlepšia diagnostiku spánkových porúch.

Prvý z prístrojov je určený na odhlienenie dýchacích ciest aktiváciou hlienu predovšetkým z dolných častí pľúc u pacientov so sťaženým vykašliavaním najmä pri diagnózach ako cystická fibróza alebo chronická obštrukčná choroba pľúc. Liečba prebieha prostredníctvom jednotlivých terapií a aplikuje ju fyzioterapeut. Druhý prístroj bude slúžiť na diagnostiku porúch dýchania v spánku. Prístroj sa pacientovi pripevní počas spánku na prst ruky a bude u neho zaznamenávať nasýtenosť krvi kyslíkom, pulzovú frekvenciu, odhalí možné „chrápanie“ či krátkodobé zástavy dýchania. Analýza nameraných parametrov pomôže lekárovi zistiť pravdepodobnú príčinu stavu a odporučiť ďalší postup liečby alebo potrebu doplňujúcich vyšetrení.

Prístroje darovala nemocnici spoločnosť Forum Technologies, a.s. Dar odovzdal v júli 2019 primárovi oddelenia MUDr. Jurajovi Mazalovi zástupca spoločnosti Ing. Daniel Jackuliak.

„Týmito prístrojmi naše oddelenie doteraz nedisponovalo. Dovybavenie oddelenia opäť zvýši kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom s ochoreniami pľúc. Za dar v mene personálu, ale najmä v mene našich pacientov, úprimne ďakujem,“ dodal primár Mazal.

Hodnota daru a zakúpených prístrojov je 10 000 €.
Tri oddelenia majú nových primárov

Po uskutočnení výberových konaní prevzali na niektorých oddeleniach štafetu mladšie generácie a preto sa od 1.8. 2019 ujali na troch oddeleniach funkcie noví primár a primárky:

MUDr. Zuzana Bečková – Centrálny laboratórny komplex
MUDr. Michal Urda – Oddelenie pneumológie a ftizelógie
MUDr. Martina Flašková – Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Predchodcom MUDr. Dáši Albertyovej, MUDr. Jurajovi Mazalovi a MUDr. Gabriele Majeríkovej úprimne ďakujeme za roky odvedenej práce, za vedenie oddelení a starostlivosť o pacientov, ktoré posunuli tieto pracoviská medzi významné oddelenia vo svojich odboroch na Slovensku. Ostatné oddelenia zostávajú bez zmeny. 
Hlasujte za lekára z našej nemocnice v ankete Top lekári na Slovensku

HLASUJTE V ANKETE TOP LEKÁRI NA SLOVENSKU
Podporte hlasom svojho kolegu:

Hlasuj tu
https://mediweb.hnonline.sk/…/hlasujte-za-svojho-top-lekara…

Nominovaní za FNsP FDR sú:

Chirurgia            MUDr. František Hampl
ORL                    
MUDr. Martin Švec (in memoriam)
Rádiológia        
MUDr. Stanislav Okapec
Reumatológia  
MUDr. Zlata Kmečová, PhD. 
Urológia            
MUDr. Milan Švec

 Hlasovať môžete na uvedenom linku do 21. júla 2019

 
S mechanickým spriechodnením upchatých ciev v mozgu sme začínali ako prví na Slovensku

Prvé skúsenosti s endovaskulárnymi intervenciami (trombektómiami) pri cievnych mozgových príhodách získavali rádiologóvia vo FNsP FDR už v roku 2010 a boli prví, ktorí ju na Slovensku zavádzali. 
V roku 2018 neurointervenčný tím pod vedením primára Oddelenia rádiológie MUDr. Stanislava Okapca, uskutočnil 110 mechanických rekanalizácii. Pre porovnanie, v roku 2016 ich bolo len 31. 
Dve tretiny z tohto počtu boli pacienti mimo spádovej oblasti banskobystrického kraja.

Tieto zákroky poskytuje banskobystrická nemocnica nielen pre spádovú oblasť celého Banskobystrického kraja a niektoré vzdialenejšie nemocnice ako Bojnice a Liptovský Mikuláš. „V prípade, že z technických alebo personálnych príčin neposkytuje služby košické neurointervenčné centrum, preberáme kompetencie aj tohto centra a zabezpečujeme mechanické trombektómie pre pacientov prakticky celého východoslovenského regiónu. V tomto období tvorí našu spádovú oblasť 2,1 milióna obyvateľov,“ zdôraznil docent Vladimír Donáth, prednosta II. Neurologickej kliniky SZU.
O pacientov s cievnou mozgovou príhodou sa postaráme 24 hodín 7 dní v týždni

Možností ako pomôcť pacientovi postihnutému cievnou mozgovou príhodou je viacero. V našej nemocnici poskytujeme najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť v nepretržitom režime a pod jednou strechou, ako v jednej z mála nemocníc v SR.

V 85 % prípadoch CMP zapríčiňuje arteriálny uzáver, ostatných 15 % spôsobuje krvácanie do mozgu.
Akonáhle nám záchranná zdravotná služba z terénu avizuje príchod pacienta s predpokladanou CMP, vo FNsP FDR sa aktivizuje celý stroke tím, čiže zdravotníci od sanitára na urgentnom príjme, neurológa, laboratórny diagnostici, až po intervenčného rádiológa na angiografickom pracovisku.

Pacient nestráca čas a ide po vstupe do nemocnice rovno na CT vyšetrenie a dostáva ihneď infúznu trombolýzu na rozpustenie krvnej zrazeniny. Ak neurológ zhodnotí, že konzervatívna liečba upchatú cievu nespriechodní, pacienta indikuje na zákrok a ihneď ho prevezme intervenčný rádiológ, ktorý odstráni zrazeninu mechanicky (trombektómia). Ministerstvo zdravotníctva SR vytvorilo zoznam 43 pracovísk, ktoré dokážu v nepretržitom režime poskytnúť pacientom s CMP intravenóznu trombolýzu a 9 špecializovaných pracovísk vykonávajúcich mechanickú trombektómiu.

Vo FNsP FDR je navyše v režime 24/7 k dispozícii aj neurochirurgický tím, ktorý sa postará o pacienta ak mu cieva praskne a zapríčiní život ohrozujúce krvácanie do mozgu. V prípade komplikácii po intervenčnom zákroku, sú ihneď k dispozícii aj cievni chirurgovia.
Ďalšou veľkou výhodou banskobystrického stroke centra je, že všetky liečebné metodiky sú pacientovi k dispozícii v jednej budove. Postihnutý pacient tak nestráca vzácne minúty prevozom z budovy do budovy ako je tomu u niektorých nemocníc pavilónového typu.