Banka ženského-materského mlieka vo FNsP F. D. Roosevelta

V rámci perinatologického centra vo FNsP F. D. Roosevelta funguje banka ženského-materského mlieka. Okrem odbornosti zdravotníckych pracovníkov a neodmysliteľného materiálno-technického zabezpečenia oddelenia nezanedbateľne pomáha pri udržovaní pozitívneho trendu znižovania úmrtnosti novorodencov.

Organizačne sa začleňuje do novorodeneckého oddelenia a má svoje miesto v skupine 6 bánk, ktoré sa na Slovensku po roku 2005 zachovali (16 bánk v roku 2004).

Systém získavania darkýň je vypracovaný a dobre fungujúci. Darkyne z Banskej Bystrice a okolia /do vzdialenosti cca 20 km/ sú získavané na novorodeneckom oddelení, oslovené personálom oddelenia. Pri prepustení každá matka dostáva informačný leták, kde sú uvedené všetky potrebné kontakty a informácie.

Matka – darkyňa musí mať mlieko v nadbytku, najskôr musí pokryť potreby vlastného dieťaťa a až potom môže odovzdávať mlieko do banky ŽM-MM.

Mamičky mlieko nenosia, zváža ho 24-hodinová dopravná služba. Všetko pritom podlieha prísnej kontrole a evidencii.

Cieľom novorodeneckého oddelenia je čo najefektívnejšie využiť ľudské a hmotné zdroje pre zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o novorodenca. Snahou pritom je zabezpečiť mlieko všetkým, nielen kriticky chorým novorodencom.

Materské mlieko sa podáva novorodencom, ktorých matky z rôznych príčin nemôžu dojčiť a znamená pre dieťa to najlepšie, čo môže v rámci výživy dostať.