Banka ženského – materského mlieka pri FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Domov / Banka ženského – materského mlieka pri FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Banka ŽM zabezpečuje zber, spracovanie a distribúciu materského mlieka. Táto jednotka je súčasťou Neonatologickej kliniky, nachádza sa na 1. poschodí monobloku B2.

V prípade, že mamička má nadbytok mlieka a má záujem byť darkyňou mlieka, môže sa prihlásiť do banky ŽM:

 • telefonicky, prostredníctvom tel. 048/441 2350, 048/441 2749, 0915 831 543,
 • e-mailom, na  jstykova(_@_)nspbb.sk  alebo  bankazm(_@_)nspbb.sk,
 • alebo osobne.

Kto môže byť darkyňou?

Darkyňou ŽM môže byť zdravá žena, ktorá:

 • nemá žiadne chronické či systémové ochorenie,
 • má svojho mlieka viac, ako potrebuje pre svoje vlastné dieťa,
 • neužíva dlhodobo žiadne lieky, ani homeopatiká, s výnimkou antikoncepcie a občasného užívania paracetamolu,
 • nesmie fajčiť, piť alkoholické nápoje, užívať omamné látky a viesť promiskuitný sexuálny život,
 • nemá v anamnéze prekonanie hepatitídy typu B.

Aké sú obmedzenia pre darcovstvo?

Darkyňou nemôže byť žena, ktorá:

 • dostala za posledných 12 mesiacov transfúziu krvi alebo iný krvný derivát,
 • bola pred rokom 1985 liečená ľudským pituitárnym (rastovým) hormónom,
 • dojčí dieťa s akýmkoľvek infekčným ochorením,
 • žena s alergickým ochorením môže byť darkyňou len pre vlastné dieťa.

Darkyňa nesmie odovzdávať mlieko počas akútnej infekcie ani počas liečby ATB. Od ukončenia liečby ATB môže mlieko odovzdávať až po 48 hodinách, potrebné je kontrolné bakteriologické vyšetrenie podľa charakteru ochorenia.

Aké vyšetrenia darkyňa ženského mlieka podstupuje? 

Každá darkyňa sa musí pred začatím darcovstva podrobiť bakteriologickému vyšetreniu – TT, TN, TR a sérologickému vyšetreniu krvi na BWR, HIV, HbsAg, CMV. Po vyhodnotení výsledkov a ich negativite sa stáva darkyňou ŽM.

Ako prebieha zber ženského mlieka?

ŽM sa zbiera do sterilných fliaš s obsahom 250 ml a 500 ml, ktoré poskytne banka ŽM. Vykonáva sa vyhradeným vozidlom dopravnej zdravotnej služby denne, do vzdialenosti 15 – 20 km podľa dohody aj zo vzdialenejších miest.

 Odovzdávanie ŽM sa presne eviduje a vykazuje, darkyniam uhrádza banka ŽM za liter nezávadného odobratého mlieka 6,64 €.

V prípade nadbytku môže banka ŽM nadbytočné mlieko odpredať deťom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje výživu ženským mliekom za cenu stanovenú cenovým opatrením podľa zákona č. 577/2004 Z.z. ( cena za 1 liter predaného ŽM je 27,79 € ).