2 mil. eur z fondov EÚ na zvládanie dopadov pandémie COVID-19

2 mil. eur z fondov EÚ na zvládanie dopadov pandémie COVID-19

MZ SR vyhlásilo dňa 27. augusta 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – výzva č.  IROP-PO2-SC214-2020-61 „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“. Oprávnenými žiadateľmi boli subjekty hospodárskej mobilizácie, pričom každý subjekt mal stanovenú max. výšku nenávratného finančného príspevku. V prípade FNsP FDR BB to bola čiastka 2 023 240 mil. eur (zo zdrojov EFRR a ŠR).

 

FNsP FDR BB podala žiadosť o NFP medzi prvými spomedzi fakultných nemocníc a dňa 11.01.2021 obdržala rozhodnutie o schválení. Pri hodnotení žiadosti získala plný počet bodov a získala tak maximálnu výšku príspevku v hodnote 2 023 240 mil. eur.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie kapacity FNsP FDR BB v zdravotníckom systéme a zabezpečenie ochrany verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID19. Ako kľúčové boli v projekte stanovené 2 priority:

1) zabezpečiť vybavenie nemocnice zdravotníckou technikou a laboratórnym vybavením pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID19;

2) pokryť zvýšenú potrebu ochrany zdravia zdravotníckeho personálu využitím OOPP v rámci samotnej nemocnice a dvoch MOM; a tak zabezpečiť ochranu verejného zdravia.

 

Prostriedky tak budú použité v súlade s projektom na obstaranie zdravotníckej techniky a laboratórneho vybavenia. Konkrétne ide o :

–             automatizovaný systém pre RT-PCR laboratórnu diagnostiku COVID19

–             digitálne mobilné skiagrafické RTG zariadenia

–             prenosné ultrazvukové sonografické prístroje

–             anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií (UPV)

–             monitorovací systém pre pľúcnu tomografiu ako nadstavba ÚPV,

ako aj nákup OOPP k zabezpečeniu ochrany zdravia pri zvládaní boja s COVID19.

 

Dňa 23. marca 2021 bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená Zmluva o poskytnutí NFP č. Z-302021AUZ8-336/2021 pre projekt „Vybavenie FNsP FDR BB pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19”. Zverejnenú zmluvu je možné dohľadať na tomto webovom odkaze:  https://www.crz.gov.sk/zmluva/5611726/

 

Od tohto obdobia dochádza k postupnej implementácii (príprava a realizácia verejného obstarávania) schváleného projektu, ktorý je financovaný z EŠIF, a tak k napĺňaniu jeho hlavného cieľa.

 

A o tom, ako sa nám darí, budeme postupne informovať.

image_pdfimage_print