FNsP F. D. R.
 
Inzerát Tlačiť

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, IČO: 00 165 549

ponúka ako správca majetku štátu na predaj tento prebytočný hnuteľný majetok štátu:

- 2 kusy terénnych valníkových automobilov V3S;

Hodnota ponúkaného majetku, to zn. minimálna kúpna cena je stanovená na 2 500,- eur (slovom: dvetisícpäťsto eur). Uvedený majetok je možné odkúpiť len ako celok. Jeden z uvedených automobilov je nefunkčný.

Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením „ Predaj 5/2015– NEOTVÁRAŤ“. Ponuky doručte poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica,               Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, a to najneskôr do 3. júla 2015 /do 11.00 hod/. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.

Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na tel. č.: 048/441 3679 alebo na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
Posledná úprava Štvrtok, 18 Jún 2015 08:47 Napísal Administrator
Štvrtok, 18 Jún 2015
 
Hematologické oddelenie je prestížnym centrom starostlivosti o pacientov s hemofíliou

Hematologické oddelenie FNsP F.D.Roosevelta ako jediné na Slovenskucertif. hemofilcentrum získalo prestížny certifikát Hemofilického liečebného centra, ktoré mu udelila Európska asociácia pre hemofíliu a Európske hemofilické konzorcium.
Cieľom uvedených európskych hemofilických inštitúcií je vytvorenie európskej siete centier starostlivosti o pacientov s hemofíliou a inými vrodenými krvácavými poruchami. Akreditácia Hematologického oddelenie ako Európskeho liečebného centra zaručuje pacientom non-stop lekársku starostlivosť vrátane dostatočnej laboratórnej podpory, má vypracované postupy, okamžite dostupnú liečbu a spoluprácu odborníkov s ostatných odborov - chirurgov, ortopédov, genetikov, psychológov a stomatológov.

Posledná úprava Utorok, 16 Jún 2015 11:10 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
Čítať celý článok...
 
Plošné zavedenie výberu lekára - operatéra má zvýšiť ochranu pacienta a transparentnosť nemocnice

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) v reakcii na intenzívnu spoločenskú diskusiu týkajúcu sa prijímania nelegálnych platieb lekármi plánuje plošné zavedenie služby - výber operatéra.
Službu výber lekára – operatéra má nemocnica zavedenú už nejaký čas, k zmene odteraz dochádza v tom, že pri objednávaní si termínu na operáciu, bude pacient povinný svojím podpisom vyjadriť, či využije spoplatnený výber, alebo nie. Jeho vyjadrenie bude zaznamenané v zdravotnej dokumentácii. Naším cieľom je zvýšiť ochranu pacienta a dať mu možnosť výberu. „Veríme, že tento krok prispeje k zvýšeniu transparentnosti v našom zdravotníckom zariadení. Samozrejme pacientom ponúkame len možnosť, ak službu nevyužijú, bude im v každom prípade poskytnutá plnohodnotná zdravotná starostlivosť tak, že operatéra bez nároku na úhradu pridelí prednosta kliniky, resp. primár oddelenia,“ uviedla riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Posledná úprava Streda, 10 Jún 2015 12:28 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
Čítať celý článok...
 
FNsP F.D. Roosevelta urobila v snahe byť otvorenou nemocnicou ďalší krok. Prijala Etický kódex zamestnanca.

FnsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica začiatkom júna prijala Etický kódex zamestnanca. Vedenie nemocnice tak dokazuje vážnosť svojich snáh o otvorenosť a transparentnosť. „Súčasná doba je veľmi rýchla. Zdravotnícky pracovníci sú pod čoraz väčším tlakom. Môže sa pritom stať, že aj oni pri vzájomnom kontakte opomenú pravidlá, ktoré by mali byť pri komunikácii s pacientom, či kolegami samozrejmosťou,“ približuje  jeden z dôvodov prijatia kódexu riaditeľka.
Tento kódex upravuje všeobecne uznávané princípy spolupráce, vzájomného rešpektu, správania sa a konania zamestnancov FNsP FDR voči pacientom/klientom nemocnice, ich príbuzným, spolupracovníkom, verejnosti a všetkým partnerom Jeho účelom je vytvárať a podporovať komunikačné štandardy a zároveň o tom informovať verejnosť sprístupnením kódexu.

ETICKÝ KÓDEX - čítaj tu.

Posledná úprava Streda, 10 Jún 2015 09:56 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
Vo FNsP F.D. Roosevelta úspešne prebehol dozorový audit
V dňoch 28. a 29. mája 2015 bol vo FNsP F.D.Roosevelta realizovaný dozorový audit certifikačným orgánom Certicom, ktorý hodnotil rozsah a spôsob aplikácie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009. Auditovaných bolo 15 oddelení. Vo svojom záverečnom hodnotení Certicom konštatoval, že naša nemocnica má úspešne zavedený systém manažovania kvality podľa horeuvedenej normy, udržiava ho a zlepšuje jeho efektívnosť.
Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom, ktorí boli auditovaní tohto roku, ako aj všetkým ostatným zamestnancom kliník  a oddelení, ktorí boli pripravení na audit.
Nemocnica má systém manažérstva kvality zavedený od roku 2008. 
Posledná úprava Streda, 03 Jún 2015 14:48 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
Viac článkov...